Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears (UIB), per a dur a terme projectes experimentals relatius a sistemes integrats de gestió administrativa sobre localització de medis humans i materials per a la seva aplicació a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Palma, 11 de març de 2004

REUNITS

D'una part, l'Hble. senyor Jaume Font i Barceló, conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears, d'acord amb el Decret 7/2003, de 30 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears. Està facultat per a la signatura del present conveni en virtut de les competències pròpies que li atribueix els articles 11.b i c i 80.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

De l'altra, el Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, Rector de la Universitat de les Illes Balears, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i el Decret 170/2003, de 26 de setembre pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat, i també en qualitat de president del Patronat de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears, constituïda davant l'Il·lustre Senyor Salvador Balle Oliver, notari de Palma, el dia 29 d'abril de 1996, fent ús de les facultats que té concedides a l'escriptura esmentada.

Ambdues parts, es reconeixen la capacitat legal necessària per a l'atorgament del present Conveni, i a tal efecte, de comú acord,

EXPOSEN

I.- Que la conselleria de Medi Ambient, a través de les direccions generals de Biodiversitat i de Qualitat Ambiental i Litoral, desenvolupa funcions de prevenció i extinció d'incendis, així com en matèria de qualitat ambiental, residus i litoral; i per al desenvolupament d'aquestes funcions utilitza mitjans aeris, terrestres i marítims, que precisen d'uns sistemes integrats de gestió i coordinació, dels que no disposa el Govern de les Illes Balears, a fi de dur a terme amb eficàcia i rapidesa aquestes activitats, tal i com demanda la societat actual i les noves tecnologies en ús.

II.- Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, que té entre els seus objectius prioritaris la formació superior i la recerca.

III.- Que el govern de les Illes Balears i la UIB han constatat la inexistència en el mercat de sistemes de gestió administrativa de localització de medis humans i materials, així com la manca d'estudis sobre aquesta matèria, que es puguin aplicar a incendis, localització de residus i altres matèries de competència del govern de les Illes Balears.

IV.- Que, igualment, han constatat la necessitat social de portar a terme estudis sobre sistemes de gestió administrativa, per la qual cosa la UIB dins l'àmbit de les actuacions d'investigació, està duent a terme un estudi experimental i innovador sobre sistemes integrats de gestió administrativa relatius a la neteja del Litoral de les Illes Balears, consistent en la localització, recollida, gestió i control dels residus.

V.- Que l'esmentada investigació experimental i innovadora, en relació al litoral i als residus, es podrà aplicar a distints àmbits d'actuació i de competència de la comunitat autònoma i d'altres administracions, com ara incendis forestals i no forestals, parcs mòbils de la comunitat autònoma, control de personal, control de fluxos d'aigua potable i reutilitzada, abocaments a la mar, ...

VI.- Que el Govern de les Illes Balears i la UIB constaten, conjuntament, l'existència d'uns interessos i objectius comuns, en relació als estudis i a la implementació de sistemes de gestió administrativa de localització de medis humans i materials, que s'estimen beneficiosos tant pel Govern de les Illes Balears com per la UIB, atès que aquesta podrà implementar a nivell pràctic els projectes experimentals i d'investigació relatius a la localització, gestió i control dels residus i neteja del litoral de les Illes Balears, que a hores d'ara, es troben en una fase preparatòria i d'investigació preliminar; i la conselleria de Medi Ambient podrà millorar la gestió de les seves competències, en distintes matèries, com residus, incendis, etc., i els coneixements es podran aplicar a altres conselleries i administracions públiques.

VII.- Que mitjançant el sistema de gestió i control dels residus del litoral (projecte GEMMA), que es troba en fase experimental i d'investigació prèvia per part de la UIB, es vol controlar l'origen dels residus, el seu abocament al litoral, la seva recollida, així com el seu posterior tractament, utilitzant, a tal fi, sistemes com terminals de ràdio, equip GPS, mòdem, càmera digital, etc., per la qual cosa es fa necessària a més de la implementació del sistema, el seu seguiment, control i millora.

VIII.- Que el Govern de les Illes Balears està molt interessat a col·laborar en projectes experimentals i d'investigació de sistemes integrats de gestió administrativa sobre localització de medis humans i materials per a la seva aplicació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, que es troben en fase d'investigació prèvia per part de la UIB, en relació a la localització, recollida, tractament i control de residus al litoral de les Illes Balears, i que es poden aplicar a distints àmbits d'actuació i de competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com d'altres administracions.

Atesos els antecedents esmentats, ambdues parts, constaten l'existència d'interessos comuns, i a tal fi formalitzen el present conveni de col·laboració, que es regirà, per les següents

ESTIPULACIONS

Primera.- Objecte

L'objecte del present conveni és definir la col·laboració del Govern de les Illes Balears amb l'estudi preliminar i experimental que du a terme la UIB, consistent en la creació, implementació, seguiment, control i millora de sistemes integrats de gestió administrativa relatius a la neteja del litoral de les Illes Balears, com ara la localització, recollida, gestió i control dels residus, que es podran aplicar a distints àmbits d'actuació i competència de l'administració de la comunitat autònoma i d'altres administracions públiques.

