Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears en matèria de cooperació al desenvolupament

Palma, 12 de març de 2004

REUNITS

D'una part, l'Honorable Senyora Maria Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports del Govern de les Illes Balears, en virtut del Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, i d'acord amb les facultats atribuïdes en la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig, pel qual es nomena rector de la UIB, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en nom i representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar

MANIFESTEN

1. Que el 12 de juliol de 2000 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni marc de col·laboració general, a partir del qual ¿segons la clàusula segona dels acords¿ poden realitzar-se convenis que s'han d'adjuntar al conveni general esmentat. D'una altra banda, la clàusula quarta estableix que qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un conveni específic.

2. Que la Conselleria de Presidència i Esports, a través de la Direcció General de Cooperació, executa la política del Govern de les Illes en matèria de cooperació al desenvolupament. És voluntat de la Conselleria que aquesta cooperació es realitzi amb la màxima qualitat, cosa que significa comptar amb professionals capacitats a les Illes i als països empobrits, per tal que siguin generadors de processos de desenvolupament.

3. Que la Universitat de les Illes Balears està treballant en la realització de projectes de cooperació al desenvolupament amb universitats de països empobrits, i també en la sensibilització de la comunitat universitària envers les desigualtats existents. És voluntat de la UIB contribuir a la tasca que les Illes realitzen per superar la pobresa al món, i específicament en la generació de les condicions d'una cooperació de qualitat i eficaç, amb la garantia d'actualització del coneixement científic que la institució universitària pot oferir. La UIB és membre del Consell de Cooperació de les Illes Balears, òrgan que assessora les polítiques que realitza el Govern de les Illes Balears.

4. Que la Conselleria de Presidència i Esports i la Universitat de les Illes Balears ha signat diversos convenis de col·laboració en matèria de cooperació al desenvolupament, concretament el 6 d'agost de 2001, el 3 de maig de 2002 i el 3 de març de 2003. Aquests convenis han estat executats satisfactòriament i s'han dut a terme determinades accions, que es preveu continuar en aquest conveni, d'afegir-ne d'altres de noves.

Per tot això, subscriuen aquest conveni, que es regeix pels següents.

PACTES

1. La realització de les activitats següents per contribuir a la cooperació al desenvolupament dels pobles empobrits del món:

a) Realització d'un curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, que s'ha d'impartir durant l'any 2004. Els continguts del curs i l'organització es descriuen en l' annex 1 d'aquest conveni.

b) Realització de quatre cursos curts en matèria de cooperació al desenvolupament a la Universitat de les Illes Balears. Els continguts i l'organització es descriuen en l' annex 2 d'aquest conveni.

c) Edició d'un premi de recerca sobre cooperació internacional. Les característiques del premi es descriuen en l' annex 3 d'aquest conveni.

d) Convocatòria de beques per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països en vies de desenvolupament, durant el curs acadèmic 2004¿2005. Aquesta acció es descriu en l' annex 4 d'aquest conveni.

e) Disseny d'un curs sobre turisme sostenible emmarcat en el programa Azahar de cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània. L'acció es descriu en l' annex 5 d'aquest conveni.

f) Programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament. Les accions se descriuen en l' annex 6 del conveni.

g) Suport a programes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears. Acció descrita en l' annex 7 .

h) Accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament. Es descriu en l' annex 8 .

i) Estudi sobre els dispositius de cooperació del Govern de les Illes Balears. Accions descrites en l' annex 9 .

j) Activitats temàtiques d'informació, documentació i divulgació. Acció descrita en l' annex 10

k) Realització del IV Seminari Internacional de Cooperació a la UIB. Acció descrita en l' annex 11 .

2. Obligacions de les parts

a) La Conselleria de Presidència i Esports transferirà la quantitat de tres-cents cinquanta mil euros, (350.000 euros) a la UIB, amb càrrec a la partida pressupostària 23401.134A01.44113.00. El 100% d'aquesta quantitat es satisfarà per anticipat, sense perjudici de les justificacions de les accions executades com s'indica a l'apartat c) d'aquest acord segon, en els terminis següents:
 • En el moment que se signi conveni s'emetrà ordre de pagament del 60% del total dels recursos previstos, 210.000 euros
 • Ordre de pagament del 40% del total, 140.000 euros, el mes de setembre de 2004.

b) Les quanties per realitzar les activitats convingudes es distribuiran de la manera següent:

¿ Cinquanta-un mil euros (51.000 euros) per realitzar el Curs de postgrau d'especialista universitari en cooperació internacional, i també per elaborar material per al curs , i la dotació de dues beques perquè alumnes del curs puguin fer les pràctiques a Etiòpia.

