Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració entre l'Ajuntament d'Algaida i la Universitat de les Illes Balears

Algaida, 16 de juny de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Il·lustríssim Senyor Jaume Jaume i Oliver, que actua en representació i com a Batlle de l'Ajuntament d'Algaida, amb domicili al carrer del Rei, 6, d'Algaida.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que la UIB, per complir les seves funcions, té interès perquè els ajuntaments de les Illes Balears adeqüin i mantinguin espais per facilitar les relacions entre la UIB i la societat.

Que l'Ajuntament d'Algaida es mostra interessat a col·laborar amb la Universitat de les Illes Balears per fomentar totes aquelles iniciatives universitàries que es puguin dur a terme al seu terme municipal.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb que actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present conveni amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament d'Algaida i la UIB es comprometen en la creació del Centre Universitari d'Algaida, on els joves universitaris d'Algaida, Pina i Randa tinguin les instal·lacions adequades per afavorir l'estudi i la comunicació entre la Universitat i els ciutadans i facilitar els tràmits administratius i burocràtics universitaris.

Segona . L'Ajuntament d'Algaida cedirà l'ús d'unes instal·lacions, adequadament dotades del mobiliari i del material informàtic necessaris en una primera fase, amb un ordinador connectat a la xarxa, i es farà càrrec de les despeses de manteniment del centre.

El carnet de la UIB serà l'acreditació suficient per accedir al centre.

Tercera . La Universitat col·laborarà en la formació del personal del centre perquè pugui dur a terme les seves tasques.

Quarta . La Universitat facilitarà les connexions de l'ordinador del centre amb la Universitat, tant pel que fa a la biblioteca com per obtenir informació acadèmica.

Cinquena . La Universitat es responsabilitza de la instal·lació i actualització dels programes informàtics i telemàtics (software) del Centre Universitari d'Algaida.

Sisena . El Centre Universitari d'Algaida funcionarà com a centre col·laborador de la UIB i la biblioteca es podrà acollir al servei de préstec interbibliotecari.

Setena . La Universitat enviarà al Centre Universitari d'Algaida un exemplar de totes les seves publicacions, així com informació de totes les activitats que dugui a terme.

Vuitena . Si el Centre Universitari d'Algaida vol utilitzar la imatge corporativa de la Universitat de les Illes Balears, és requisit imprescindible que tingui l'autorització expressa d'aquesta, que s'ha d'haver demanat per escrit.

Novena . L'Ajuntament d'Algaida, mitjançant el Centre Universitari d'Algaida, pot proposar l'organització de possibles cursos de la Universitat Oberta (d'accés lliure) i col·laborar-hi, cursos que s'impartirien al municipi d'Algaida. Aquests cursos estaran en funció de l'oferta pròpia de la Universitat de les Illes Balears, i també altres cursos que per la seva temàtica puguin ser d'interès per als habitants d'Algaida.

Desena . Les dues institucions promouran que els estudiants d'Algaida i el seu entorn es beneficiïn de poder fer les pràctiques acadèmiques en empreses de la zona amb les quals hi hagi un conveni previ. Per dur a terme aquesta tasca, la iniciativa es fomentarà al sector empresari de la zona, per possibilitar les pràctiques als estudiants universitaris.

Onzena . El present conveni es pot ampliar en funció de la dinàmica i l'activitat pròpia del Centre Universitari d'Algaida.

Dotzena . El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es modifiqui o rescindeixi amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per l'Ajuntament d'Algaida,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Jaume Jaume
Batle

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).