Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural amb la Universitat Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fes (Marroc)

Palma, 5 de març de 2004
Fès, 15 d'abril de 2004

REUNITS

D'una part, el president de la Universitat de Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fes, senyor Taoufik Ouazzani Chahdi, amb domicili legal a B.P. 2626 Fès, Avenue des Almohades (Marroc).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS DE L'ACORD

1. Els objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes d'estudis conjunts, l'intercanvi i la cooperació en els camps de la formació d'estudiants i de la investigació, en els termes que s'indiquen més avall.

Es durà a terme dins el marc de col·laboració cultural i científica establert entre ambdós països. Les dues universitats es comprometen a promoure davant els respectius consells universitaris i els organismes de coordinació interuniversitària, la possibilitat de fer extensiu aquest acord a d'altres institucions dels seus països.

2. Els tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure:
L'intercanvi d'informació i de publicacions entre les biblioteques de les dues institucions
L'intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives universitats
Seminaris, col·loquis, simposis.
Estudis d'investigació conjunts.
Programes i plans d'estudis conjunts.
L'accés a equips i material específics.
Visites de durada curta.
L'intercanvi de diplomes de grau i de postgrau.

Altres activitats de col·laboració establertes entre les dues universitats.

3. Les àrees de cooperació

  La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

  El personal que ofereixin aquestes institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques sol·licitades.

  Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

  4. Els programes i els projectes científics

  Per a cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol concret. Aquest haurà d'incloure la informació següent:

  a. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa/projecte.
  b. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
  c. La durada de cada programa/projecte.
  d. Els recursos financers previstos per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
  e. Les previsions fetes per al reconeixement i per a la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
  f. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en les activitats universitàries.

  Aquests protocols hauran de ser aprovats pels rectors de cada universitat.

  5. Les condicions financeres

  -No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
  -Per a cada programa/projecte s'indicaran, separadament i específicament, els detalls financers.

  6. El reconeixement i la convalidació

  En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o d'intercanvis internacionals, s'establirà un sistema de convalidació i de reconeixement acadèmic.

  Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques competents d'ambdues universitats.

  7. La forma de disposar de la propietat intel·lectual

  Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades en el marc d'aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

  8. La vigència i la durada

  El present acord marc entrarà en vigor el dia que se signi i tendrà una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o la rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista a dit efecte. En cas que l'acord marc es rescindeixi, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

  9. La coordinació

  Cada rector nomenarà, en un termini de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

  I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català, i dos en francès; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

  Per la Universitat de Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès,

   

  Per la Universitat de les Illes Balears,

   

   

  Taoufik Ouazzani
  President

  Avel·lí Blasco
  Rector

  Diligència

  El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).