¿ Vint-i-tres mil euros (23.500 euros ) per realitzar quatre cursos de formació en matèria de cooperació al desenvolupament.

¿ Deu mil euros (10.000 euros) per a l'edició d'un premi per realitzar una investigació sobre la cooperació internacional l'any 2004.

¿ Quaranta vuit mil euros (48.000 euros) per a la realització de pràctiques d'alumnes de la Universitat de les Illes Balears a països en vies de desenvolupament.

¿ Deu mil euros (10.000 euros) per al disseny d'un curs sobre turisme sostenible emmarcat en el programa «Azahar» de cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània.

¿ Seixanta mil euros (60.000 euros) per a un programa de voluntariat universitari en temes de cooperació per al desenvolupament.

¿ Setanta-tres mil cinc-cents euros (73.500 euros) per donar suport a projectes de cooperació generats per equips de la Universitat de les Illes Balears.

¿ Vint mil euros (20.000 euros) per accions de suport a universitats de països en vies de desenvolupament

¿ Divuit mil euros (18.000 euros) per realitzar un estudi sobre els dispositius de cooperació del Govern de les Illes Balears.

¿ Divuit mil euros (18.000 euros) per realitzar activitats temàtiques d'informació, documentació i divulgació.

¿ Divuit mil euros (18.000 euros) per realitzar el IV Seminari Internacional de Cooperació a la UIB.

c) La Conselleria de Presidència i Esports s'obliga a:

¿ Aprovar el contingut dels annexos i determinar la forma d'executar-los.

¿ La consellera de Presidència i Esports ha de designar dos membres de la pròpia Conselleria, que constituiran, juntament amb dos membres de la UIB, una comissió per fer el seguiment dels projectes concretats als annexos.

¿ La Conselleria de Presidència i Esports, a través dels membres que hagi designat, farà un seguiment periòdic dels projectes que, en virtut d'aquest conveni s'han de realitzar per part de la Universitat; també podrà demanar informació en qualsevol moment envers d'aquests projectes.

d) La Universitat de les Illes Balears s'obliga a:

¿ Organitzar i realitzar les activitats descrites al primer punt dels acords d'aquest conveni.

¿ Justificar mitjançant factures o altres documents acreditatius les despeses realitzades pel total de l'import concedit, com a màxim 60 dies després que acabi cada una de les activitats.

¿ Informar de les aportacions econòmiques a les accions quan aquestes tinguin altres fonts de finançament.

¿ Facilitar la informació que en qualsevol moment pugui sol·licitar-li la Conselleria de Presidència i Esports.

¿ Participar en els espais de seguiment que aquest conveni estableixi.

¿ Donar comptes de l'actuació quan ho requereixi la Direcció General de Cooperació.

¿ Fer constar el suport de la Conselleria de Presidència i Esports, incorporant el seu logotip en tot el material de difusió de les activitats i en les publicacions i els materials tècnics que puguin derivar-se'n.

¿ Difondre les accions descrites en el conveni.

3. Totes les despeses previstes per aquest conveni s'imputen a l'exercici econòmic de 2004.

En el cas de produir-se romanent en l'assignació d'alguna de les accions previstes en el conveni, aquest es pot incorporar a una altra de les accions previstes, sempre que la UIB motivi i sol·liciti per escrit el canvi i tengui l'autorització de la Direcció General de Cooperació.

4. Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni formada per dos membres de la Conselleria de Presidència i Esports, que ha de designar la consellera de Presidència i Esports, i dos membres de la UIB, per fer el seguiment i les propostes concretades en els annexos. Es reunirà amb caràcter ordinari bimensualment i amb caràcter extraordinari a petició d'una de les parts. La comissió pot sol·licitar la participació de terceres persones per tractar sobre aspectes específics del conveni. Aquesta comissió ha d'informar de la seva actuació la comissió mixta establerta en el conveni marc de 12 de juliol de 2000 entre la UIB i el Govern de les Illes Balears.

5. Vigència del conveni

Aquest conveni té vigència des que se signi fins dia 31 de desembre de 2004.

6. Aquest conveni es resoldrà, amb l'audiència prèvia de les parts, per l'acord mutu o per l'incompliment de qualsevol dels punts que s'hi estableixen.

En cas d'incompliment per part de la Universitat, aquesta haurà de tornar els diners que li hagin estat pagats i no hagi executat d'acord amb el que disposa aquest conveni.

