Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes (Marroc)

Palma, 5 de març de 2004
Fès, 15 d'abril de 2004

REUNITS

D'una part, el president de la Universitat de Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, senyor Taoufik Ouazzani Chahdi, amb domicili legal a B.P. 2626 Fès, Avenue des Almohades (Marroc).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS DE L'ACORD

1. Els objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts, l'intercanvi i la cooperació en els camps de la formació d'estudiants i de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països. Les dues universitats es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris i els organismes de coordinació interuniversitària, la possibilitat de fer extensiu aquest acord a d'altres institucions dels seus països.

2. Els tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure:
L'intercanvi d'informació i de publicacions entre les biblioteques de les dues institucions
L'intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives universitats
Seminaris, col·loquis, simposis.
Estudis d'investigació conjunts.
Programes i plans d'estudis conjunts.
L'accés a equips i material específics.
Visites de durada curta.
L'intercanvi de diplomes de grau i de postgrau.

Altres activitats de col·laboració establertes entre les dues universitats.

3. Les àrees de cooperació

  La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

  El personal que ofereixin aquestes institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques sol·licitades.

  Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

  4. Els programes i els projectes científics

  Per a cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol concret. Aquest haurà d'incloure la informació següent:

  a. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa/projecte.
  b. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  c. La durada de cada programa/projecte.
  d. Els recursos financers previstos per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  e. Les previsions fetes per al reconeixement i per a la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
  f. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en les activitats universitàries.

  Aquests protocols hauran de ser aprovats pels rectors de cada universitat.

  5. Les condicions financeres

  -No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
  -Per a cada programa/projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

  6. El reconeixement i la convalidació

  En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o d'intercanvis internacionals, s'establirà un sistema de convalidació i de reconeixement acadèmic.

  Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques competents d'ambdues universitats.

  7. La forma de disposar de la propietat intel·lectual

  Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades en el marc d'aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

  8. La vigència i la durada

  El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i tendrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o la rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista a dit efecte. En cas que l'acord marc es rescindeixi, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

  9. La coordinació

  Cada rector nomenarà, en un termini de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català, i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per la Universitat de Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès,

  á

  Per la Universitat de les Illes Balears,

  á

  á

  Taoufik Ouazzani
  President

  Avel·lí Blasco
  Rector

  Diligència

  El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).