Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, la Caixa de Balears, «Sa Nostra» i la Universitat de les Illes Balears en el marc de la Càtedra Unesco/«Sa Nostra» per a la gestió empresarial i el medi ambient

Palma, 20 de maig de 2004

REUNITS

D'una part,

L'Honorable Sr. Jaume Font i Barceló, Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears amb domicili a Palma, avinguda Gabriel Alomar i Villalonga, 33.

D'altra,

El Sr. Llorenç Huguet i Rotger, President de la Caixa de Balears, «Sa Nostra» amb domicili a Palma, carrer del Ter, 16 (Polígon de Son Fuster).

I de l'altra,

El Magnífic i Excel·lentíssim Sr. Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts, en virtut de les atribucions conferides per les institucions respectives,

EXPOSEN

 • 1. Que la Universitat de les Illes Balears i "Sa Nostra" Caixa de Balears d'ençà la signatura el passat 28 de novembre de 1998 del protocol de col·laboració entre ambdues institucions impulsen el programa Càtedra UNESCO/ "SA NOSTRA" per a la gestió empresarial i el medi ambient.
 • 2. Que la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears valora positivament la formació impartida en el marc de la Càtedra UNESCO/"SA NOSTRA" tant pel que fa referència al Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient com als Cursos d'Especialista Universitari i Expert Universitari en aquestes matèries.
 • 3. Que totes tres institucions tenen interès en col·laborar en el camp de la formació ambiental orientada al món empresarial, amb especial atenció als sistemes de gestió ambiental i a la legislació aplicable al cas en un intent de facilitar la minimització econòmica de l'impacte ambiental.

ACORDEN

 • 1. Objectius
 • El present conveni té com a objectius desenvolupar actuacions formatives, investigadores i de divulgació en el marc de la Càtedra UNESCO/"SA NOSTRA" orientades a facilitar la millora del posicionament competitiu de les empreses i organitzacions que conformen el teixit socio-econòmic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el desenvolupament de programes educatius per a l'òptima capacitació dels universitaris i dels professionals en Tècniques i Sistemes de Gestió Ambiental basats en la Norma Internacional ISO 14001 i el Reglament Europeu 761/2002 (EMAS).
 • 2. Contingut econòmic i de col·laboració

La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears aportarà la quantitat total de 116.280 euros, durant la vigència del present conveni de la forma següent:

¿ Destinarà, anualment, la quantitat de 32.760 euros per finançar les accions formatives que es contemplen en el programa lectiu dels cursos de Màster en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient. Títol de postgrau de la UIB (55 crèdits), Especialista Universitari en Gestió Empresarial: Qualitat i Medi Ambient. Títol de postgrau de la UIB (25 crèdits) i Expert Universitari (10 crèdits).

¿ Aportarà, anualment, 6.000 euros per articular un programa d'ajuts als alumnes que cursin alguns dels esmentats cursos equivalent al 7% del preu de la matricula.

L'aportació de la conselleria es realitzarà anualment mitjançant transferència bancària abans de dia primer de setembre durant la vigència del present conveni.

"Sa Nostra", a càrrec dels pressuposts de l'Obra Social i Cultural, aportarà els recursos econòmics necessaris per garantir el normal funcionament dels cursos abans esmentats.

El desenvolupament del present conveni no fa necessària la creació d'una organització personificada per a la seva gestió.

 • 3. Publicitat i difusió
 • Les tres parts es comprometen a actuar de comú acord pel que fa a la comunicació pública de qualsevol projecte emprès a l'empara d'aquest conveni preservant sempre la denominació «Càtedra UNESCO/ "SA NOSTRA" per a la gestió empresarial i el medi ambient», el logotip de la qual apareixerà juntament al de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears a tots els fulletons, tríptics, pòsters i anuncis en premsa encarregats per la Direcció de la Càtedra UNESCO/ "SA NOSTRA".
 • 4. Desenvolupament i vigència del conveni
 • La durada del present protocol serà de tres anys, (2004 a 2006, ambdós inclosos) prorrogables de mutu acord entre les parts.
 • Seran causes de resolució del present conveni l'incompliment de les seves obligacions per qualsevol de les parts; i la mútua dissensió.
 • Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

I perquè consti i tengui els efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document, en tres exemplars i amb un sol efecte, al lloc i data indicats.

Per la Conselleria de Medi Ambient

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per La Caixa de Balears, «Sa Nostra»,

Jaume Font

Avel·lí Blasco

Llorenç Huguet

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 27 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).