Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni amb ( nom de la institució ) per al reconeixement com a oferta lectiva de crèdits de lliure configuració, dels ensenyaments o activitats organitzats per ( nom de la institució )

Palma, ( data )

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, ( nom i càrrec de la persona actuant ) , en representació de ( nom de la institució interessada ) , que actua d'acord amb ( acreditacions corresponents, si escau ) .

EXPOSEN

1. Que el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, pel qual s'estableixen directrius generals comunes dels plans d'estudis dels títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa en tot el territori nacional, modificat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, pel Reial decret 2347/1996, de 8 de novembre, i pel Reial decret 614/1997, de 25 d'abril, estableix, dins el contingut dels ensenyaments, les matèries de lliure configuració de l'alumnat amb vista a la flexible configuració del seu currículum.

2. Que la Universitat de les Illes Balears ha inclòs dins els seus plans d'estudis una oferta de matèries i d'activitats acadèmiques perquè siguin escollides pels estudiants com a assignatures de lliure configuració.

3. Que, per ampliar l'oferta esmentada, la Comissió Acadèmica de la UIB ha acordat de reconèixer els ensenyaments o activitats organitzats per determinades institucions, sempre que s'ajustin als temes establerts i aquesta col·laboració es formalitzi mitjançant el conveni corresponent.

ACORDEN

Primer . La Universitat de les Illes Balears reconeix com a oferta lectiva de crèdits de lliure configuració dels plans d'estudis renovats que imparteix aquesta Universitat conduents a títols oficials, els ensenyaments o activitats de ( nom de la institució ) .

Segon . Els ensenyaments o activitats de ( nom de la institució ) s'han d'ajustar a la normativa aprovada en aquest aspecte per la UIB i a la normativa general aplicable.

Tercer . La UIB determinarà cada any, per mitjà de la Comissió Acadèmica, quins cursos o activitats oferts per ( nom de la institució ) són acreditables com a crèdits de lliure configuració, la qual cosa es formalitzarà mitjançant un annex que s'incorporarà al present conveni.

En aquest sentit ( nom de la institució ) ha de comunicar cada any la programació docent dos mesos abans de l'inici de les activitats, d'acord amb el model de proposta de l' annex I, als efectes del que estableix aquesta clàusula. La UIB tindrà en compte a l'hora de reconèixer una activitat com a oferta lectiva de lliure configuració, el professorat, els continguts, la metodologia, els objectius, els mètodes d'avaluació, etc.

Quart . Així mateix, la UIB ha de determinar també el valor en crèdits de cadascun dels cursos o activitats que es facin, als efectes de la corresponent acreditació, tenint en compte que en cap cas un crèdit no pot ser inferior a 20 hores, llevat que aquesta activitat sigui assumida per un departament o una facultat o escola de la UIB. En aquest cas un crèdit no podrà ser inferior a 10 hores, d'activitat o docència realitzada, al qual es poden afegir fraccions de 0,5 crèdits. En qualsevol cas el nombre màxim de crèdits que es podrà assignar a una activitat és de 5 i el nombre mínim d'1.

Cinquè . Són acreditables els cursos que l'alumne realitzi durant la seva llicenciatura o diplomatura, ja que els crèdits de lliure configuració tenen naturalesa acadèmica dins un determinat ensenyament.

Sisè . ( nom de la institució ) controlarà l'assistència dels alumnes matriculats als cursos o activitats i que es compleixin els requisits que es determinin. En qualsevol cas els cursos hauran de tenir un mínim de 20 hores presencials.

Setè . L'alumne es matricularà a ( nom de la institució ) i, un cop superats els cursos, ( nom de la institució ) li expedirà el corresponent certificat o diploma acreditatiu. Els alumnes de la UIB tindran un descompte del 10 per cent dels preus de matrícula d'aquests cursos o activitats.

Al certificat o diploma acreditatiu hi han de figurar obligatòriament:

  • El nom de l'entitat
  • El nom de l'activitat
  • El lloc i la data de realització
  • Els crèdits atorgats
  • La data d'aprovació per la Comissió Acadèmica

L'alumne haurà de presentar aquest certificat als serveis administratius de la facultat o escola on fa l'ensenyament perquè formalitzi el reconeixement dels crèdits acreditats en virtut del present conveni. Els serveis administratius no reconeixeran crèdits per cap activitat en què les dades, indicades més amunt, del certificat no coincideixin, exactament, amb les dades aprovades per la Comissió Acadèmica.

Vuitè . La UIB i ( nom de la institució ) , en la mesura de les seves disponibilitats, facilitaran els mitjans necessaris per al desplegament i l'execució adequats d'aquest conveni.

Novè . Aquest conveni entrarà en vigor a partir de la data en què se signi i pot ser modificat o desenvolupat per mutu acord de les parts.

La durada del conveni s'estableix per un període d'un any prorrogable tàcitament per períodes iguals successius, llevat que una de les parts comuniqui a l'altra, amb sis mesos d'antelació, la voluntat de resoldre'l abans del termini establert, o de no prorrogar-lo.

En qualsevol cas, un cop resolt el conveni, continuarà tenint eficàcia fins que no finalitzin els cursos o activitats ja iniciats.

I com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, les parts el signen en dos exemplars, al lloc i en la data indicats més amunt.

Per la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Rector
Per ( nom de la institució ) , ( nom del representant ) ( càrrec )

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 6 d'abril de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de maig de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).