Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre el Consell Superior d'Investigacions Científiques i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement del Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular (Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut) de la Universitat esmentada, com a Unitat associada al CSIC a través del seu Institut del Greix

Madrid, 2 de juliol de 2003
Palma, 25 de novembre de 2003

INTERVENEN

D'una banda, l'Excel·lentíssim Senyor Emilio Lora-Tamayo d'Ocón, president del Consell Superior d'Investigacions Científiques, que actua en representació d'aquest organisme i d'acord amb les atribucions que té conferides.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, que actua en representació d'aquesta entitat i d'acord amb les atribucions que té conferides.

Tots dos intervinents es reconeixen entre si amb capacitat i poder bastant per obligar-se en aquest conveni, a l'efecte del qual

EXPOSEN

  1. Que la Junta de Govern del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC), en reunió de l'1 de juny de 1993, va aprovar la Normativa per a la creació d'unitats associades de R+D, en desenvolupament de l'article 28.3 del Reglament d'organització i funcionament del dit organisme, modificada amb data 8 de juliol de 1998.
  1. Que en sessió del 25 de febrer de 2000, la Junta de Govern del CSIC va aprovar una nova normativa reguladora de les unitats associades de R+D, que va derogar l'anterior a què fa referència l'expositiu precedent.
  1. Que a l'Estatut vigent del CSIC, aprovat pel Reial decret 1945/2000, d'1 de desembre, la previsió que s'estableix respecte de les unitats associades de R+D no ha suposat modificació de la que contenia el derogat Reglament d'organització i funcionament de l'organisme a què fa referència l'expositiu I d'aquest conveni.
  1. Que el Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears està interessat a associar-se a l'Institut del Greix del CSIC a través de la figura a què s'ha fet referència en els exponents precedents, atesa l'afinitat de certes línies d'investigació que tots dos desenvolupen.
  1. Que la finalitat última d'aquest conveni és potenciar la col·laboració mútua entre el Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears i l'Institut del Greix del CSIC per aconseguir un major profit científic i, en particular, desenvolupar treballs conjunts d'investigació.

Pel que s'ha exposat abans, les parts acorden de subscriure aquest conveni d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Per mitjà d'aquest conveni s'acorda l'associació del Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular (Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut) de la Universitat de les Illes Balears amb l'Institut del Greix del CSIC.

Aquest laboratori tindrà la consideració d'unitat associada al CSIC, de conformitat amb el que estableixen l'Estatut esmentat i la normativa que per al desenvolupament de la figura indicada sigui aplicable a aquest organisme.

Segona . El personal científic de plantilla integrant de la unitat que s'associa al CSIC, a través de l'institut esmentat, com també el corresponent a aquest, és el que es consigna en els annexos d'aquest document, del qual forma part integrant i inseparable a tots els efectes. Qualsevol variació en la composició del personal pertanyent a l'institut del CSIC esmentat o al Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears que s'aculli a aquest conveni, ha de comptar amb la conformitat dels seus directors i s'ha d'efectuar amb la modificació prèvia oportuna de l'annex corresponent.

Tercera . El Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears al qual es confereix la consideració d'unitat associada es pot presentar a les convocatòries de finançament o un altre tipus d'accions, tant internes com externes, per mitjà del CSIC, en les mateixes condicions que el personal d'aquest organisme.

Quarta . El personal de la unitat associada pot fer ús dels serveis comuns, la infraestructura i l'equipament científic de l'Institut del CSIC, sense més limitacions que les establertes en el règim intern d'utilització. Al seu torn, el personal del CSIC pot utilitzar serveis comuns, infraestructura i equipament a què tingui accés l'anterior.

Cinquena . El Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears que queda associat al CSIC pot desenvolupar, en la mesura necessària, la seva tasca investigadora a les dependències de l'Institut del Greix. Així mateix, el personal del CSIC implicat pot dur a terme el seu treball, amb l'autorització prèvia de la direcció de l'Institut, a la seu de la unitat associada.

La permanència en cada un dels centres de personal propi de l'altre no suposa cap alteració de les normes de funcionament ni de la completa autonomia del Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular (Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut) de la Universitat de les Illes Balears i de l'Institut del Greix del CSIC.

Sisena . La consideració d'unitat associada al CSIC s'ha d'esmentar de forma expressa en les activitats del Laboratori de Biomedicina Molecular i Cel·lular de la Universitat de les Illes Balears que obté el caràcter esmentat.

Setena . A les publicacions i qualsevol altra forma de difusió dels resultats (congressos, seminaris, cursos, informes, comunicacions, etc.) a què donin lloc els treballs d'investigació fruit de l'associació establerta s'ha de reconèixer i fer constar la participació de tots els investigadors que hi hagin intervingut i la seva pertinença i adscripció a les institucions i unitats de les quals depenen.

Vuitena . Quan d'aquesta col·laboració es derivin resultats susceptibles de protecció industrial, la tramitació d'aquesta, si és procedent, s'ha d'efectuar a través del CSIC. La titularitat de la patent o model d'utilitat que s'obtingui es pot compartir i, en aquest cas, s'han de distribuir proporcionalment les despeses i els beneficis a la contribució de les institucions intervinents.

Novena . Els aspectes no regulats en aquest conveni s'han de remetre al que disposa la Normativa reguladora de les unitats associades de R+D, aprovada per la Junta de Govern del CSIC.

Desena . Aquest conveni entra en vigor en el moment que se signi i té una durada de tres anys, prorrogable per acord exprés de les parts. No obstant això, qualsevol de les parts, en qualsevol moment i mitjançant denúncia per escrit, pot posar fi a l'associació establerta, sens perjudici de l'acabament dels projectes que en virtut d'aquesta es trobin en execució.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en quatre exemplars, dos en català i dos en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Pel Consell Superior d'Investigacions Científiques,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Emilio Lora-Tamayo
President
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 7 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

Annex 1

PERSONAL DE PLANTILLA QUE INTEGRA LA UNITAT ASSOCIADA
LABORATORI DE BIOMEDICINA MOLECULAR I CEL·LULAR
(Institut Universitari d'Investigació en Ciències de la Salut)
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Professors titulars :

Sr. Pablo Vicente Escribá Ruiz , responsable de la unitat associada
Sra. Francesca Barceló Mairata

Annex 2

PERSONAL DE PLANTILLA DEL CSIC QUE COL·LABORA AMB LA UNITAT ASSOCIADA

INSTITUT DEL GREIX

Sra. Valentina Ruiz Gutiérrez Professora d'Investigació, responsable del grup
Sr. Enrique Graciani Constante Investigador científic