Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i Dedir Gestión, SLU

Palma, 28 de maig de 2004

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el senyor Francisco Marí Marí, director gerent de Dedir Gestión, SLU, en representació legal d'aquesta companyia.

Ambdues parts, en representació dels càrrecs que exerceixen, d'acord amb les atribucions que tenen conferides, compareixen i

MANIFESTEN

La coincidència general d'objectius i interessos de Dedir Gestión, SLU, i la UIB en les diverses àrees de la ciència i la tecnologia que corresponen al camp de la medicina i les ciències de la salut en general o hi incideixen.

Que la cooperació entre les institucions pot servir de base a la realització d'activitats complementàries de mutu interès.

Que en una primera acció consideren convenient emmarcar les seves relacions, i establir així els canals de comunicació que facin possible la millora i la consolidació d'intercanvis científics, tecnològics i de serveis entre ambdues institucions.

Per mor d'això,

ACORDEN

Primer . Subscriure un conveni marc de col·laboració per tal d'establir fórmules generals de cooperació que es tradueixin en modalitats operatives i permetin obtenir un millor aprofitament dels recursos humans i materials, alhora que evitar la possible duplicitat d'esforços i de mitjans en activitats i investigacions científiques que duguin a terme en temes comuns, afins o complementaris de mutu interès.

Segon . Que la col·laboració es durà a terme mitjançant la realització d'activitats de recerca, docents i de serveis, accions de reciclatge i formació continuada, suport en la realització de pràctiques tutelades, projectes d'investigació, ús i intercanvi d'instrumental, ús d'instal·lacions, equips i fonts bibliogràfics que, eventualment, siguin necessaris per a la realització de treballs en una o en ambdues institucions.

Tercer . Que la realització de cada activitat o projecte conjunt requerirà una especificació en un protocol que s'afegirà a aquest acord marc, en el qual s'ha de fer constar el personal d'una o ambdues institucions que hi estigui implicat, els mitjans materials i els aparells que aporta cada una de les institucions, el règim econòmic i la durada del treball, com també, si escau, altres especificacions.

Quart . Que és voluntat de les parts donar contingut al conveni, i així s'acorda dur endavant, ja des del moment de la signatura del conveni, una primera acció especifica.

Cinquè . Que no hi ha cap tipus de compromís financer assumit en el moment de la signatura d'aquest acord marc.

Per a cada programa o activitat concrets, s'indicaran separadament i específicament els detalls financers.

Sisè . Que constituiran una comissió mixta entre les dues institucions, formada pels dos representants que designi cada institució i que es reunirà almenys una vegada cada any per tal d'avaluar les activitats fruit del present acord marc i proposar de forma consensuada noves accions.

Setè . Que el present acord serà vàlid durant tres anys i es renovarà automàticament per períodes successius de durada idèntica si cap de les dues parts no hi mostra disposició en contra. Si escau, Dedir Gestión, SLU, i la UIB en proposaran la denúncia amb sis mesos d'antelació a la data de caducitat. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a acabar les accions empreses que hi hagi en funcionament.

Llegit per les parts aquest document i com a prova de conformitat amb el que s'hi expressa, el signen i rubriquen en dos exemplars al lloc i en la data indicats al començament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Dedir Gestión, SLU,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Francisco Marí
Director gerent

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre)