Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears en matèria d'accions a desenvolupar amb l'objectiu d'incrementar el nombre d'estudiants universitaris a les Illes Balears

Palma, 3 de juny de 2004

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, nomenat per Decret 7/2003, de 30 de juny de 2003 (BOIB, núm. 93, de 01-07-2003).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTAM

Amb data de 12 de juliol de 2000 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears, per tal d'establir una col·laboració institucional permanent amb la finalitat de desenvolupar actuacions que responguin a objectius compartits.

Atès que els indicadors estadístics mostren una proporció de la població amb estudis superiors a les Illes Balears per davall la mitjana estatal i, relacionat amb això, un nombre de alumnes de nou ingrés a la UIB inferior a la mitjana espanyola i molt inferior a l'aconsellada per la Unió Europea,

Atès que la Conselleria d'Educació i Cultura té com a objectiu la millora de la formació i la cultura dels ciutadans de les Illes Balears, i que la Universitat de les Illes Balears és el principal agent de formació superior a la Comunitat autònoma,

S'estableix el present Conveni, per tal de col·laborar, mitjançant les accions que es considerin oportunes, a l'increment del nombre d'alumnes a la Universitat de les Illes Balears, i a la difusió de l'activitat universitària a la societat. I per tot això,

ACORDAM

Primer . Crear, dotar i mantenir una Comissió Mixta per desenvolupar accions que afavoreixin les relacions entre l'educació secundària i la formació universitària amb els objectius següents:

  • Potenciar la coherència del sistema educatiu amb el traspàs d'informació entre nivells educatius, especialment entre l'educació secundària i l'ensenyament universitari.
  • Difondre l'oferta formativa de la UIB.
  • Apropar l'alumnat i el professorat dels diferents nivells.
  • Fer atractius i propers als estudiants de secundària els estudis universitaris.
  • Proposar actuacions que augmentin el nombre d'alumnes universitaris a les Illes Balears

Per assolir els objectius anteriorment esmentats, aquesta Comissió Mixta ha d'aprovar un programa d'orientació i transició a la universitat, un pla d'actuacions relacionat amb la captació d'alumnes, les relacions entre el professorat de secundària i de la Universitat i el suport als alumnes en l'accés a la Universitat. També ha de supervisar el desenvolupament del Programa i del Pla d'acció i la gestió dels recursos, i aprovar, si escau, els informes anuals d'avaluació que se'n derivin.

Segon . La Comissió Mixta serà copresidida pel director general d'Universitat i pel vicerector d'Estudiants i estarà formada pel cap de servei d'Universitat, de la Direcció General d'Universitat; pel cap de servei de Formació Permanent del Professorat, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa; per un representant del professorat d'educació secundària de Mallorca, un de Menorca i un d'Eivissa i un representant dels departaments d'orientació dels IES, proposats pel director general d'Universitat; per tres representants del professorat de la UIB i per un representant del Consell d'Estudiants de la UIB, designats pel vicerector d'Estudiants; pel director de l'ICE i pel coordinador de les relacions de la UIB amb els centres de secundària, que actuarà com a secretari.

Tercer . Són funcions de la Comissió Mixta:

  1. Efectuar el seguiment i l'avaluació del programa d'orientació i transició a la universitat i dels plans d'actuació.
  2. Formular les propostes de reforma del present conveni.
  3. Qualsevol altre que es derivi d'aquest conveni.

Quart. Es podrà crear una subcomissió de seguiment del present conveni, que haurà d'estar integrada com a mínim pels membres següents:

-El director general d'Universitat.

-El vicerector d'Estudiants de la UIB.

-Dues persones representants de la Conselleria d'Educació i Cultura, designades pel director general d'Universitat.

-Dues persones representants de la Universitat, designades pel vicerector d'Estudiants.

Cinquè. La Conselleria d'Educació destinarà tres docents a temps complet per desenvolupar les tasques que es derivin d'aquests objectius. Aquests funcionaris podran assistir a les reunions de la comissió mixta.

Sisè. La Universitat de les Illes Balears aportarà els mitjans necessaris, i facilitarà les relacions amb els serveis universitaris convenients per al bon desenvolupament del Programa.

Setè . La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears aportarà a la UIB la quantitat de 30.000 euros l'any 2004, a càrrec de la partida pressupostària 13801 421F01 44113, en concepte de despeses que es duguin a terme d'acord amb els objectius abans indicats.

Vuitè. La vigència d'aquest conveni finalitzarà el 31 de desembre de 2004. Si cap de les institucions no el denuncia amb un mes d'antelació a aquesta data, s'entendrà prorrogat, amb les mateixes condicions, per a un any més mitjançant un protocol addicional al mateix conveni.

Al lloc i en la data indicats a l'encapçalament, i com a prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest conveni en dos exemplars.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesc J. Fiol
Conseller

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).