Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia

Barcelona, 23 de març de 2004

REUNITS

D'una banda l'Excm. i Magf. Sr. Joan Tugores i Ques, Rector de la Universitat de Barcelona, d'acord amb el nomenament per Decret de la Generalitat de Catalunya 130/2001, de 29 de maig (DOGC 3399, de 30 de maig), com a representant d'aquesta institució i d'acord amb les atribucions que té conferides per l'article 73 i els Estatuts de la Universitat de Barcelona.

I de l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a aquest acte, i d'acord amb els reglaments interns de cada univesitat i els desenvolupaments normatius d'aquests

MANIFESTEN

  1. Que el Reial Decret 778/1998 de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris, l'obtenció i l'expedició del títol de doctor i altre estudis de postgrau, estableix modificacions substantives quant a la regulació anterior respecte d'aquesta matèria, que fan necessària la revisió del contingut de la col·laboració en l'organització dels programes de doctorat.
  2. Que la disposició addicional dotzena estableix que les universitats espanyoles podran organitzar programes de doctorat conjunts, mitjançant la subscripció del conveni corresponent.
  3. Que el Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona i el Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears col·laboren des de 2004-2006 en l'organització del programa de doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia.
  4. Que amb la finalitat de formalitzar la col·laboració esmentada, les parts subscriuen aquest document d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . Constitueix l'objecte d'aquest conveni, l'establiment de les condicions per a l'organització del programa de doctorat conjunt en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia a partir de l'edició del bienni 2004-2006.

Els pactes del present conveni estan supeditats a l'aprovació de cada edició del programa per part dels òrgans competents de cadascuna de les universitats.

Segona . Els Departaments responsables del Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia seran el Departament de Microbiologia de la Universitat de Barcelona i el Departament de Biologia de la Universitat de les Illes Balears.

Tercera . Es constituirà una Comissió del Programa de Doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia que estarà formada per un director i un coordinador que nomenarà cada departament responsable del programa.

Quarta . La Comissió del programa de doctorat en Microbiologia Ambiental i Biotecnologia tindrà les funcions següents:

a. Redactar el contingut del programa de doctorat i proposar-lo als respectius Consells de Departament per a la seva aprovació i presentació davant de les Comissions de doctorat respectives.

b. Proposar els criteris de valoració de mèrits per a l'admissió d'estudiants al programa tenint en compte l'expedient acadèmic, el currículum, les cartes de presentació i l'adequació dels interessos acadèmics i científics dels aspirants.

c. Proposar l'admissió d'alumnes al programa, d'acord amb els criteris abans esmentats.

d. Dissenyar i aprovar el currículum dels alumnes, proposar el tutor en cada cas les matèries optatives que han de cursar el tema o els temes de treball i investigació.

e. Proposar als departaments el tribunal encarregat de valorar la suficiència investigadora dels estudiants del programa de doctorat.

f. Aprovar els projectes de tesis doctorals i donar-ne compte als departaments responsables als efectes de la seva admissió si s'escau.

g. Considerar les sol·licituds de lectura de tesis doctorals, que tinguin l'autorització del director de la tesi per a la seva presentació, i obtenir del Consell de Departament la conformitat prèvia, o ratificació del tutor en el cas contemplat a l'art. 8.1 del RD 778/98.

h. Qualsevol altra funció que li pugui atribuir els Consells de Departament o les Comissions de Doctorat corresponents.

Cinquena . Els alumnes formalitzaran la matrícula a la seva universitat. Els alumnes d'altres centres universitaris podran escollir la universitat en la que desitgen matricular-se, prèvia acceptació per part d'aquesta. S'haurà de lliurar una còpia de les matrícules als coordinadors del programa de doctorat. El programa tindrà com a mínim deu estudiants.

Sisena . La universitat on s'hagi realitzat la matrícula elaborarà una acta per curs dels alumnes que estiguin matriculats i la trametrà al professor responsable de la docència. Una vegada signada l'acta, el professor la retornarà. S'haurà de lliurar una còpia de les actes al departament de la universitat en la qual els estudiants no estiguin matriculats.

Setena . Les matèries seran impartides en la seu de la universitat on estigui adscrit el professor encarregat de donar la docència. En el cas de professors que no pertanyin a cap de les dues universitats, la docència serà impartida on determini la Comissió del Programa de Doctorat en cada cas.

Vuitena . Es nomenarà un tribunal encarregat de valorar la suficiència investigadora dels alumnes del programa de doctorat, que haurà d'estar aprovat per les Comissions de Doctorat d'ambdues universitats. Aquest tribunal haurà de comptar, com a mínim, amb un professor de cadascuna de les universitats.

Novena . La tesi doctoral corresponent a cada alumne s'inscriurà a la universitat on està matriculat l'alumne. Així mateix la resta de competències previstes a la normativa vigent respecte a la tesi doctoral correspondran a la mateixa universitat.

Desena . Quan l'estudiant hagi complert els requisits exigits per a obtenir el títol de doctor que serà únic, s'expedirà i es registrarà a la universitat en que s'ha aprovat la tesi.

Onzena . Les matrícules seran gestionades per cada universitat i les possibles subvencions de les universitats, pel departament corresponent a aquesta universitat. Altres subvencions o ingressos s'adscriuran per a la seva gestió a la universitat que la Comissió del Programa de Doctorat determini.

Dotzena . Aquest conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura per un període mínim d'un bienni acadèmic, i serà prorrogable tàcitament, per biennis successius, mentre no sigui denunciat per cap de les parts. En cas de rescissió es garanteix la finalització del bienni iniciat.

Tretzena . Aquest conveni podrà ser rescindit per alguna de les causes següents:

a.- El mutu acord de les parts

b.- La denúncia d'una de les parts, feta amb un mínim de nou mesos d'anticipació.

c.- Les generals establertes per la legislació vigent

Catorzena . Perquè tingui validesa qualsevol modificació que alteri el que s'ha establert en aquest conveni, haurà de ser expressada de mutu acord per les parts, abans del començament del curs acadèmic en què es pretén introduir les modificacions.

I perquè així consti, ambdues parts signen aquest document per duplicat en el lloc i la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de Barcelona,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Joan Tugores
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).