Segona.- Actuacions a desenvolupar

1.- Dins el marc de la investigació i desenvolupament de l'estudi que està duent a terme la UIB, amb el qual col·labora la conselleria de Medi Ambient, les concretes activitats que es duran a terme consistiran en la creació i implementació d'un sistema integrats de gestió administrativa, en coordinació amb el contracte de serveis de "desplegament d'embarcacions per a la prevenció i neteja de les aigües litorals a les Illes Balears, per a l'estiu 2004-05", actualment en procés de licitació per part de la conselleria de Medi Ambient, relatius a:

 1. localització i control dels residus abocats al Litoral de les Illes Balears
 2. control diari de la costa des de l'aire
 3. dirigir les actuacions dels distints aparells de neteja
 4. actuar enfront les incidències
 5. mantenir un historial d'activitats
 6. seguiment i control
 7. millora del sistema

Tercera.- Obligacions que assoleixen cada una de les parts

1.- La UIB:

 1. la UIB és la promotora i titular de l'estudi que s'està duent a terme en els termes descrits, l'organitza i coordina, bé directament o amb la participació d'altres entitats. La gestió econòmica es durà a terme mitjançant la FUEIB, estructura creada per la UIB per a la gestió de projectes i formació de postgrau.
 2. Les modificacions de les actuacions a desenvolupar per la UIB que s'indiquen a la clàusula segona d'aquest conveni, hauran de ser prèviament comunicades a la conselleria de Medi Ambient.
 3. A totes les actuacions a desenvolupar de promoció, publicitat, edicions, actes públics, i qualssevol altres de difusió d'aquest projecte, hi figurarà l'anagrama o el logotip de la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.
 4. La UIB, mitjançant l'equip dirigit pel Dr. Bartomeu Estrany Bonnín, es fa càrrec del seguiment, control i millora del sistema experimental i integrat de gestió, fins a assolir els resultats òptims per a la seva total implementació.
2.- La Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears es fa càrrec, directament, de la posada en pràctica del sistema experimental i integrat de gestió, amb l'objecte de poder comprovar la seva utilitat pràctica i posterior implementació en el mercat, tant a agents privats com a agents públics. A tal fi, iniciarà les actuacions administratives adients, per a l'aportació econòmica necessària dins el marc de la normativa de contractes de les administracions públiques, per poder dur a terme l'objecte propi del present conveni i les actuacions a desenvolupar per la UIB i es signaran els protocols, convenis o contractes que siguin necessaris. La UIB no desenvoluparà cap tasca de les esmentades sense la signatura prèvia dels documents esmentats.

Quarta.- Actuacions conjuntes, promoció i actes públics

En totes les actuacions a desenvolupar, i en especial en la posada en pràctica del sistema integrat de gestió, així com en la promoció, publicitat o edicions que es duguin a terme per divulgar l'estudi de la UIB, una vegada finalitzat, hi figurarà la denominació o logotip de la conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears.

Cinquena.- Memòria final

El director de l'equip que desenvolupa el projecte presentarà, amb anterioritat a la finalització del seu estudi sobre la creació del sistema integrat de gestió, una memòria final de les actuacions dutes a terme, amb la finalitat de justificar que s'han complit els objectius de política ambiental de la conselleria de Medi Ambient, especialment pel que fa a l'origen dels residus, el seu abocament al Litoral, la seva recollida, així com el seu posterior tractament, sens perjudici de la presentació de la documentació requerida per la legislació de contractes.

Sisena.- Causes d'extinció

Seran causes d'extinció del present conveni, a més de les previstes a la legislació vigent:
 1. si resultés impossible la realització de les actuacions objecte del conveni
 2. l'incompliment de les clàusules del present conveni per alguna de les parts
Setena.- Naturalesa del conveni i resolució dels conflictes

1.- El present conveni té caràcter administratiu, tot i d'acord amb els articles 6 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, i 78 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2.- Es considera necessari crear una comissió de seguiment i interpretació del conveni, de forma paritària, 2 representants per cada institució, a designar amb posterioritat a la signatura del present conveni.

3.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació o incompliment del conveni es resoldran, si no es pogués arribar a una solució consensuada, mitjançant la jurisdicció contenciosa administrativa en la forma regulada per la llei.

Vuitena.- Vigència del conveni

Aquesta conveni entrarà en vigor a partir de la data de la seva signatura i serà operatiu fins a la conclusió definitiva dels estudis que està duent a terme la UIB amb l'objectiu de crear distints sistemes integrats de gestió administrativa relatius a la neteja del Litoral de les Illes Balears.

I perquè així consti, en prova de conformitat, les parts firmen el present conveni, per duplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en l'encapçalament.

El Conseller de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears

El Rector de la Universitat de les Illes Balears

Jaume Font i Barceló
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de març de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 26 de març de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).