Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni específic entre la Universitat de Los Lagos (Xile) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Osorno/ Palma, 14 d'abril de 2004

La Universitat de Los Lagos (ULA), RUT 70 772 100-6, representada pel seu Rector, senyor Raúl Aguilar Gatica, domiciliat a la ciutat d'Osorno, carrer Lord Cochrane, 1046, i la Universitat de les Illes Balears (UIB), Espanya, representada pel seu Rector, senyor Avel·lí Blasco Esteve, d'acord amb la Llei orgànica d'universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre) i els Estatuts de la Universitat, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, subscriuen el present conveni específic, conforme a les següents consideracions i clàusules.

CONSIDERACIONS

I. Ambdues institucions estan unides per la comunitat d'interessos i objectius en els camps acadèmics i científics.

II. Igualment, tenen objectius comuns pel que fa al foment de la investigació i la formació de professionals, tècnics, docents i investigadors.

III. Són institucions amb personalitat jurídica pròpia, que els permet de subscriure convenis d'aquesta naturalesa per al compliment dels fins que tenen encomanats.

IV. Tenint en compte els llaços i interessos comuns en el sentit històric, socioeconòmic, cultural i científic, manifesten llur interès a realitzar intercanvis científics i acadèmics, passanties estudiantils i programes de pre i postgrau en conjunt, per la qual cosa estan d'acord a subscriure el present conveni específic, en funció de les clàusules següents.

CLÀUSULES

1. Es ratifica l'acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat de Los Lagos (Xile) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya) subscrit el 30 d'octubre de 1997 pels rectors en exercici en la data indicada.

2. La Universitat de Los Lagos i la Universitat de les Illes Balears desenvoluparan programes d'intercanvi acadèmic i passanties estudiantils en un marc de reciprocitat institucional, d'acord amb el que es prevegi en cada cas particular.

3. Cada rector nomenarà un equip d'acadèmics i especialistes per desenvolupar les activitats descrites en aquest document.

4. Independentment del que s'ha assenyalat, s'acorda de realitzar les següents activitats de cooperació acadèmica i intercanvi institucional, en el marc de les àrees disciplinàries i de les definicions que s'estipulin en cada cas.

4.1. Àrea de Recursos Naturals

· Organització d'un curs, seminari o taller sobre el tema de desenvolupament costaner i recursos naturals, amb especialistes d'ambdues universitats.

¿ Intercanvi d'informació sobre investigacions desenvolupades en les àrees de química ambiental, bioquímica i seguretat alimentària.

4.2. Àrea de Ciències Polítiques

¿ Organització d'un curs, seminari o taller sobre organització administrativa amb especialistes d'ambdues universitats.

4.3. Àrea d'Educació a Distància

¿ Assessorament per part de la Universitat de les Illes Balears en matèries de gestió, metodologia i estratègies d'aprenentatge de l'educació a distància amb el propòsit de contribuir a la Universitat de Los Lagos al disseny i implementació d'un servei educatiu innovador, basat en l'aprenentatge obert i flexible.

4.4. Àrea de Desenvolupament Regional i Turisme

¿ Formació: organització d'un taller sobre qualitat del turisme, impartit per especialistes de la Universitat de les Illes Balears.

¿ Assessorament per part d'especialistes curriculars de la Universitat de les Illes Balears per a la revisió dels plans d'estudis de les carreres de la Universitat de Los Lagos susceptibles de reconvertir llurs mencions cap a algunes especialitats de l'àrea de turisme i que es puguin adaptar al sistema de crèdits europeu (ECTS).

¿ Investigació: elaboració d'un projecte d'impacte regional per poder presentar a fons concursables, amb suport del Govern de la X Regió de Los Lagos en les àrees del turisme i el desenvolupament regional.

El present conveni entrarà en vigor el dia que el signin ambdues parts i té una durada indefinida.

Els referents de Relacions Internacionals d'ambdues institucions col·laboraran en la implementació i el desenvolupament dels acords assenyalats anteriorment i, així mateix, contribuiran a resoldre qualsevol situació que es presenti i que no s'hagi previst en aquest document.

Llegit aquest conveni específic, les parts, degudament assabentades del contingut, el signen en dos exemplars, dels quals en queda un en poder de cada un dels representants institucionals.

Per a constància i ratificació,

Raúl Aguilar

 

Avel·lí Blasco

 

Rector
Universitat de Los Lagos

Rector
Universitat de les Illes Balears

Diligència

El present conveni específic el va aprovar el Consell de Direcció de data 11 de maig de 2004 el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).