Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (Espanya) i la Universitat de Colima (Mèxic)

Colima, Col../Palma, 28 de gener de 2004

CONVENI DE COL·LABORACIÓ QUE SUBSCRIUEN, D'UNA BANDA, LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (ESPANYA), REPRESENTADA PEL SEU RECTOR, EL DOCTOR AVEL·LÍ BLASCO ESTEVE, PART QUE D'ARA ENDAVANT S'ANOMENARÀ UIB, I DE L'ALTRA, LA UNIVERSITAT DE COLIMA (MÈXIC), REPRESENTADA PEL SEU RECTOR, EL DOCTOR CARLOS SALAZAR SILVA, PART QUE D'ARA ENDAVANT S'ANOMENARÀ U DE C, D'ACORD AMB LES DECLARACIONS I CLÀUSULES SEGÜENTS:

DECLARACIONS

Primera . La Universitat de les Illes Balears declara:

  1. Que les seves funcions són les que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), i que és una institució de dret públic amb personalitat jurídica i patrimoni propis i independents de l'Estat i d'altres ens públics. Gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, i d'acord amb els seus Estatuts.
  2. Que el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, càrrec pel qual va ser nomenat pel Decret 47/2003, de 9 de maig (BOIB núm. 67, 13 de maig), n'és el representant, segons estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, en el qual s'aproven els Estatuts de la dita universitat.
  3. Que assenyala com a domicili seu el que està ubicat a la carretera de Valldemossa, km 7,5, codi postal 07122, Palma, Illes Balears (Espanya).

Segona . La Universitat de Colima declara:

I. Que és un organisme públic descentralitzat, amb personalitat jurídica pròpia i capacitat per adquirir i administrar béns, i que té per finalitats, entre d'altres, les següents: l'ensenyament, la investigació, la difusió de la cultura i l'extensió universitària, assenyalats en la seva llei orgànica, que va ser aprovada pel congrés constitucional de l'Estat de Colima mitjançant el Decret núm. 76, publicat al Diari Oficial del Govern de l'Estat del dia 22 de novembre de 1980.

II. Que el Doctor Carlos Salazar Silva és el Rector de la Universitat de Colima, com s'acredita en el testimoni de l'escriptura pública número 10.847 (deu mil vuit-cents quaranta-set), de data 8 de gener de l'any 2002 (dos mil dos), elevada davant la fe del llicenciat Ramón Pérez Díaz, notari titular de la Notaria Pública núm. 1 d'aquesta demarcació, la qual va quedar inscrita al Registre Públic de la Propietat i del Comerç d'aquesta ciutat, al foli real número 112875-1 (cent dotze mil vuit-cents setanta-cinc ¿ u), amb data 16 de gener del 2002; i que per l'article 27 (vint-i-set) de la Llei orgànica de la universitat, té plenes facultats per comparèixer a la signatura d'aquest conveni.

III. Que assenyala com a domicili seu el que està ubicat a l'Av. Universidad, núm. 333, codi postal 28040 de la ciutat de Colima, Colima.

Tercera . Totes dues parts declaren:

Que amb el propòsit fonamental d'establir programes de cooperació acadèmica, conjuntar esforços i recursos, compartir coneixements i informació per enfortir les capacitats afins i complementàries, assegurant un desenvolupament sòlid de les activitats de les dues institucions, és desig seu prestar-se suport mutu en el següent:

A) L'intercanvi de personal per participar en conferències, simposis, tallers i seminaris d'investigació i de propostes d'investigació i ensenyament que consolidin la relació acadèmica.

B) L'intercanvi de personal acadèmic a curt termini que ajudi a consolidar programes de formació de recursos humans d'alta qualitat.

C) L'intercanvi de personal acadèmic i tècnic que doni suport als treballs i programes d'investigació.

D) L'intercanvi d'informació científica i tecnològica.

E) L'intercanvi d'assessoria en aspectes relacionats amb les àrees d'especialització acadèmica, tècnica o de serveis de les institucions, en benefici de les tasques que s'hi realitzen.

