Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 29 de març de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor José Oliver Roca, que actua en nom i com a President del Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears, amb domicili al carrer General Riera, núm. 44, 2n C, 07003 Palma.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

Que el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears desitja crear beques de pràctiques en agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats destinades a estudiants en general, i especialment per als estudiants del Títol Propi de la UIB Graduat en Estudis Immobiliaris.

La Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic al servei de la societat, amb personalitat jurídica i patrimoni propis, que desenvolupa les competències que expressament li atribueix la legislació vigent. Exerceix els drets reconeguts per l'ordenament jurídic per realitzar el servei públic d'educació superior mitjançant la investigació, la docència i l'estudi, i desenvolupa les funcions que li atribueix l'article 1 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU).

Per això,

ACORDEN

De realitzar un conveni a través del qual els estudiants del Títol Propi de la UIB Graduat en Estudis Immobiliaris puguin accedir al coneixement de les tècniques i metodologia de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats com a complement pràctic de la seva formació teòrica, amb les condicions particulars següents:

Primera . Els estudiants que participin en aquest conveni han de complir els requisits establerts al Reial decret 1497/1981, i modificacions posteriors.

Segona . El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears i la Universitat de Les Illes Balears, per tal d'assolir aquest objectiu, convocaran beques voluntàries de pràctiques en agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats destinades a estudiants del Títol Propi de la UIB Graduat en Estudis Immobiliaris que hagin aprovat com a mínim el 50 per cent dels crèdits acadèmics. La convocatòria de pràctiques voluntàries s'efectuarà un cop el Col·legi hagi disposat d'una llista de col·legiats que estiguin disposats a acollir estudiants en pràctiques.

Tercera . La beca tindrà una durada màxima de 650 hores per curs acadèmic, i implica una dedicació d'hores diària seguint les condicions que estableixen els convenis de cooperació educativa.

Quarta . Les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats que acullin estudiants els abonaran unes quantitats variables netes (en funció del nombre d'hores diàries de pràctiques, 5 hores: 390 euros, 4 hores: 312 euros, 3 hores: 234 euros, 2 hores: 156 euros i 1 hora: 78 euros), una vegada retingut un 2% d'IRPF, en concepte de beca o d'ajuda a l'estudi, que els seran satisfetes mensualment.

Cinquena . Els estudiants es comprometen a:

¿ Aprofitar al màxim les possibilitats de formació que les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats els ofereixin.
¿ Realitzar les tasques formatives que les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats els encomanin.
¿ Respectar els reglaments i les normes de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats.
¿ Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats.
¿ Mantenir contacte amb els tutors a les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats i la Universitat.

Sisena . Les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats es comprometen a:

¿ Fixar el pla de formació dels estudiants.
¿ Nomenar, en el si de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats, un/a tutor/a responsable del programa de formació de l'estudiant/a encarregat de les relacions amb el tutor/a que nomeni la Universitat.
¿ Compensar els estudiants, en concepte de borsa o ajuda a l'estudi, amb la quantitat determinada a la condició particular quarta.
¿ Comunicar la signatura del corresponent conveni als representants de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats.

Setena . La coordinació i l'avaluació de la tasca dels estudiants les faran el/la tutor/a de les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats i el/la tutor/a de la UIB. En cas d'un comportament incorrecte o de manca d'aprofitament dels estudiants, les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats poden arribar a decidir la no continuació de la beca.

Vuitena . El fet que les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats subscriguin el present conveni no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi estipulen. D'acord amb l'article 7.2 del Reial decret 1497/1981, de 19 juny, la relació dels estudiants amb les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats no té caràcter laboral.

Novena . Les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats lliuraran, al final de la pràctica, un certificat on es reconeixerà el temps de pràctiques realitzat.

Desena . En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, el conveni es pot rescindir per iniciativa de qualsevol de les dues parts.

Onzena . Les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats cobriran mitjançant una pòlissa d'assegurança amb cobertura mínima igual a l'assegurança escolar, els accidents que puguin tenir els estudiants del Títol Propi de la UIB Graduat en Estudis Immobiliaris quan facin les pràctiques a les agències immobiliàries o oficines dels seus col·legiats.

Dotzena . El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears es compromet a difondre entre els seus col·legiats els termes del present conveni.

Tretzena . La durada mínima del present conveni és de tres anys, i es pot prorrogar.

Com a prova de conformitat amb totes i cadascuna de les clàusules d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars.

Pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears,

Per la Universitat de les Illes Balears,

José Oliver
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).