7. Aquest conveni està exclòs de l'àmbit d'aplicació del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut del que hi estableix l'article 3.1c).

8. Les qüestions litigioses que se'n puguin derivar, atesa la seva naturalesa jurídica administrativa, s'han de sotmetre a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, com a prova de conformitat amb el contingut d'aquest conveni, el signen en dos exemplars.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Per la Conselleria de Presidència i Esports,

Avel·lí Blasco
Rector

Maria Rosa Puig
Consellera

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX 1

CURS DE POSTGRAU D'ESPECIALISTA UNIVERSITARI EN COOPERACIÓ INTERNACIONAL, ELABORACIÓ DE MATERIALS PER AL CURS I DOTACIÓ DE DUES BEQUES PER FER PRÀCTIQUES A ETIÒPIA

 1. Curs de postgrau

En el marc dels convenis de 2001 i 2003, s'han realitzat dues edicions del Curs d'especialista universitari en cooperació internacional, amb un resultat totalment satisfactori. L'any 2004 es pretén reeditar aquests curs amb les característiques següents:

1. Durada

250 hores, de les quals almenys 50 (20%) han de ser de pràctiques tutoritzades i 37,5 (15%), per fer un treball sobre la cooperació per al desenvolupament.

2. Pràctiques dels alumnes

Els alumnes han de fer pràctiques preferentment a entitats sense ànim de lucre dedicades a la cooperació.

D'acord amb el Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB, cada alumne tindrà un pla individualitzat de pràctiques, i també un tutor designat per la UIB i un designat per l'entitat en la qual realitzi les pràctiques.

La Direcció General de Cooperació reservarà dues places per a practicants.

3. Metodologia

Atès que persones de totes les Illes han de poder beneficiar-se del curs, com a mínim el 20% dels continguts teòrics s'ha d'impartir en sessions no presencials, i s'ha de tendir en futures edicions a la impartició completa a distància per permetre que alumnes de països empobrits puguin fer aquests estudis. La UIB es compromet a elaborar el projecte per a implantar el curs a distància.

S'elaboraran materials específics per avaluar-ne els continguts, la docència i les pràctiques.

Dels treballs finals de l'alumnat, se'n lliurarà una còpia a la Direcció General de Cooperació.

4. Destinataris

Les persones participants en el curs han de tenir almenys un títol de diplomatura universitària. A l'efecte de la selecció, s'afavorirà l'accés de persones de totes les Illes i es consideraran com a mèrits preferents els següents:

¿ Persones que actualment estiguin fent feina activament en temes de cooperació.

¿ Persones que puguin transferir o revertir a curt termini els seus aprenentatges.

¿ Persones en llista d'espera d'edicions anteriors.

5. Reserva de places i titulacions

La comunitat autònoma es reservarà una plaça per a un tècnic propi i una plaça per a un tècnic d'entre els fons illencs de solidaritat. El nombre màxim de participants serà de 30. Els participants obtindran la titulació oficial que correspongui de la UIB.

6. Temporització

El curs s'iniciarà l'any 2004.

7. Organització i coordinació

La comissió mixta de seguiment del conveni actuarà com a comissió assessora de les accions corresponents al curs de postgrau. Aquesta comissió ha de donar la seva conformitat a la programació del curs abans que els òrgans competents de la UIB l'aprovin, fer-ne el seguiment periòdic del desenvolupament i aprovar els materials per difondre'l. La Comissió es reunirà com a mínim abans que s'iniciï el curs i per avaluar-lo, una vegada que hagi finalitzat. En aquesta comissió assessora, hi assistirà el director del curs i també hi podrà assistir, amb veu i sense vot, un representant del Consell de Cooperació de les Illes Balears.

La direcció, la coordinació i la gestió del curs corresponen íntegrament a la UIB, que disposarà les seves instal·lacions i els seus recursos materials per dur-lo a terme.

A. Elaboració del material per dur a terme el curs i futures edicions

Una acció destinada a possibilitar les sessions no presencials és l'elaboració sistematitzada dels continguts del curs. Durant el 2003 s'han editat els materials de dos mòduls formatius, per a 2004 es preveu editar un tercer mòdul.

B. Beques per fer les pràctiques de postgrau a Etiòpia

Es tracta de dues beques per fer les pràctiques a l'African Center Gender Development (ACGD) de l'Economic Comission for Africa (ECA) de Nacions Unides (Etiòpia), durant un període de tres a quatre mesos.

