Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb [nom de l'empresa] sobre la realització de pràctiques dels estudiants de la Diplomatura d'Empresarials

Palma,

REUNITS

D'una part, [CÀRREC] [NOM I COGNOMS], com a representant d [EMPRESA], amb [CIF] [DOMICILI].

I de l'altra, la directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Il·lustríssima Senyora Margalida Payeras Llodrà (Resolució 6805/2004, de 28 d'abril ¿FOU núm. 237, de 21 de maig), per delegació del Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut de l'Acord executiu 6301/2003, de 30 de juny (FOU núm. 222, de 19 de setembre).

MANIFESTEN

El seu l'interès per desenvolupar aquest conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la pràctica de la diplomatura d'Empresarials.

ACORDEN

Primer

Les característiques de la pràctica obligatòria de la diplomatura d'Empresarials estan regulades pel programa de l'assignatura de Projecte de fi de carrera.

Segon

Les pràctiques dels estudiants de la diplomatura d'Empresarials es regeixen pels criteris següents:

  Poden fer aquestes pràctiques els estudiants que estiguin matriculats de l'assignatura de Projecte fi de carrera de tercer curs de l'esmentada diplomatura.

  Les pràctiques es faran preferentment en tres períodes: primer període, mesos de març i abril; segon període, mesos d'abril i maig; tercer període, mesos de juliol i agost, d'acord amb les orientacions del programa de l'assignatura Projecte de fi de carrera. En tot cas ambdues parts poden estudiar la possibilitat de fer les pràctiques durant altres períodes. De totes maneres l'horari concret de realització serà especificat al pla de treball de l'alumne.

  Abans de començar els períodes de pràctiques la UIB i [EMPRESA] establiran el nombre d'estudiants que faran les practiques.

  L'empresa es compromet a fixar el pla de treball de l'alumne i a nomenar, en el si de l'empresa, un tutor responsable del programa de formació de l'alumne encarregat de les relacions amb el tutor que nomeni la Universitat.

  Els practicants faran funcions pròpies del perfil professional corresponent als seus estudis, d'acord amb el pla de treball que cada estudiant ha de fer, dins el context de l'organització general de la pràctica i amb les orientacions dels tutors de pràctiques.

  Els estudiants es comprometen a fer les tasques que l'empresa els encomani, respectar els reglaments i les normes de l'empresa i mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa.

  Cada estudiant tindrà com a tutor acadèmic el professor/a responsable de l'assignatura Projecte de fi de carrera.

  L'estudiant ha d'entregar una memòria de pràctiques segons les condicions especificades al programa de l'assignatura Projecte de fi de carrera de tercer curs de la diplomatura d'Empresarials. El tutor de la UIB serà l'encarregat de l'avaluació de cada estudiant en pràctiques.

  La realització de les pràctiques no implica l'existència de cap relació laboral entre l'estudiant i [EMPRESA], ni la remuneració d'aquestes.

  Tercer

  En tot allò que no es preveu en aquest conveni és aplicable el Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, sobre programes de cooperació educativa, actualitzat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre.

  Quart

  Un cop acabat el programa, l'estudiant pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

  Cinquè

  L'assegurança escolar cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els programes de col·laboració en les condicions que estableixen les condicions legals que la regulen.

  Sisè

  El present conveni de pràctiques té una validesa de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra la intenció de rescindir-lo sis mesos per endavant. Si alguna de les parts el vol donar per acabat, es compromet a finir les accions establertes mitjançant l'acord corresponent.

  Com a prova de conformitat amb tots i cada un dels acords detallats, les parts signen aquest conveni, en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

  Per la Universitat de les Illes Balears,

  Per [ENTITAT],

  Margalida Payeras
  Directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials

  [NOM I COGNOM]
  [CÀRREC]

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).