Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol específic de col·laboració en el Programa Sòcrates-Erasmus
entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 26 de maig de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Excel·lentíssima Senyora Catalina Cirer Adrover, com a representant de l'Ajuntament de Palma, càrrrec que ocupa en virtut de nomenament realitzat a la sessió constitutiva de l'Ajuntament del dia 14 de juny de 2003, assistida pel secretari de la Corporació, senyor Agustí F. Estela Ripoll, càrrec que opupa en virtut de nomenament recollit a l'Ordre ministerial de 9 de juny de 1982 (BOE núm. 153, de 28 de juny).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el dia 14 de maig de 1992 l'Ajuntament de Palma i la UIB signaren un acord marc de col·laboració per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Per això i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Palma crearà un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Segona . Podran beneficiar-se de les ajudes tots els estudiants de la UIB empadronats al municipi de Palma que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Tercera . L'Ajuntament de Palma establirà anualment la quantitat que dedica a aquestes ajudes i la ingressarà a la UIB. La UIB s'encarregarà del pagament als estudiants.

Quarta . La quantitat acordada per al curs 2003-2004 és de 12.000 euros.

Cinquena . L'Ajuntament de Palma participarà en el Pla d'acolliment dels estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB.

Sisena . La participació de l'Ajuntament de Palma en el Pla d'acolliment inclourà l'organització de visites guiades per la ciutat de Palma per als estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB.

Setena . Aquest protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament, sempre que hi hagi consignacions pressupostàries per dur-ho a terme. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol específic, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Ajuntament de Palma,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Catalina Cirer
Batllessa

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).