El lloc on es fan les pràctiques és el centre regional de Nacions Unides per a Àfrica en temes de disseny, implantació i avaluació de polítiques per a la igualtat entre dones i homes. Aquestes pràctiques donen l'oportunitat de treballar en l'àmbit d'un organisme internacional de la importància de Nacions Unides, en un tema de plena actualitat i amb el suport de professionals de primer ordre. El fet que els idiomes de treball siguin l'anglès i el francès és un valor afegit en relació amb els aprenentatges que es preveu que es donin durant les pràctiques.

Pressupost

El pressupost total és de 60.900 euros, dels quals la Direcció General de Cooperació aportarà 51.000 euros, quantia desglossada en 39.000 euros per al curs de postgrau (l'alumnat ha d'abonar 330 euros en concepte de matrícula que serà recaptat per la Universitat de les Illes Balears), 9.000 euros per a materials didàctics i 3000 euros són per a les dues beques per fer pràctiques a Etiòpia.

Correspondrà a la UIB el 20% dels ingressos totals que s'obtinguin del curs, inclosa l'aportació de la Direcció General de Cooperació i les matrícules de l'alumnat.

ANNEX 2

REALITZACIÓ DE QUATRE CURSOS EN MATÈRIA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

La Conselleria de Presidència i Esports i la UIB organitzen un curs d'Especialista Universitari en Cooperació al Desenvolupament, per donar cobertura així a la formació especialitzada universitària. Ambdues institucions pretenen posar a l'abast dels ciutadans un ampli ventall d'accions formatives que cobreixin els distints nivells formatius, per això organitzaran durant el 2004 quatre cursos formatius, dos de nivell introductori i dos de monogràfics especialitzats.

1. CURS INTRODUCTORI «LA COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT: CONCEPTES BÀSICS»

Aquest curs tindrà com a objectiu donar a conèixer els conceptes bàsics de la cooperació al desenvolupament, els organismes que fan cooperació, la situació mundial que explica els programes d'ajuda, les línies de treball actuals, etc.

2. CURS INTRODUCTORI «DRETS HUMANS I SITUACIONS DE CONFLICTE EN EL MÓN»

Amb aquest curs es pretén que les persones puguin disposar de coneixements en un dels temes de major rellevància en la cooperació actual: la preservació i promoció dels drets humans com a primer requisit per a l'articulació social i l'avanç dels pobles en la perspectiva social i política.

3. CURS MONOGRÀFIC DE LOGÍSTICA

Amb aquest curs se pretén que els alumnes puguin conèixer tècniques de treball en la logística de l'aigua, l'emmagatzematge, el transport en situacions de crisi humanitària i emergències i en l'elaboració de projectes complexos.

4. CURS MONOGRÀFIC SOBRE L'ELABORACIÓ DE WEBS DE LES ONGD

Amb aquest curs es pretén que els participants puguin aprendre les tècniques per elaborar i administrar les pàgines web de les ONGD. També s'aportaran coneixements sobre pàgines web d'interès a la xarxa.

CARACTERÍSTIQUES DELS CURSOS

1. Destinataris dels cursos

Els participants en el curs no han de comptar necessàriament amb estudis universitaris. A l'efecte de la selecció dels participants, es considerarà com a mèrit que els sol·licitants estiguin fent feina activament en temes de cooperació. Es procurarà que puguin participar-hi persones de Menorca i les Pitiüses.
El nombre màxim d'alumnes per curs serà de 30.

2. Durada dels cursos i dates d'edició

Els cursos introductoris tenen una durada de 20 hores.
Els cursos monogràfics tenen una durada de 40 hores.
Tots els cursos hauran de començar l'any 2004.

3. Difusió, matrícula i lloc d'impartició

La Universitat de les Illes Balears confeccionarà materials de difusió dels cursos, que seran aprovats de comú acord amb la Direcció General de Cooperació, que podrà fer ús dels materials per inserir-los a la seva pàgina web i per distribuir-los entre les ONGD.
Els cursos seran gratuïts i es duran a terme en instal·lacions i amb els recursos tècnics de la Universitat de les Illes Balears.

4. Reserva de places

La comunitat autònoma es reservarà en cada un dels cursos 1 plaça per a tècnics propis.

5. Certificat i crèdits

Els participants que compleixin les condicions d'aprofitament que s'estableixin obtindran un certificat de la UIB. S'estudiarà en cada cas l'atorgament de crèdits acadèmics pels cursos esmentats, així com la possibilitat que es convalidin amb mòduls del curs de postgrau d'especialista universitari en Cooperació per al Desenvolupament.

Si es decideix donar la possibilitat de fer algun tipus de convalidació, cal que la informació figuri a la publicitat del curs o cursos afectats .

