Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per al desenvolupament d'un programa de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB, entre la Universitat de les Illes Balears i............................

Palma,

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears i President de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, en virtut del Decret 47/2003, de 13 de maig de 2003, de nomenament com a rector de la Universitat de les Illes Balears.

De l'altra ( empresa/institució )

I de l'altra, ( alumne/a del curs de postgrau )

Les parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal necessària per a aquest acte i subscriuen el present conveni sota la normativa del Reglament de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB.

ACORDEN

De realitzar un programa de pràctiques a través del qual els estudiants de postgrau de la Universitat de les Illes Balears puguin conèixer el funcionament d'aquestes entitats i els seus mètodes i tècniques de treball i organització, així com de contrastar i desenvolupar amb la pràctica els coneixements teòrics adquirits. Aquestes pràctiques es faran com a part o complement de la programació docent dels estudis que s'estan cursant, amb les condicions particulars següents:

Primera . L'alumne/a que participa en aquest conveni compleix els requisits establerts al Reglament de pràctiques, aprovat el dia 5 de novembre de 2003, publicat al FOU núm. 228, de 12 de desembre de 2003, sobre programes de pràctiques en entitats públiques i privades d'alumnes d'estudis de formació de postgrau de la UIB.

Segona . Els programa de pràctiques s'estableix amb una durada de mesos, i de hores diàries. En qualsevol moment, si hi ha causes que ho justifiquin, el conveni es pot rescindir per iniciativa de qualsevol de les dues parts.

Tercera . L'empresa o institució abonarà al becari/ària la quantitat d euros bruts, subjectes a un 2% de retenció de l'IRPF, en concepte de beca o d'ajuda a l'estudi, que li serà satisfeta mensualment. També pot escollir l'opció de cobrir part de les despeses de matrícula del curs de postgrau.

Quarta . L'alumne/a es compromet a:

1. Aprofitar al màxim les possibilitats de formació que l'empresa o institució li ofereixi.

2. Realitzar les activitats que li encomani.

3. Respectar els reglaments i les normes de l'empresa o institució.

4. Mantenir absoluta reserva sobre els esdeveniments i els documents de l'empresa o institució.

5. Mantenir contacte amb els tutors a l'empresa o institució i la Universitat.

Cinquena . L'empresa o institució es compromet a:

1. Fixar el pla de formació de l'alumne/a.

2. Nomenar, en el si de l'empresa o institució, un tutor responsable del programa de formació de l'alumne/a encarregat de les relacions amb el tutor que nomeni la Universitat.

3. Compensar els becaris, en concepte de borsa o ajuda a l'estudi, amb la quantitat determinada a la condició particular tercera.

Sisena . El becari/ària tindrà un tutor/a nomenat/ada per l'empresa o institució, senyor/a .................

,i un tutor/a nomenat/ada per la Universitat, senyor/a , els quals vetllaran per la seva formació i pel compliment del pla de treball aprovat per la Universitat i l'empresa o institució, el qual s'adjunta a aquest document com a annex I .

Setena . El fet que l'empresa o institució i la UIB subscriguin el present conveni no suposa l'adquisició d'altres compromisos que els que s'hi estipulen i la relació és absolutament formativa i no estableix cap vincle contractual de caràcter administratiu, civil, laboral o mercantil entre el becari/ària, l'empresa o institució i la UIB.

Vuitena . Un cop finalitzat el programa, l'alumne/a pot demanar un certificat acreditatiu de la tasca realitzada.

Novena . L'assegurança del curs de postgrau cobrirà les contingències dels estudiants que segueixen els programes de pràctiques en les condicions que s'estableixen a les disposicions legals que la regulen.

Desena . L'empresa/institució es compromet a establir l'horari de manera que sigui compatible amb els horaris lectius de l'alumne/a.

Onzena . Pel que fa a tot allò que no regula el present conveni, són aplicables les disposicions del Reglament de pràctiques aprovat el dia 5 de novembre de 2003.

I com a prova de conformitat amb tot el que s'ha exposat anteriorment, se subscriu al lloc i en la data indicats al capdamunt del document el present conveni de col·laboració, que se signa en tres exemplars.

L'empresa o institució,
El/la becari/ària,
El Rector de la UIB,

Diligència

El present model de conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 24 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).