Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Algaida i la Universitat de les Illes Balears

Algaida, 16 de juny de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Jaume Jaume i Oliver, que actua en representació i com a Batlle de l'Ajuntament d'Algaida, amb domicili al carrer del Rei, 6, d'Algaida.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Illes Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la UIB i la societat.

Que l'Ajuntament d'Algaida es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Algaida i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari d'Algaida, on els joves universitaris d'Algaida, Pina i Randa tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament d'Algaida cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un ordinador connectat a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions de l'ordinador del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitza de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari d'Algaida.

Sisena . El Centre Universitari d'Algaida funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari.

Setena . La Universitat enviarà al Centre Universitari d'Algaida un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari d'Algaida vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament d'Algaida, mitjançant el Centre Universitari d'Algaida, pot proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi d'Algaida. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants d'Algaida.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants d'Algaida i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es pot ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpia del Centre Universitari d'Algaida.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Per l'Ajuntament d'Algaida,

á

Avel·lí Blasco
Rector

Jaume Jaume
Batle

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).