6. Pressupost

Un total de 23.500 euros. El cost per hora per a cada una de les modalitats, incloent-hi tots els conceptes, serà de 150 euros.

- Per als cursos d'iniciació o introductoris es destinaran 6.000 euros.

- Per als cursos monogràfics es destinen un total de 12.000 euros.

- Per al curs de logística es destinaran 5.500 euros addicionals per a desplaçaments i estades de professorat especialista.

- Correspon a la UIB el 20% en concepte de despeses de gestió i d'organització.

ANNEX 3

CONVOCATÒRIA D'UN PREMI DE RECERCA SOBRE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL DESENVOLUPAMENT

Aquesta iniciativa respon a diverses consideracions:

 • Amb el foment de la recerca en l'àmbit de la cooperació es contribueix a una intervenció amb majors possibilitats d'èxit, es dóna solució a possibles errades que la recerca ens fa evidents i, en definitiva, s'incrementa la qualitat de la cooperació al desenvolupament.
 • Motivar els investigadors en un tema que disposa de pocs recursos dedicats a la recerca.
 • Col·laborar en la formació de futurs investigadors.
 • Poder transferir resultats de la recerca a les pràctiques.

Requisits dels destinataris

 • Ser residents a les Illes Balears.
 • Tenir titulació universitària.
Es poden presentar projectes individuals o de grups de tres persones, com a màxim. Si els projectes no són presentats per professors de la UIB, han d'estar avalats per un professor d'aquesta Universitat.

Criteris per a la presentació

 1. Presentar un projecte de recerca que ha d'incloure, com a mínim:
 • Fonamentació, objectius/ hipòtesis de treball, metodologia, mitjans, temporització i currículum dels investigadors.
 • Com a documentació annexa cal presentar: nom, adreça, telèfons i NIF dels autors, certificat de notes, excepte en el cas de professorat universitari.
 1. Presentar un informe intermedi de l'estat del projecte.
 2. Presentar la memòria de la recerca, en paper i en suport informàtic, com a màxim dotze mesos després des de la concessió del premi. Excepcionalment poden aprovar-se ajornaments, amb una justificació prèvia.
Cada document, projecte, informe intermedi i memòria final ha de tenir l'aval d'un professor universitari, que s'ha de comprometre des del principi a fer-ne el seguiment.

Criteris administratius

 1. L'anunci de la convocatòria s'ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .
 2. El premi s'abonarà en dos terminis. El primer (50%), en el moment de l'adjudicació; el segon (50%), un cop finalitzada la recerca amb la presentació de la memòria d'investigació.

Publicació i ús de la informació

La Conselleria de Presidència i Esports es reserva el dret de publicar el treball premiat depenent de la seva rellevància i de la disponibilitat pressupostària. També es reserva el dret de l'ús del contingut de la investigació, sense perjudici del que estableix la legislació en matèria de drets d'autor.

Procediment d'adjudicació del premi

 1. Per valorar els treballs presentats es constituirà un jurat format per:
 • La directora general de Cooperació i un tècnic de la Direcció General.
 • Dos membres designats per la Universitat de les Illes Balears, un dels quals ha d'actuar com a secretari.

2. Les funcions del jurat són:

 • Elaborar les bases del premi.
 • Valorar els projectes d'investigació.
 • Fer el seguiment del procés de recerca i valorar l'informe intermedi.
 • Aprovar les sol·licitud d'ajornament que puguin presentar-se.

Pressupost: 10.000 euros.

ANNEX 4

REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES D'ALUMNES DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS A PAÏSOS EMPOBRITS DE L'AMÈRICA CENTRAL, L'AMÈRICA DEL SUD I L'ÀFRICA

La cooperació al desenvolupament s'ha de plantejar no només en la perspectiva del finançament d'accions. La transferència de coneixements científics i tècnics juga un paper cabdal en el desenvolupament dels pobles.

D'una altra banda, la incorporació de joves universitaris a les accions de desenvolupament contribueix a la seva sensibilització, però també a la seva formació en un context molt distint a l'entorn habitual.

L'experiència pràctica dels tres convenis anteriors ha estat plenament satisfactòria en el desenvolupament d' aquesta actuació.

Accions:

Dotació d'ajudes per dur a terme pràctiques d'alumnes a països empobrits, en el marc de projectes que financen la Direcció General de Cooperació o altres organismes i difusió de les activitats realitzades.

La determinació dels llocs de pràctiques es farà a partir de l'oferta de llocs que facin els centres. L'alumnat sol·licitarà la beca per a fer les pràctiques en un dels llocs oferts pel centre corresponent.

