Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Politècnica de Catalunya per al desenvolupament de treballs de recerca en el marc del Projecte Europeu OCCULT (IST-2000-29683)

Palma/Barcelona, 26 de març de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UIB. La UIB, amb CIF Q0718001A, té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Josep Ferrer Llop, Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (d'ara endavant, UPC), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 225/2003, de 23 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de la UPC, amb seu social al carrer Jordi Girona, 31, 08034 Barcelona, i amb número d'identificació fiscal Q0818003F.

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per obligar les seves respectives entitats i

MANIFESTEN

Que a la UIB li ha estat concedida una ajuda dins el cinquè Programa marc d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació de la Unió Europea, que duu per títol «Optical Chaos Communication Using Laser-diode Transmitters», la referència del qual és: OCCULT IST-2000-29683 (d'ara endavant, OCCULT ). Aquest projecte es va iniciar l'1 de setembre de 2001 i té una durada de trenta-sis mesos.

Que, segons el contracte signat entre el consorci liderat per la UIB i la Comissió Europea el dia 28 d'agost de 2001, la UIB disposa de 10.000 euros per dedicar a la subcontractació de tasques dins el projecte OCCULT .

Que la UIB està interessada en la col·laboració del Departament de Física i Enginyeria Nuclear de la UPC per desenvolupar la investigació referent a la modelització de làsers multimode, dins el projecte OCCULT , i és per això que formalitzen el present conveni, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte del conveni . La UIB contracta la UPC perquè desenvolupi les tasques d'investigació que es detallen a «Descripció del treball» dins el projecte OCCULT .

Segona. Descripció del treball . Es pretén estudiar la possibilitat d'usar la sincronització de làsers de semiconductor multimode caòtics com a mètode d'encriptació d'informació. Entre els diferents objectius considerats, s'inclouen l'anàlisi sistemàtica de la sincronització d'aquest tipus de làsers i l'estudi de la qualitat de l'encriptació mitjançant radiació multimode, com també la interacció entre làsers multimode i monomode quan ambdós comparteixen el mateix sistema de comunicació. Aquestes anàlisis s'aniran executant en coordinació amb la resta de membres del projecte. En particular, els treballs es lliuraran dins els terminis establerts en la programació general del projecte esmentat.

Tercera. Equip humà . Per part de la UPC, la persona responsable del present conveni és el professor Jordi Garcia-Ojalvo, del Departament de Física i Enginyeria Nuclear.

Quarta. Obligacions de les parts contractants

a) Obligacions de la UIB

1. La UIB donarà tot el seu suport documental i informatiu als responsables del treball.

b) Obligacions de la UPC

1. L'organització dels recursos humans, materials i financers per a la realització del treball.

2. La direcció, la coordinació i el control de l'equip de treball.

3. La redacció i el lliurament dels informes corresponents en els terminis establerts.

Cinquena. Pressupost i pagament . Com a contraprestació per a la realització del present conveni, la UIB es compromet a abonar a la UPC la quantitat de 10.000 euros amb càrrec al projecte OCCULT , quantitat que es farà efectiva segons les condicions següents:

1. Aquest import la UIB el farà efectiu sempre que es rebi l'informe corresponent als treballs d'investigació abans del 31 de juliol de 2004.

2. El pagament a la UPC s'ha de fer dins els 30 dies següents a la signatura del contracte.

3. Aquest import pot estar subjecte a modificacions, acceptades lliurement per les parts que signen el conveni, en funció dels canvis i alteracions en el pressupost subvencionable finalment atorgat per part de la Comissió Europea.

Sisena. Durada . La durada prevista per al desenvolupament del treball és de l'1 de setembre de 2003 al 31 juliol de 2004.

Setena. Confidencialitat . Cada una de las parts es compromet a no difondre, per cap concepte, les informacions científiques o tècniques en el desenvolupament del projecte d'investigació objecte d'aquest conveni, mentre aquesta informació no sigui del domini públic o bé no obtingui l'autorització per fer-ho.

Atesa la finalitat eminentment científica de la Universitat, la UIB posarà el major interès perquè els professors autors del treball puguin utilitzar els resultats finals o parcials, en part o totalment, per publicar en articles, conferències, ponències, etc., en revistes, publicacions i seminaris de caràcter científic, per la qual cosa la UPC ha de demanar autorització per escrit, i si transcorreguts 15 dies des de la petició a la UIB aquesta no ha expressat la seva disconformitat, s'entendrà el silenci com a autorització.

La UIB autoritza la UPC a donar informació pública de la firma d'aquest conveni, en la qual pot incloure: títol, contingut, pressupost i terminis de realització.

Vuitena. Autoria, responsabilitat

a) Autoria

En tot document que no sigui d'ús intern de la UPC o la UIB, s'ha de respectar sempre la menció dels autors del treball.

b) Responsabilitat

La UPC declina tota responsabilitat davant tercers i és totalment aliena a qualsevol litigi sobre els resultats de la investigació.

Novena. Rescissió . Les parts poden denunciar o modificar el present conveni en qualsevol moment per mutu acord.

Qualsevol transgressió de les estipulacions d'aquest acord permetrà a la part perjudicada optar per exigir-ne el compliment o la resolució.

Desena. Litigis . Les qüestions de litigi que puguin sorgir respecte al compliment d'aquest conveni s'han de resoldre per la jurisdicció civil.

Abans d'emprendre qualsevol acció legal contra alguna de les parts, òbviament, ha de formular-se la reclamació prèvia per via administrativa, tal com estableixen els articles 120 i següents de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pugui correspondre i se sotmeten als jutjats i tribunals de Palma per les qüestions que puguin sorgir en aquest conveni.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat Politècnica de Catalunya,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Josep Ferrer

Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 16 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).