F) L'establiment de canals de comunicació que permetin la difusió de les activitats científiques i culturals.

G) L'intercanvi d'alumnat.

H) Altres accions d'interès comú.

Per aquest motiu, les parts es comprometen voluntàriament d'acord amb les clàusules següents:

CLÀUSULES

Primera . Totes dues parts s'obliguen a presentar per escrit programes específics de treball per col·laborar en tasques d'interès mutu, que, si són aprovats per ambdues institucions, ho seran de forma separada al present document, elevats a la categoria de convenis específics de col·laboració.

Segona . Els programes específics de treball esmentats a la clàusula anterior han de descriure amb tota precisió les tasques que s'han de desenvolupar, com també totes les dades i els documents necessaris per determinar amb exactitud les causes, els fins i els abasts de cada un dels programes esmentats, els quals han d'estar equilibrats en beneficis i obligacions per a totes dues parts.

Tercera . En tots els convenis específics de col·laboració a què es refereix la clàusula primera s'ha d'estipular que el personal de cada institució que sigui comissionat per a la realització conjunta de qualsevol acció continuarà en forma absoluta sota la direcció i dependència de la institució de la seva relació laboral, independentment d'estar prestant els seus serveis fora de les instal·lacions d'aquesta institució o a les instal·lacions de la institució a la qual sigui comissionat.

Quarta . Si en la realització del programa intervé personal que presti els seus serveis amb institucions o persones diferents de les parts, continuarà sempre sota la direcció i dependència de la institució o persona esmentada, per la qual cosa la seva intervenció no originarà relació de caràcter laboral ni amb la UIB ni amb la U de C.

Cinquena . Les dues parts han de buscar de forma conjunta o separada, davant altres institucions i dependències governamentals o organismes de caràcter internacional, l'obtenció dels recursos necessaris per desenvolupar programes relatius als convenis específics de col·laboració, en cas que les parts no puguin aportar totalment o parcialment de forma conjunta i equitativament els recursos esmentats.

Sisena . Cada un dels convenis específics de col·laboració a què es refereix la clàusula primera ha de contenir les estipulacions que siguin necessàries per regular el que sigui relatiu a la propietat dels drets d'autor dels materials que s'elaborin com a resultat de l'activitat conjunta de les parts i el concernent a la propietat dels drets de tipus industrial (patents, certificats d'invenció i registres de model o dibuix industrial, etc.) que puguin arribar a derivar-se dels treballs d'investigació.

Setena . Aquest conveni té una vigència mínima de tres anys comptats a partir de la data de la seva signatura i es pot prorrogar, si ho demanen les dues parts, per períodes iguals, però deixarà de tenir efectes legals quan així ho determinin les parts per mutu acord, o quan una d'elles comuniqui per escrit a l'altra el seu desig de donar-lo per conclòs, cas en què cessaran els efectes 30 (trenta) dies després d'haver-se rebut la notificació, sens perjudici del compliment dels programes específics en curs.

Vuitena . En el trasllat de delegacions institucionals, cada una de les parts es fa responsable dels costs de viatge, i les despeses de subsistència del seu personal aniran a càrrec de la institució receptora.

Novena . A l'acabament del conveni, les dues parts acorden des d'ara complir totes i cada una de les obligacions pactades en aquest document i que en la data de l'acabament estiguin pendents de realitzar.

Desena . Les comunicacions de tipus general, administratiu i acadèmic, producte d'aquest conveni, s'han de dirigir, per al cas de la UIB, al Vicerectorat de Relacions Exteriors, i per al cas de la U de C, a la seva Direcció General d'Intercanvi Acadèmic i Beques.

S'estén el present conveni general de cooperació i els representants legals de les parts interessades en signen quatre còpies, dues en espanyol i dues en català, de conformitat amb el contingut, i cada part en conserva un exemplar en cada llengua.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Universitat de Colima,

Avel·lí Blasco
Rector

Carlos Salazar
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).