Criteris:

 • S'entén per pràctiques la realització del projecte fi de carrera i les activitats que formen part del practicum oficial dels estudis, així com les pràctiques que els centres convaliden com a crèdits de lliure configuració.
 • Les pràctiques han de comportar algun tipus de benefici per a la cooperació a les Balears. A més, tots els alumnes s'obliguen a fer una activitat de difusió de la seva experiència per sensibilitzar a la societat de les Illes Balears.
 • Tan el benefici que es preveu de les pràctiques per a la cooperació a les Balears com el pla de difusió de les mateixes, ja sigui en terme d'anàlisi de necessitats d'un territori, d'avaluació d'un projecte, de l'elaboració de materials de treball, etc. haurà de figurar a la descripció de cada un dels llocs de pràctiques objecte de convocatòria.
 • La sistematització de les actuacions s'ha de presentar en una memòria de pràctiques, de la qual se'n lliurarà un resum amb les dades més significatives a la Direcció General de Cooperació.
 • El seguiment acadèmic de l'alumnat en pràctiques correspon a la UIB.

Selecció de beneficiaris:

La selecció de les persones beneficiàries la farà una comissió de selecció formada per una persona en representació del Vicerectorat de Relacions Exteriors de la UIB i una altra de la Direcció General de Cooperació.

Pressupost: 48.000 euros, que es repartiran entre 30 beques de 1.500 euros cada una, més 3000 euros de material i logística.

ANNEX 5

PROGRAMACIÓ D'UN CURS SOBRE TURISME SOSTENIBLE DESTINAT A TÈCNICS DE PAÏSOS POBRES DE LA RIBERA MEDITERRÀNIA, EN EL MARC DEL PROGRAMA AZAHAR.

La Direcció General de Cooperació participa en una xarxa d'administracions, coordinades per l'Agència Espanyola de Cooperació internacional, que desenvolupa el programa «Azahar» sobre cooperació en temes mediambientals a la Mediterrània.

El programa «Azahar» compta amb una línia de formació de tècnics d'altres països en temes propis del programa. Entre aquests temes s'hi troba el turisme sostenible.

La Universitat compta amb els experts i els coneixements en aquesta matèria que poden transferir-se a altres països per tal de procurar un desenvolupament sostingut.

Per a l'any 2004 es programarà un curs sobre turisme sostingut, que tendrà lloc a la UIB i que s'oferirà a les administracions públiques d'altres països de la Mediterrània. El nombre d'alumnes serà d'entre 20 i 25 persones expertes i professionals d'institucions públiques o ministeris dels països del Magrib, Orient Mitjà i sud-est d'Europa (hi poden participar un nombre limitat de persones espanyoles).

El curs ha de tenir les característiques comunes a la resta d'accions formatives del programa «Azahar». Pel que fa l'orientació, els seminaris «Azahar» han de ser pràctics i aplicats al context dels països del sud, s'hi ha de promoure la participació activa dels assistents i s'hi han de combinar les ponències teòriques amb els estudis de casos i l'intercanvi d'experiències.

Les tasques a realitzar el 2004 són:

 • Programació de continguts generals i de cada una de les sessions.
 • Disseny i elaboració de materials de difusió. Han de ser en tres idiomes (castellà, anglès i francès).
 • Coordinació amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per realitzar l'acció.
 • Programació de la logística necessària per atendre l'alumnat.

Pressupost: 10.000 euros.

ANNEX 6

PROGRAMA DE VOLUNTARIAT UNIVERSITARI

La Universitat de les Illes Balears i la Direcció General de Cooperació pretenen implicar un ampli ventall de persones joves en activitats de cooperació al desenvolupament; per fer-ho es plantegen crear una borsa de voluntariat universitari, que realitzi, entre d'altres, les activitats següents:

 • Celebració d'una diada anual en el campus universitari sobre la situació dels països empobrits i la cooperació.
 • Activitats de recollida de recursos econòmics i tècnics, donacions o altres per aportar als projectes de cooperació que farà la UIB.
 • Creació de dispositiu d'emergència per a situacions de crisis humanitària.
 • Sensibilització de la comunitat universitària a través de distints tipus d'activitats: conferències, materials informatius, etc.
 • Participació en activitats ciutadanes (diades, mostres¿).
 • Organització d'exposicions sobre països o problemàtiques.
 • Sensibilització de la societat en general a partir de l'organització d'activitats per part de la comunitat universitària.
 • Elaboració i gestió d'una base de dades de voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament .
 • Facilitar l'accés de les ONGD a la informació i a la base de dades del voluntariat en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament.
 • Mantenir la informació actualitzada del programa a la web de la UIB.

