Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'actuació entre el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 18 de maig de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Antònia Munar Riutort, Presidenta del Consell de Mallorca.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Actuen, ambdues parts, en nom i representació dels ens els càrrecs dels quals ocupen.

EXPOSEN

1) Que el Consell de Mallorca i la Universitat de les Illes Balears són ben conscients de la preocupant situació de la llengua catalana a les Illes Balears, a causa de les inèrcies i condicionants que es mantenen des d'èpoques anteriors i dels grans canvis que s'experimenten en l'actualitat en relació amb aspectes demogràfics, de mobilitat humana i de productes, de la globalització de la informació, etc.

2) Que estan obligades, com a institucions públiques, d'actuar sobre el procés de normalització lingüística per afavorir l'increment de l'ús social de la nostra llengua i facilitar la integració dels nous ciutadans.

3) Que tenen voluntat d'incrementar les actuacions favorables a la normalització lingüística i d'establir acords de cooperació amb altres organitzacions.

4) Que volen fer de la normalització lingüística un objectiu compartit per tota la societat i incentivar la participació d'amplis sectors socials en aquest procés.

5) Que el Consell de Mallorca vol desenvolupar un pla de normalització lingüística per fomentar l'ús social de la llengua catalana a Mallorca. I, per dur-lo a terme,

ACORDEN

A) El Consell de Mallorca encarregarà a la Universitat de les Illes Balears l'elaboració d'un pla de normalització lingüística amb la finalitat de fomentar l'ús social de la llengua catalana a l'illa de Mallorca. El disseny i la redacció de l'esmentat pla s'encarregueran a la Universitat de les Illes Balears com a institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana, segons l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

B) En el Pla s'hauran d'exposar els objectius generals, els objectius sectorials, les propostes d'actuacions per poder-los assolir amb indicació de criteris de prioritat per a la seva aplicació, els mecanismes d'avaluació de les actuacions i de l'adequació del Pla. Entre les diverses actuacions, n'hi haurà de destinades a fer avançar la normalització interna del Consell, incrementar l'acceptació social de la normalització lingüística i el prestigi de la llengua catalana, augmentar l'ús social de la llengua i la presència en l'entorn, fer créixer actituds socials d'adhesió i fidelitat a l'ús de la llengua catalana, afavorir-ne l'aprenentatge i ús entre els sectors de població immigrant, millorar la projecció exterior dels coneixements sobre la nostra llengua. En el Pla es distingiran, també, les actuacions destinades a sectors específics i les destinades al conjunt de la societat. També s'assenyalaran vies per afavorir l'increment de la col·laboració amb diverses institucions i amb organitzacions de la societat civil.

C) Així, el projecte inclourà, entre d'altres, les següents àrees d'actuació: suport a la normalització lingüística dels ajuntaments, suport a la normalització lingüística d'associacions i organitzacions socials, foment de la normalització del paisatge lingüístic, promoció de l'ús de la llengua catalana entre els sectors juvenils, acollida lingüística de la nova població, promoció de la producció cultural en llengua catalana, difusió d'informació sobre la llengua catalana entre la població autòctona, els immigrants, els turistes i els visitants ocasionals, foment de la recerca lingüística (descripció i planificació sociolingüístiques, història i variació), etc.

D) En haver elaborat el Pla i després de ser aprovat pel CIM, la Universitat col·laborarà amb el CIM en la gestió i seguiment de les actuacions que s'hi preveuen. Amb aquesta finalitat se signarà un conveni en el qual s'inclouran les necessitats pressupostàries per l'elaboració del projecte i l'execució de l'esmentat Pla.

I en prova de conformitat, el signen les dues parts en tres exemplars i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicats al començament.

Pel Consell de Mallorca,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Maria Antònia Munar
Presidenta

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 18 de maig de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 14 de juny de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).