Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre la Universitat Nacional d'Entre Ríos (República Argentina) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Concepción del Uruguay/Palma, 5 de març de 2004

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat Nacional d'Entre Ríos (UNER), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Contador Eduardo José Francisco Asueta, com a representant d'aquesta, d'acord amb el que estableix l'Estatut. La UNER té el seu domicili a Eva Perón, 24, de Concepción del Uruguay, província d'Entre Ríos, República Argentina.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears, Espanya.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació internacional entre ambdues universitats, d'acord amb les seves atribucions respectives, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Que l'objecte d'aquest acord és establir les bases per promoure i fomentar la cultura científica mitjançant activitats conjuntes de col·laboració en els camps acadèmics de docència, investigació i extensió, d'interès per a ambdues parts i en els termes de les facultats que atorguen les lleis i normes vigents.

L'acord es duu a terme en del marc de col·laboració cultural i científica establert entre tots dos països, i ambdues parts es comprometen a promoure davant els seus consells universitaris o organismes de coordinació interuniversitaris la possibilitat de fer extensiu aquest acord a altres institucions dels seus països.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre les dues universitats pot incloure el següent:

1. Intercanviar informació i publicacions amb periodicitat mínima anual sobre els projectes d'investigació i les activitats acadèmiques que es desenvolupen en cada una; seminaris, col·loquis, simposis, estudis conjunts d'investigació, programes i plans d'estudis conjunts, accés a equips i material específic i altres activitats de cooperació entre ambdues parts, incloent-hi l'intercanvi entre les biblioteques i material bibliogràfic de les institucions respectives.

2. Intercanviar personal docent i investigador per complementar cursos oferts en les institucions respectives. Intercanvi d'alumnes de pregrau i postgrau (abonant la matrícula corresponent a la universitat de destinació) i visites de curta durada de docents i alumnes.

3. Brindar a l'altra i a requeriment seu l'assessoria científica, acadèmica o de qualsevol altra índole que sigui necessària per al bon desenvolupament dels programes o projectes que tinguin implementats.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació s'ha de desenvolupar dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin les dues institucions per a les activitats esmentades ha de ser acceptat per ambdues parts sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouen programes i activitats diversos que es defineixen específicament en els convenis corresponents.

La UNER i la UIB s'obliguen a subscriure i executar els convenis específics de treball de col·laboració que siguin necessaris i estiguin relacionats amb qualsevol de les activitats acadèmiques que desenvolupen les parts i que es defineixin de mutu interès, que han d'aprovar les dues institucions i com a annexos s'han d'integrar en aquest conveni.

Quarta. Responsabilitat i coordinació

1. Cada una de les parts designa un professor coordinador d'aquest acord que actua com a dinamitzador en el si d'ambdues institucions. Les seves obligacions són les següents:

a) Preparar els acords específics que ha de sotmetre a la tramitació que correspongui a cada una de les universitats.

b) Fer el seguiment dels convenis específics.

c) Coordinar, supervisar i avaluar el desenvolupament dels convenis específics i informar-ne les autoritats.

2. Cada rector nomena en un termini no superior a tres (3) mesos la persona responsable de la coordinació i revisió de les activitats que es duen a terme en el marc de l'acord. Els coordinadors s'han de posar en contacte regularment a fi de donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Cinquena. Programes projecte específics

Els convenis específics de treball descriuen amb tota precisió les activitats que s'han de desenvolupar, el personal involucrat, els drets i les obligacions de cada una de les parts, el finançament i la propietat intel·lectual, i la causa, les finalitats i l'abast de cada un dels convenis complementaris.

Per a cada programa o projecte específic s'ha de desenvolupar un protocol. Els protocols poden incloure la informació següent:

¿ L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
¿ Els noms dels responsables i els participants de cada institució.
¿ La durada del programa o projecte.
¿ Els recursos financers proveïts per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
¿ Les previsions fetes per al reconeixement i convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
¿ Les previsions fetes per a l'allotjament i la participació dels convidats en activitats universitàries, etc.
¿ La propietat intel·lectual dels resultats.

Els acords particulars poden establir que la universitat amfitriona proporcioni al docent o a l'investigador hoste una assegurança mèdica que cobreixi la seva assistència sanitària pel temps de la seva permanència en aquesta.

Aquests convenis han de tenir l'aprovació dels òrgans competents de cada universitat.

Sisena. Condicions financeres

Les dues parts han de cercar de forma conjunta o separada davant altres institucions o dependències governamentals i organismes de caràcter internacional l'obtenció dels recursos necessaris per al desenvolupament dels programes relatius al conveni de col·laboració. Estableixen que:

a) No hi ha cap compromís financer assumit per les institucions en signar-se aquest acord.

b) Per a cada programa projecte s'indiquen per separat i específicament els detalls financers.

Setena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, en el marc de programes o intercanvis internacionals, s'estableix un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'ha de descriure en cada protocol específic i l'han d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents de les dues universitats.

Vuitena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes fetes sota aquest acord està a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Novena. Vigència i durada

Les parts convenen que la vigència d'aquest conveni és per temps indefinit a partir de la seva signatura, però qualsevol de les parts el pot rescindir, encara que sigui sense causa, mitjançant comunicació fefaent a l'altra part amb una anticipació no inferior a sis mesos. Les parts convenen en les maneres de resoldre els programes en execució de manera que no produeixin perjudicis a l'altra, i es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat Nacional d'Entre Ríos,

Avel·lí Blasco
Rector
Contador Eduardo Asueta
Rector
Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril)