Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d'Eivissa i Formentera i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament del Curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris

Palma,13 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyor Pere Palau Torres, President del Consell Insular d'Eivissa i Formentera ( d'ara endavant, CIEF), actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que disposa l'art. 9 de la Llei 8/2000, de 27 d'actubre, de Consells Insulars.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts, en la representació que intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat necessària per formalitzar el present conveni i

EXPOSEN

I. Que la Constitució Espanyola disposa, a l'art. 44, que els poders públics promouran i tuteleran l'acccés a la cultura, a la que tots tenen dret.

II. Que el CIEF exerceix competències en matèria de cultura en virtut de l'atribució efectuada per la Llei 6/1994, de 13 de desembre.

III. Que la UIB té atribuïda, com una de les seves funcions, la difusió, la valoració i la transferència del coneixement al servei de la cultura, de la qualitat de vida i del desenvolupament econòmic.

IV. Que ambdues institucions estan interessades a fomentar totes aquelles activitats i iniciatives necessàries per al desenvolupament de la cultura i el progrés de les nostres illes.

V. Que, concretament, el Consell Insular està interessat en la realització d'un curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris.

VI. Que la Universitat de les Illes Balears està disposada a impartir el curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris.

VII. Que, d'altra banda, la possibilitat de subscriure convenis o acords de cooperació per part dels consells insulars amb la resta d'administracions públiques per a l'assoliment de finalitats comunes d'interès públic, es preveu expressament a l'art. 46 de l'esmentada Llei 8/2000.

I per tot l'exposat, ambdues parts atorguen el present conveni amb subjecció a les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte i direcció del treball

1. L'objecte del conveni és la col·laboració en el finançament d'un curs d'Especialista Universitari en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris. El curs està orientat a Diplomats en Empresarials i Llicenciats en Economia, Administració i Direcció d'Empreses o Dret, i en general a totes les persones que acreditin uns coneixements suficients en matèria tributaria. La durada d'aquest curs serà de 275 hores.

2. El lloc de realització del curs serà la seu de l'extensió Universitària d'Eivissa i Formentera, i el seu contingut s'ajustarà al programa que figura a l'annex d'aquest conveni.

3. A proposta de la Universitat de les Illes Balears, la direcció del curs anirà a càrrec del Doctor Eugeni Aguiló Pérez, Catedràtic d'universitat de la UIB, que tindrà com a interlocutor per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera a l'Honorable Senyora Carolina Torres Cabañero, Consellera Insular d'Educació i Cultura.

Segona. Contingut econòmic

1. El Consell Insular d'Eivissa i Formentera abonarà, com a contraprestació per la realització del curs, la quantitat total de 25.375 euros. Aquesta quantitat tendrà el caràcter d'aportació màxima.

2. El pagament del curs s'efectuarà de la següent manera: ¿ 50% a la signatura del present conveni, ¿ 50% restant contra presentació del corresponent certificat emès per part de la Universitat de les Illes Balears, degudament conformat pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera, on quedi acreditada la realització de l'activitat objecte d'aquest conveni, i en el qual haurà de constar el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el seu cost detallat, així com la liquidació d'ingressos i despeses i el finançament afectat..

3. A l'efecte de justificació de les despeses, la Universitat de les Illes Balears ha de presentar, en el termini de dos mesos des de la finalització del curs, una memòria signada per la persona encarregada de la direcció del curs on consti, entre d'altres, les dades següents: contingut del curs, temari, horari, nombre i nom dels alumnes que hi han participat, professorat que l'ha impartit, etc.

4. La quantia estipulada es farà efectiva al compte corrent que designi la UIB.

5. L'abonament de la quantitat esmentada anirà amb càrrec dels pressuposts del Consell Insular d'Eivissa i Formentera per a l'any 2004.

Tercera. Compliment de les parts

El present conveni es considerarà complert per part de la Universitat de les Illes Balears, amb la finalització del curs d'acord amb les dates establertes en aquest document, i per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, amb l'abonament de la quantitat esmentada dins els terminis establerts.

