Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol específic de col·laboració en el Programa Sòcrates-Erasmus
entre l'Ajuntament de Palma i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 26 de maig de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Excel·lentíssima Senyora Catalina Cirer Adrover, com a representant de l'Ajuntament de Palma, càrrrec que ocupa en virtut de nomenament realitzat a la sessió constitutiva de l'Ajuntament del dia 14 de juny de 2003, assistida pel secretari de la Corporació, senyor Agustí F. Estela Ripoll, càrrec que opupa en virtut de nomenament recollit a l'Ordre ministerial de 9 de juny de 1982 (BOE núm. 153, de 28 de juny).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el dia 14 de maig de 1992 l'Ajuntament de Palma i la UIB signaren un acord marc de col·laboració per tal d'aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i per assolir un millor aprofitament dels recursos respectius.

Per això i reconeixent-se ambdues parts la capacitat legal suficient per convenir i obligar-se, acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera . L'Ajuntament de Palma crearà un programa d'ajudes per als estudiants de la UIB que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Segona . Podran beneficiar-se de les ajudes tots els estudiants de la UIB empadronats al municipi de Palma que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS.

Tercera . L'Ajuntament de Palma establirà anualment la quantitat que dedica a aquestes ajudes i la ingressarà a la UIB. La UIB s'encarregarà del pagament als estudiants.

Quarta . La quantitat acordada per al curs 2003-2004 és de 12.000 euros.

Cinquena . L'Ajuntament de Palma participarà en el Pla d'acolliment dels estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB.

Sisena . La participació de l'Ajuntament de Palma en el Pla d'acolliment inclourà l'organització de visites guiades per la ciutat de Palma per als estudiants estrangers que participen en el programa Sòcrates-ERASMUS a la UIB.

Setena . Aquest protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament, sempre que hi hagi consignacions pressupostàries per dur-ho a terme. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present protocol específic, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per l'Ajuntament de Palma,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Catalina Cirer
Batllessa

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 23 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).