Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc entre la Universitat de les Illes Balears i el Grupo Ecológico Natural, SL

Palma, 10 de juny de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Rafael Pons Ferrer, en qualitat de conseller delegat de l'empresa Grupo Ecológico Natural, SL (GEN), amb NIF B57123358 i domicili al Polígon Industrial Son Noguera, 07620 Llucmajor.

EXPOSEN

Que entre els objectius de la Universitat de les Illes Balears (UIB) hi ha el d'impulsar totes les activitats dirigides a incentivar la transferència de resultats científics i tècnics cap a les empreses del sector productiu i de serveis.

Que l'empresa GEN, SL, per tal d'estudiar l'aprofitament dels olis de cuina per a producció de biodièsel, està interessada en les tècniques analítiques desenvolupades o que pugui desenvolupar amb posterioritat el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient de la UIB, ja sigui dins projectes d'investigació d'algun pla nacional o de la Unió Europea.

Que atesa la coincidència bàsica pel que fa als objectius perseguits, es considera d'interès l'establiment d'una via formal de col·laboració mútua amb la finalitat de realitzar actuacions conjuntes en el camp de la metodologia analítica aplicada a l'aprofitament dels olis de cuina i formular un marc en el qual es desenvolupin els treballs que s'hagin de realitzar.

Que en conseqüència, han decidit facilitar l'esmentada col·laboració mitjançant la firma del present acord marc, que s'estableix en virtut de les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objectiu

L'objectiu d'aquest acord marc és establir un marc de col·laboració entre l'empresa GEN, SL, i la UIB, amb la finalitat de promoure diverses activitats conjuntes relacionades amb desenvolupament de mètodes analítics aplicats a l'estudi de l'aprofitament dels olis de cuina fets a l'esmentada empresa.

Segona. Col·laboració

Les actuacions conjuntes es realitzaran amb l'aportació de recursos humans i materials de les parts firmants, d'acord amb el que s'estipuli per a cada projecte en concret, que serà objecte d'un acord específic que passarà a formar part integrant del present acord marc com a annex.

Tercera. Sistema operatiu

Per poder fer el seguiment d'aquest acord marc es nomena una comissió mixta que serà la responsable de la coordinació i de l'execució de les tasques concretes que se'n derivin.

Les propostes dels projectes que s'hagin de realitzar dins el marc d'aquest acord marc les pot fer qualsevol de les parts, a través de la comissió mixta.

La comissió es reunirà per fer una primera anàlisi del projecte presentat i preparar una proposta detallada, que serà enviada al Rector de la UIB i al representant de l'empresa GEN, SL, que, en darrera instància, decidiran la conveniència de realitzar-lo. En cas afirmatiu subscriuran l'acord específic corresponent el Rector de la UIB i el representant de GEN, SL.

Quarta. Nomenament de la comissió mixta

Inicialment, es designa les persones següents:

- Per part de la UIB: el professor Víctor Cerdà Martín, catedràtic de Química Analítica de la UIB.

- Per part de GEN, SL: el senyor Rafael Pons Ferrer, conseller delegat de l'empresa.

Cinquena. Durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb dos mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i estudis que hi hagi en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord marc, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Grupo Ecológico Natural, SL,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Rafael Pons
Conseller delegat

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).