Poden participar en aquest programa exalumnes de la UIB. Igualment, i malgrat que és un programa adreçat principalment a alumnat universitari, poden participar-hi els altres membres de la comunitat universitària (professorat, personal d'administració i serveis i personal dels serveis externs contractats per la UIB).

Correspon a la UIB la coordinació d'aquest programa, que hi destinarà a temps parcial personal tècnic i de suport.

Es podran organitzar activitats en col·laboració amb la Direcció General de Cooperació, que podrà posar a disposició del programa materials d'exposició i publicacions.

Pressupost: 60.000 euros.

ANNEX 7

CONVOCATÒRIA D'AJUTS PER REALITZAR PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

1. Objecte dels projectes

Els projectes seran de recerca, formació d'experts, disseny de plans o transferència tecnològica en temes com:

 • Construcció, reforma i equipament de centres universitaris, centres de recerca, centres de formació de formadors, estacions ecològiques o altres centres de formació superior.
 • Avaluació de condicions ambientals d'àrees protegides, parcs naturals, etc. Millora de les condicions ambientals en el tractament d'aigües, residus, recuperació d'àrees naturals¿
 • Participació en l'elaboració de plans de desenvolupament regional en qualsevol àrea temàtica (tecnologies, salut, educació, habitatge, turisme, gènere, etc.).
 • Catalogació, conservació i difusió del patrimoni natural, històric i cultural.
 • Introducció d'energies renovables.
 • Introducció de tecnologies de la informació i la comunicació.
2. Condicions de desenvolupament
 • Els projectes han de comptar necessàriament amb una universitat del país beneficiari, administració pública o entitat sense ànim de lucre, que ha d'actuar com a contrapart.
 • L'entitat que actuï com a contrapart és la responsable directa de la posada en funcionament del projecte.
 • Correspon a la UIB el seguiment dels projectes, la col·laboració tècnica i l'avaluació final.
 • Els projectes objecte de finançament tendran una durada màxima de 12 mesos (comptadors des del moment en què s'iniciïn, que ha de ser necessàriament en el 2004).

3. Despeses subvencionables

 • Viatges de persones participants en el projecte.
 • Dietes de manutenció.
 • Transport interior.
 • Materials necessaris per realitzar el projecte a l'exterior. Aquests materials seran propietat de les entitats beneficiàries una vegada que finalitzi el projecte.
 • Personal coordinador del programa d'ajuts.

Correspon a la UIB la coordinació d'aquest programa, que hi destinarà a temps parcial personal tècnic i de suport.

En cap cas, la UIB podrà imputar despeses de gestió a aquesta acció. El professorat i altres participants no rebran compensació econòmica per la seva feina.

4. Gestió dels projectes

- L'elaboració, el seguiment i l'avaluació dels projectes correspondrà a equips de la comunitat universitària. Cada equip inclourà, com a mínim un/a professor/a especialista en la matèria objecte del projecte. També hi podran participar estudiants i personal d'administració i serveis, formats com a mínim per un/a professor/a especialista en la matèria del projecte i estudiants, i podran incloure altres tipus de personal.
- L'equip universitari pot desenvolupar el projecte en col·laboració amb altres entitats sense ànim de lucre de les Illes Balears.

5. Condicions econòmiques

Cada un dels projectes tendrà una ajut màxim en el marc d'aquest conveni de 18.000 euros , que la UIB haurà de destinar íntegrament al projecte. Els projectes poden obtenir aportacions d'altres institucions i entitats.

6. Selecció de projectes

 • La UIB ha de fer una convocatòria pública de les ajudes entre la comunitat universitària, i ha de guardar els principis de concurrència i objectivitat.
 • Els projectes s'han de presentar d'acord amb uns formularis.
Per tal de seleccionar els projectes s'ha de constituir una comissió avaluadora que ha de puntuar els projectes segons un barem.

7. Pressupost: 73.500 euros.

ANNEX 8

ACCIONS DE SUPORT A UNIVERSITATS DE PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT
Col·laboració amb la xarxa Orion d'universitats iberoamericanes. La col·laboració es concreta en dues accions:

1. CURS DE GESTIÓ INTEGRAL DE ZONES COSTANERES

La xarxa Orion és una xarxa d'universitats iberoamericanes en la qual participa la UIB.

