Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de donació entre el Doctor Ramon Puigjaner Trepat i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, el doctor Ramon Puigjaner Trepat, natural de Barcelona, domiciliat al carrer de Concha Espina, 37 a 3r, 07011 Palma, amb DNI 37970497-G.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

EXPOSEN

A) Que el doctor Ramon Puigjaner Trepat, amb DNI 37970497-G, posseeix una col·lecció de revistes científiques que es descriu amb més detall a l'inventari provisional que s'adjunta com a annex 1 d'aquest conveni.

B) Que el doctor Ramon Puigjaner Trepat vol contribuir a incrementar el patrimoni cultural de la Universitat de les Illes Balears, com a institució dedicada al servei públic de l'educació superior i de la recerca que considera que el benefici social que es derivi de la seva actuació serà més gran com més siguin els mitjans de què disposi.

És per això que

ACORDEN

Primer . El doctor Ramon Puigjaner Trepat fa donació a la Universitat de les Illes Balears d'una col·lecció de revistes científiques del camp de la informàtica i les telecomunicacions, l'inventari de les quals, un cop realitzat, serà adjuntat com a annex al present conveni.

Segon . El Rector de la Universitat de les Illes Balears, en nom d'aquesta institució, accepta la donació en els termes continguts a la clàusula següent.

Tercer . La donació es fa amb la finalitat expressa que la Universitat de les Illes Balears en disposi perquè els estudiosos de la nostra comunitat puguin utilitzar-la.

Quart . El transport de la col·lecció des de la seva ubicació actual a Barcelona al campus anirà a càrrec de la Universitat de les Illes Balears.

La Universitat de les Illes Balears es compromet a fer constar sempre que la donació l'ha feta el doctor Ramon Puigjaner Trepat.

Llegit per totes dues parts el conveni i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Ramon Puigjaner

 

Avel·lí Blasco

 

Rector de la Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni de donació el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).