Convenis i acords marc signats per la UIB

(MODEL)

Protocol de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i l'empresa ..............................

Palma,

REUNITS

D'una banda, el senyor ...................................................., que actua en representació de l'empresa ..........................., NIF ........................., amb domicili .............................................

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que el present acord de col·laboració té per objecte establir les bases per les quals l'empresa ......................................... oferirà als membres de la comunitat universitària una oferta de productes i serveis ........................... especialment dissenyada per a aquest col·lectiu.

Per aquest motiu la UIB posa a disposició de l'empresa .......................... una connexió des de la seva pàgina web anomenada Àrea de serveis virtual , amb la finalitat que pugui donar a conèixer les seves ofertes a la comunitat a la qual van adreçades.

Operativa

Tant el contingut econòmic de l'oferta com l'operativa per a l'administració i servei d'aquesta relació estan basats en l'ús per part dels clients finals de les noves tecnologies, concretament dels serveis per Internet.

L'empresa ...................... es compromet a mantenir una oferta de productes completa i competitiva, i a informar a través de la pàgina web de totes les possibles novetats.

Vigència

El present conveni entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar que es rescindeixi, sense necessitat de justificació mitjançant preavís amb trenta dies d'antelació a la data prevista per fer-ho. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'empresa ...................,

 

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Apoderat

Avel·lí Blasco,
Rector

Diligència

El present model de protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).