L'acció es planteja com una primera col·laboració en el tema de gestió integral de zones costaneres. L'acció es realitzaria a la província de Chubut. Els beneficiaris directes d'aquesta acció són la Universitat Nacional de la Patagònia Austral i el CENPAT (Centre Nacional d'Estudis Patagònics).

Les activitats a desenvolupar són les següents:

1. Curs de formació «Gestió integral de zones costaneres» de 25 hores, amb continguts teòrics i teoricopràctics i amb estudis de casos.

2. Visita de les zones on treballarà l'alumnat del curs i posada en marxa dels treballs a fer per la seva banda.

3. Activitats individualitzades de tutoria electrònica.

4. Taller de presentació dels treballs per part de l'alumnat.

5. Publicació dels materials elaborats.

La UIB aporta els seus coneixements cientificotècnics i l'organització de l'activitat. Les universitats i centres beneficiaris es faran càrrec de les despeses d'estada i manutenció.

Pressupost: 11.500 euros, dels quals 2.500 euros seran per a desplaçaments fins a Argentina i desplaçaments interns, i 9.000 euros per publicar la documentació del curs.

2. FORMACIÓ EN INFERMERIA

L'acció es planteja com una primera col·laboració en el tema de formació en infermeria.

Les activitats a desenvolupar són les següents:

1. Cicle de conferències.

2. Visites a escoles d'Infermeria.

3. Preparació d'un pla d'actuació conjunta.

Es beneficiarien d'aquesta acció diverses universitats de la xarxa Orion, entre les quals la Universitat Juan Misael Saracho, a la ciutat de Tarija (Bolívia) i la Universitat Nacional del Sud de Bahía Blanca (Argentina).

La UIB aporta els seus coneixements científics tècnics i l'organització de l'activitat. Les universitats i centres beneficiaris es faran càrrec de les despeses d'estada i manutenció.

Pressupost: 8.500 euros corresponents a desplaçaments i part de l'estada.

ANNEX 9

ANÀLISI DELS DISPOSITIUS DE LA COOPERACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

És voluntat de la Direcció General de Cooperació valorar les estratègies i dispositius que posa en pràctica per fer realitat les polítiques de cooperació per al desenvolupament. Amb aquesta anàlisi es pretén millorar les pràctiques de gestió tècnica i administrativa per dotar-les de major eficàcia i eficiència.

Per fer aquesta anàlisi la Direcció General de Cooperació posarà a l'abast de l'equip d'experts que la UIB determini tota la informació disponible sobre l'organització pròpia, els procediments administratius, la normativa, etc.

Pressupost: 18.000 euros.

ANNEX 10

ACTIVITATS TEMÀTIQUES D'INFORMACIÓ, DOCUMENTACIÓ I DIVULGACIÓ

Es tracta d'una primera acció en aquest àmbit que té com a objectiu crear i compartir coneixements que siguin rellevants per a la cooperació al desenvolupament a Balears.

El tema d'aquesta primera acció és el turisme sostenible, i ha d'incloure, com a mínim:

1. Recollida d'informació i documentació sobre bones pràctiques en la cooperació al desenvolupament en la temàtica de turisme sostenible.

2. Divulgar les informacions recollides a través de les web de la UIB i de la Direcció General de Cooperació.

Per realitzar d'aquesta acció s'atorgarà, amb càrrec al pressupost que s'hi assigni, almenys una beca d'investigació, d'acord amb la normativa de becaris de la Universitat de les Illes Balears.

Pressupost: 18.000 euros.

ANNEX 11

SEMINARI MEDITERRANI DE COOPERACIÓ I DESENVOLUPAMENT INTERNACIONAL A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

Amb la realització de la tercera edició d'aquest seminari la Direcció General de Cooperació vol consolidar les Illes Balears i la UIB com a fòrum acadèmic de discussió, amb una doble finalitat. D'una banda, donar a conèixer entre la societat balear els progressos en matèria d'economia internacional i desenvolupament econòmic mundials, de manera que les Illes es converteixin en el lloc on investigadors d'altres universitats facin públiques les conclusions de llurs estudis que sobre l'economia i la societat dels països subdesenvolupats han dut a terme. D'altra banda, aquests seminaris pretenen complementar els plans d'estudis de la UIB pel que fa a la temàtica relacionada amb l'economia dels països subdesenvolupats.

L'organització del seminari ha de fer constar en els materials de difusió i a la publicació de les ponències el suport del Govern de les Illes Balears. D'altra banda, ha de reservar una plaça per a l'assistència d'un tècnic de la Direcció General de Cooperació.

Pressupost: 18.000 euros, que s'han de destinar a l'organització i a la publicació de les ponències dels participants.