Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol de col·laboració entre la Conselleria d'Agricultura i Pesca, juntament amb la Conselleria d'Educació i Cultura, i la Universitat de les Illes Balears, per a la posada en funcionament de l'ensenyament d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria

Palma, 30 d'octubre de 2002

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Sr. Mateu Morro i Marcé, conseller d'Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears , en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per Ordre del President de les Illes Balears, de 20 de maig de 2000, juntament amb l'Honorable Sr. Damià Pons i Pons, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, en virtut de les facultats que resulten del seu nomenament per ordre del President de les Illes Balears de 27 de juliol de 1999, ambdós en nom i representació de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en exercici de la competència atribuïda per acord del Consell de Govern i el Decret 46/2001, ambdós de 30 de març de 2001, de delegació de competències en l'autorització de convenis i acords de cooperació i col·laboració.

I d'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Llorenç Huguet Rotger, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal per atorgar aquest Conveni a la finalitat del qual,

MANIFESTEN

Que amb l'aplicació del Decret 41/2002, de 22 de març, pel qual s'autoritza a la Universitat de les Illes Balears (UIB) la implantació i la posada en funcionament dels ensenyaments conduents a l'obtenció del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat en Hortofructicultura i Jardineria, es compleix una exigència demandada per una bona part de la societat balear.

Que la Conselleria d'Educació i Cultura, en el procés d'implantació de noves titulacions a la UIB durant el període 1999-2003, considera adequada la implantació del títol oficial d'Enginyeria Tècnica Agrícola, especialitat Hortofructicultura i Jardineria, tal com s'ha manifestat oficialment en la aprovació del Decret 41/2002, de 22 de març, per la qual cosa s'autoritza a la UIB la implantació de l'esmentada titulació.

Que la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la UIB, d'acord amb les seves respectives competències, han aprovat la implantació d'aquesta nova titulació universitària.

Que la Universitat de les Illes Balears compta amb un grup de professors que estan duent terme activitats de docència i recerca en el camp agrícola, la qual cosa suposa una base fonamental per a la implantació d'aquesta titulació.

Que la Conselleria d'Agricultura i Pesca i la Universitat de les Illes Balears coincideixen en la importància que per a les Illes Balears tenen els esmentats ensenyaments ja que contribueixen a ampliar el ventall de titulacions de tipus tècnic i la integració de professionals formats a la UIB en el sector primari.

Que la formació dels nous tècnics agrícoles serà un element estratègic important tant en els processos de modernització i dinamització de l'agricultura balear del futur, com també en el desenvolupament del seu entorn cultural, social, paisatgístic i medi-ambiental.

Que la nova carrera, entesa com a instrument de motivació en la creació de professionals amb capacitats que puguin oferir els seus serveis específics al ciutadans, en contribuir a augmentar els nivells de qualitat i prestacions, posarà a l'abast del món rural i de la pagesia unes majors disponibilitats de formació que han de contribuir també a l'enriquiment d'aquelles persones a qui va dirigida.

Finalment, que la Conselleria d'Agricultura i Pesca té en l'Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera de les Illes Balears (IRFAP), una eina que li permet la realització de tasques relacionades amb la formació en col·laboració amb la UIB.

Per tot l¿abans exposat s'ha decidit formalitzar aquest protocol de col·laboració, que es concretarà amb un conveni específic entre els que subscriuen l'esmentat protocol.

ACORDEN

1.- La instauració dels estudis d'Enginyeria Tècnica Agrícola en Hortofructicultura i Jardineria a la Universitat de les Illes Balears, a partir del curs 2002-2003.

2 .- Les parts signants d'aquest protocol de col·laboració elaboraran i signaran un conveni específic en què es desenvoluparà aquest protocol i es concretaran les condicions de la posada en marxa de l'esmentat estudi, així com el seu finançament i duració.

I com a mostra de conformitat i acceptació, així queda redactat aquest protocol de col·laboració que signen els compareixents per triplicat i a un sol efecte, en la data i lloc esmentats a la capçalera.

El conseller d'Agricultura i Pesca

El conseller d'Educació i Cultura,

El rector de la Universitat de les Illes Balears,

 

Mateu Morro
Damià Pons
Llorenç Huguet

Diligència

El present protocol substitueix el que va aprovar el Consell Executiu de data 17 de setembre de 2002 i va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, i el va ratificar el Consell de Govern en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).