Quarta. Responsabilitat de la Universitat

El contingut del curs serà atribuïble exclusivament als professors de la Universitat participants en l'equip docent. Per tant, el seu paper no representarà l'opinió de la Universitat, ni es podrà utilitzar com a tal llevat que aquesta es pronunciï expressament per mitjà dels òrgans de govern pertinents.

Cinquena. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altre part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest conveni, mentre no hi hagi acord entre ambdues parts.

Sisena. Adscripció de béns

Els instruments científics, les eines de treball i la documentació necessària romandran integrats com a béns de la Universitat de les Illes Balears.

Setena. Règim d'adscripció de béns

Si com a conseqüència del conveni sorgeixen obres objecte de propietat intel·lectual tots els drets pertanyeran a l'organisme finançador.

En cas que, del decurs de l'execució dels treballs concrets referents al conveni o del resultat d'aquest, efecte del curs, es derivin drets de propietat industrial i, especialment, invencions susceptibles de ser protegides mitjançant patents o models d'utilitat, les parts, de mutu acord, establiran el regim aplicable en la forma que resulti beneficiosa per a totes dues parts, tenint en compte l'organisme finançador de la iniciativa.

Vuitena. Utilització dels resultats

La documentació del curs no podrà ser utilitzada per el Consell Insular d'Eivissa i Formentera sense l'autorització expressa dels autors i de la Universitat de les Illes Balears.

Novena. Col·laboració exclusiva

Ambdues entitats acorden una col·laboració exclusiva en aquesta matèria, es a dir, ni el Consell Insular d'Eivissa i Formentera ni la Universitat de les Illes Balears podran oferir un altre curs de postgrau en Sistema Impositiu i Procediments Tributaris a l'àmbit territorial de les Illes d'Eivissa i Formentera, ni per si mateixes ni en col·laboració amb una altre entitat.

Desena. Cessió de drets a tercers

En cas que del resultat del conveni se'n generin drets, aquests podran ser cedits únicament amb el consentiment de ambdues parts.

Onzena. Vigència del conveni

El curs finalitzarà el setembre de 2004. Per tant, la vigència d'aquest conveni finalitzarà en finalitza el curs, d'acord amb els terminis establerts. Per acord de les parts es podrà prorrogar la vigència del conveni mentre no suposi increment pressupostari.

Dotzena. Finalització anticipada

La realització del curs objecte d'aquest conveni es podrà interrompre per mutu acord entre les parts contractants. En cas que el conveni es finalitzi de forma anticipada, la UIB es compromet a retornar al Consell Insular d'Eivissa i Formentera la quantitat econòmica equivalent a la part del curs no realitzat.

Tretzena. Comissió de seguiment

Per a la vigilància i el control del desenvolupament del present conveni es constitueix una comissió de seguiment, composta, per part del Consell Insular d'Eivissa i Formentera, per la senyora Carolina Torres Cabañero, i per part de la Universitat de les Illes Balears el senyor Josep Ignasi Aguiló Fuster. La comissió esmentada resoldrà els problemes de interpretació i compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu, i a més exercirà competències generals d'avaluació del seu desenvolupament.

Catorzena. Causes de resolució

Seran causes de resolució del present conveni:

1. El mutu acord de les parts, que s'haurà de formalitzar per escrit.

2. L'incompliment greu i/o manifest de les obligacions d'una de les parts signants del conveni.

3. La impossibilitat sobrevinguda legal o material, de poder dur a terme l'objecte del conveni.

Quinzena. Naturalesa i jurisdicció

El present conveni de col·laboració té naturalesa administrativa. La resolució de les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment o interpretació del conveni correspondrà el jutjats i tribunals de la jurisdicció contenciós administrativa de Palma de Mallorca, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altre que els pugui correspondre.

Setzena. Publicitat

S'haurà de reflectir la col·laboració d'ambdues institucions, amb la inclusió a un lloc destacat dels escuts d'ambdues entitats, en tot el material (cartells) que faci referència a l'esmentat curs.

Desetzena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliguen davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest conveni i de la normativa vigent que l'afecti.

I com a prova de conformitat amb tots i cadascun dels continguts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Pel Consell Insular d'Eivissa i Formentera,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Pere Palau
President
Avel·lí Blasco
Rector
Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).