Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre Caixa de Balears, «Sa Nostra», i la Universitat de les Illes Balears per a la impartició del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient

Palma, 11 de juny de 2004

REUNITS

D'una banda, el President de Caixa de Balears, «Sa Nostra», (Sa Nostra), senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representat d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom dels ens els càrrecs dels quals ocupen i, reconeixent-se mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar, manifesten la seva voluntat de continuar col·laborant en el camp de la formació i de la investigació en turisme, i per això

EXPOSEN

Primer . Que l'objecte d'aquest protocol és impulsar la realització del Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient (PTEE) que el Departament d'Economia Aplicada de la UIB posarà en marxa a partir del curs 2004-2005.

Segon . Que «Sa Nostra», Caixa de Balears, té interès a participar en el PTEE, atesos la seva vocació internacional i l'especial esment que fa de les qüestions ambientals.

Tercer . Que la UIB explicita en el Pla estratègic 2002-2006, per una banda, que una de les seves línies preferents de treball és el turisme i, per l'altra, la conveniència de potenciar la qualitat de la recerca i dels estudis de tercer cicle.

Quart . Que el PTEE, estructurat al voltant del programa de doctorat en Economia del Turisme i del Medi Ambient, del qual forma part el Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, té una clara vocació internacional, no solament amb els continguts que s'abraçaran, sinó també en la composició del professorat i en la de l'alumnat. És per això que:

a) Es convidaran a participar-hi professors de reconegut prestigi nacional i internacional, i

b) s'habilitarà una borsa de beques per tal de facilitar l'accés al programa d'alumnes d'elevat nivell acadèmic.

CONVENEN

Primer . El departament d'Economia Aplicada serà l'encarregat d'impartir el Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient a partir del curs 2004-2005.

Segon . «Sa Nostra», Caixa de Balears, aportarà a partir de l'any 2004 la quantitat de 30.000 euros anuals. El pagament es farà al començament de cada any natural, un cop s'hagi reunit la comissió de seguiment i s'hagin aprovat les actuacions que es duran a terme per preparar l'inici del curs. La comissió de seguiment serà integrada per dos representants de cada institució.

Tercer . L'entitat de referència per a les gestions bancàries que es generin en el marc del Màster en Economia del Turisme i del Medi Ambient, serà Sa Nostra.

Quart . El Departament d'Economia Aplicada ofereix a «Sa Nostra», Caixa de Balears, la possibilitat de:

a) Establir conjuntament la temàtica de tres tesines de màster que siguin d'interès comú per a «Sa Nostra», Caixa de Balears i per al Programa de Postgrau en Economia del Turisme i del Medi Ambient.

b) Suggerir i organitzar conferències i seminaris d'alt nivell a càrrec dels professors internacionals del postgrau.

Cinquè . Es constituirà una comissió mixta entre Sa Nostra i la UIB que es reunirà dues vegades l'any per fer el seguiment de les actuacions. La comissió serà composta per dos membres de cada una de les institucions.

Sisè . La UIB ha de presentar una memòria que s'ha de sotmetre al vistiplau de la comissió mixta, on han de figurar les actuacions desenvolupades, el nombre d'alumnes, la relació de professorat, la relació de les despeses i dels ingressos del programa, etc.

Setè . La UIB es compromet a fer constar en tots els mitjans de difusió del programa el patrocini de «Sa Nostra», Caixa de Balears, així com a convidar aquesta entitat als actes públics que es realitzin en el marc del PTEE (inauguració, clausura, etc.).

Vuitè . El PTEE entrarà en funcionament el mes d'octubre de 2004, coincidint amb l'inici del curs universitari.

Novè . El present conveni té una validesa de tres anys (de 2004 a 2006, ambdós inclosos).

Un cop llegit aquest conveni i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts que s'hi expressen, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per «Sa Nostra», Caixa de Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).