Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre Banca March i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 2 d'abril de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Juan Fornés Barceló, director de Recursos Humans de Banca March, que actua en nom i representació d'aquesta entitat, amb domicili a l'avinguda d'Alexandre Rosselló, 8 de Palma (Illes Balears), i NIF núm. A.07.004.021.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament de subscriure el present protocol, que es regirà per les següents

CLÀUSULES

Primera. Objectiu . A fi de completar la formació d'alguns alumnes de la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses i la llicenciatura d'Econòmiques de la UIB, aquesta i Banca March faran la convocatòria de vuit beques entre alumnes de la UIB que hagin completat el primer cicle de les llicenciatures esmentades abans del dia 1 de gener de 2004, per poder fer pràctiques als departaments que proposi Banca March.

Segona. Selecció d'alumnes . Tan bon punt estigui signat aquest protocol, la UIB anunciarà el concurs per seleccionar els alumnes que hagin de gaudir de les beques. La selecció la realitzarà una comissió presidida pel degà de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en la qual participaran, per part de Banca March, dues persones designades per la seva Direcció General, i per part de la UIB, el director del Departament d'Economia Aplicada i el director del Departament d'Economia de l'Empresa. En la selecció es valorarà principalment el fet que els candidats estiguin en disposició d'iniciar el projecte de fi de carrera, el seu expedient acadèmic i l'adequació de les seves capacitats als projectes dels grups de treball de Banca March en els quals s'integrarien.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada des del 15 de març fins al 28 de maig de 2004, des de l'1 de juliol fins al 27 d'agost de 2004 i des del 22 de setembre fins al 19 de novembre de 2004.

Quarta. Règim de col·laboració . Els alumnes seleccionats realitzaran la seva col·laboració als departaments o a l'oficina que designi Banca March, de les 8 hores fins a les 15 hores de dilluns a divendres, durant el període esmentat a la clàusula tercera.

Cinquena. Finançament de les beques . Banca March finançarà cadascuna de les beques amb un import de 5.300 (cinc mil tres-cents) euros, la distribució dels quals correrà a càrrec de la UIB.

Sisena. Estatut dels becaris . Els alumnes seleccionats com a becaris ho seran de la UIB, sense que aquesta entitat representi cap lligam contractual entre els alumnes i Banca March.

Setena. Formació dels becaris . Per facilitar la integració dels becaris en els grups de treball, Banca March donarà una formació mínima de cinquanta hores en temes generals de funcionament d'una entitat d'estalvi.

Vuitena. Seguiment del treball dels becaris . La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials serà informada per Banca March de les tasques que s'encarreguin als alumnes i, en cas de no considerar-les adequades per completar i millorar la seva formació, pactarà amb Banca March la reassignació dels alumnes a feines que siguin més enriquidores des del punt de vista formatiu. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials pot convalidar els crèdits del projecte de fi de carrera amb el treball realitzat per l'alumne a Banca March.

Novena. Compensació de la tasca dels professors . Banca March posarà a disposició de la UIB 1.200 (mil dos-cents) euros per cada beca concedida per compensar la tasca dels professors de direcció dels projectes assignats als alumnes, la col·laboració dels quals es fixa en aquest protocol. Els esmentats euros es destinaran a la millora de la infraestructura docent de la Facultat.

Desena. Seguiment del protocol . La comissió designada per a la selecció dels becaris realitzarà, a finals de maig de 2004 i a finals de novembre de 2004, avaluacions de la marxa del treball dels becaris i, en general, d'aquesta col·laboració. Per poder realitzar aquesta avaluació, els becaris, els professors supervisors i els responsables dels grups de treball de Banca March presentaran informes de cada un dels períodes corresponents. En cas de comportament incorrecte o manca d'aprofitament d'algun becari, la comissió podrà arribar a decidir la no continuació d'alguna de les beques.

Onzena. Anul·lació de beques i forma de pagament . En cas que alguna de les beques pugui veure's reduïda en la seva durada o fins i tot anul·lada per decisió de la comissió de seguiment, atès l'escàs aprofitament de l'alumne, tal com s'esmenta a la clàusula desena, la UIB rebrà bimestralment i per avançat la part proporcional de la quantitat corresponent a cada beca en vigor.

Dotzena. Assegurança . A fi de cobrir els accidents que puguin tenir els alumnes en la realització de les pràctiques als locals de Banca March i en els desplaçaments associats, Banca March subscriurà una assegurança que els protegeixi.

I perquè consti, ambdues parts signen el present conveni en dos exemplars i amb un sol efecte.

Per Banca March,

Per la Universitat de les Illes Balears,

Juan Fornés
Director de Recursos Humans

Avel·lí Blasco
Rector
iligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003.