Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'adhesió de la Universitat de Vigo al conveni interuniversitari per a la realització d'un Doctorat en Química Teòrica i Computacional signat l'1 de juny de 1999

Palma, 23 de març de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de Vigo, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Domingo Docampo Amoedo, com a representant d'aquesta.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta.

Les parts es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

EXPOSEN

I . Que hi ha un conveni subscrit pels rectors de les universitats (per ordre alfabètic) Autònoma de Barcelona, Autònoma de Madrid, de Barcelona, de Girona, de les Illes Balears, Jaume I de Castelló, del País Basc, Rovira i Virgili, de Salamanca, de Sevilla, de València i de Valladolid, al qual es varen adherir posteriorment les universitats de Cantàbria, Complutense de Madrid, d'Extremadura, de Granada, d'Oviedo i de Santiago de Compostel·la.

II . Que l'article 38 de la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, de 21 de desembre, regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

Que els Estatuts de la Universitat de Vigo i els desenvolupaments normatius persegueixen incentivar la qualitat en els programes de tercer cicle.

Que la Comissió de doctorat de la Universitat de Vigo va aprovar en data 23 de gener de 2004 el programa de doctorat interuniversitari de Química Teòrica i Computacional.

Que les entitats, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb la següent

CLÀUSULA

ÚNICA

La Universitat de Vigo s'adhereix al conveni esmentat abans amb el compromís de complir-lo en tots els termes i en igualtat de condicions amb totes les universitats signatàries.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, ambdues parts signen el present protocol en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Vigo,

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

Domingo Docampo,
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).