Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre la Universitat de les Illes Balears i la Univeristat de Barcelona per impartir el Programa de Doctorat Interuniversitari Biologia de les plantes en condicions mediterrànies

Palma, 27 de febrer de 2004

Barcelona, 29 de març de 2004

ANTECEDENTS

A l'empara del que disposa el RD 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició dels títols de doctor i altres estudis de postgrau, i de conformitat amb les previsions que contenen els estatuts respectius, com també amb els seus reglaments interns i desenvolupaments normatius corresponents, les universitats de les Illes Balears (UIB) i Barcelona (UB), representades respectivament pels seus rectors,

L'Excm. i Mgfc. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i l'Excm. i Mgfc. Sr. Joan Tugores Ques, Rector de la Universitat de Barcelona (UB),

acorden subscriure aquest conveni de conformitat amb les següents

CLÀUSULES

1. Les universitats esmentades acorden fer de forma conjunta un Programa de doctorat de biologia de plantes en condicions mediterrànies, sumant els esforços formatius dels grups de cada institució. Aquestes universitats, a través dels seus departaments, presentaran a les comissions de doctorat el programa perquè l'aprovin.

2. Aquest programa de doctorat és un programa interuniversitari i cada universitat hi participa en igualtat de condicions i drets, sense que això suposi un repartiment necessàriament igual de les càrregues docents que impliqui.

3. El programa de doctorat s'ofereix com a propi en cada una de les universitats, simultàniament a altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

4. Per a l'organització del programa es constitueix una comissió acadèmica formada per un coordinador de cada una de les universitats participants, a qui correspon supervisar el funcionament i desenvolupament normal del programa, vetllar pel compliment d'aquest conveni i resoldre els dubtes que puguin sorgir en la seva interpretació i aplicació. Cada universitat tria el seu coordinador a la comissió acadèmica per períodes de dos anys. D'altra banda, la Universitat de les Illes Balears actua com a institució coordinadora del programa.

5. Cada universitat s'ha de fer càrrec de la gestió administrativa d'aquells alumnes que participin en el programa esmentat, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat es responsabilitza de l'expedició del títol de doctor dels seus alumnes en els termes que s'especifiquen en l'article 12 del Decret 778/1998.

6. El període docent es compon de 20 crèdits i el període investigador consta de 12 crèdits, que s'obtenen després de la defensa pública d'un treball experimental a la universitat d'origen de l'alumne, segons els requisits que aquesta estableixi. L'alumne ha de cursar un mínim de 15 crèdits fonamentals dins dels cursos d'aquest programa interuniversitari, d'acord amb el Reial decret 778/1998.

7. Els cursos i seminaris obligatoris, corresponents al període docent, s'han d'exposar a l'alumnat en un curs intensiu. L'organització d'aquest curs correspon, anualment i per rotació, a cada una de les universitats que figuren en aquest conveni. En aquest curs s'han d'impartir els 6 crèdits obligatoris, a fi de permetre l'especialització dels alumnes en el camp de la biologia de les plantes en condicions mediterrànies.

8. L'avaluació de cada curs i seminari és comuna i simultània a totes les universitats participants i per a tots els alumnes.

9. La comissió acadèmica tria, entre tots els seus membres, un coordinador i un vicecoordinador que han de coordinar el funcionament normal del programa.

10. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle de es duu a terme dins de cada universitat de la mateixa forma que es fa amb els altres programes de tercer cicle.

11. Aquest programa de doctorat està obert a la incorporació, en cursos futurs, d'altres universitats que acceptin tots els termes d'aquest acord. Totes tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants.

12. Els representants de cada universitat es designen per períodes bianuals d'entre els grups d'investigació que la componen. Aquests representants s'han de reunir almenys una vegada a l'any per avaluar el funcionament del programa i proposar, si és necessari, els canvis en els continguts i programes de les assignatures del curs intensiu o en la seva organització.

DISPOSICIONS FINALS

Aquest acord és vàlid a partir de la data en què se signa i té una validesa de cinc anys, prorrogable de forma tàcita per períodes iguals.

Qualsevol de les parts el pot denunciar amb un any d'antelació a la data d'acabament.

Qualsevol de les universitats integrants pot abandonar el programa de doctorat en biologia de les plantes en condicions mediterrànies en qualsevol moment, però cal que ho comuniqui per escrit al coordinador en la reunió anual de la comissió acadèmica. El programa de doctorat es considera acabat si existeix una decisió en aquesta direcció de totes les universitats que hi estan implicades. En qualsevol cas, cada universitat garanteix als estudiants que l'hagin iniciat l'acabament dins d'aquest.

Qualsevol modificació d'aquest text exigeix la conformitat de totes les parts. Les universitats proponents l'han de planejar almenys un any abans de la renovació del programa.

Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Barcelona,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Joan Tugores
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).