Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració general entre l'Associació REAS Balears (Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears) i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 23 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, la senyora Pilar Ponce Rigo, en representació de l'Associació REAS Balears (d'ara endavant, REAS Balears), amb domicili a la plaça de Félix Rodríguez de la Fuente s/n, 07009 Palma (Illes Balears), amb NIF G07915788.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts actuen en representació dels càrrecs que ocupen i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica i d'obrar.

Per això,

EXPOSEN

Primer . Que REAS Balears, xarxa d'economia alternativa i solidària, associa un conjunt d'iniciatives que treballen en xarxa per impulsar a les Illes Balears un moviment social per a un nou model econòmic.

Els seus objectius són els següents:

  1. Potenciar i coordinar les iniciatives d'economia social i solidària i donar-hi suport.
  2. Fomentar l'esperit emprenedor i la formació per a la gestió de l'economia solidària.
  3. Promoure la integració, en el món laboral, de persones en situació o risc d'exclusió social.
  4. Promoure relacions comercials equitatives i solidàries, tant al Nord com entre el Nord i el Sud, basades en la corresponsabilitat de productors i consumidors.
  5. Impulsar un debat sobre les noves realitats econòmiques mitjançant l'intercanvi d'experiències, la formació, la coordinació amb xarxes d'àmbits territorials més amplis i la relació amb el context social en què es desenvolupen.

Dins els eixos d'actuació de REAS es va inaugurar l'Èticentre (Centre per al Desenvolupament de l'Economia Social i Solidària).

El Centre per al Desenvolupament de l'Economia Social i Solidària és, entre altres factors, un aglutinador d'iniciatives diversificades que siguin capaces d'unir pràctiques emprenedores amb desenvolupament sostenible, dins l'àmbit de l'economia productiva, i estiguin a favor d'un canvi del model econòmic, en el sentit de prioritzar la resolució de necessitats per sobre el màxim guany. D'altra banda, és un centre de discussió i reflexió, que incorpora un component ètic i solidari dins la realitat econòmica i social de la nostra comunitat.

L'Èticentre és un espai innovador per al desenvolupament de l'economia social i solidària a les Illes Balears.

La creació d'aquest centre té com a finalitat primera incorporar l'ètica i la responsabilitat social en el món de les relacions de producció i dels negocis, mitjançant una formació destinada als emprenedors, tenint com a referent el respecte als drets humans i el medi ambient i, com a meta, la pretensió d'ajudar al desenvolupament i benestar socioeconòmic de la nostra comunitat, amb especial atenció a la població en situació de dificultat social.

La promoció de la formació en economia social i solidària constitueix un altre objectiu principal que ens ha conduït a la creació de l'Èticentre. Aquesta formació és alternativa i complementària a la ja existent, i innovadora en la metodologia d'ensenyament-aprenentatge.

Resulta indubtable que, perquè sorgeixin iniciatives socials i solidàries, és necessari sensibilitzar la comunitat en general i que aquesta assumeixi un rol actiu. En aquest sentit, el Centre vol tenir un paper clau, i ser un punt de referència i de suport per al sector de l'economia social i solidària a les Illes Balears.

L'impuls a la innovació en metodologia i la investigació en economia social i solidària i les seves eines, com l'auditoria social, són uns altres objectius amb els quals ha nascut el Centre.

Per tot això REAS Balears, en el marc de les seves competències, manifesta el seu interès per dur a terme una col·laboració institucional i permanent amb la UIB, per desenvolupar diverses actuacions a través de les activitats i els projectes integrats dins REAS Balears.

Segon . Que la UIB també manifesta el seu interès per dur a terme aquest conveni de col·laboració amb REAS Balears, en funció de les diverses actuacions de caràcter institucional, professional, acadèmic i científic que realitzen els professors, departaments, centres, instituts, laboratoris i altres serveis de la UIB.

Per aquests motius,

ACORDEN

Primer . Subscriure aquest conveni marc entre REAS Balears i la UIB.

Segon . Aquest conveni marc de col·laboració es desenvoluparà a iniciativa de cada una de les parts amb la realització de protocols, que s'adjuntaran al conveni i en formaran part.

Tercer . El període de vigència del present conveni és de quatre anys, a partir de la data de la signatura. Es prorrogarà pel mateix període si cap de les parts signants no el denuncia amb una antelació mínima d'un mes a la data de finalització de la seva vigència.

Quart . Qualsevol actuació que ambdues parts vulguin dur a terme s'ha de realitzar a través d'un protocol específic.

Cinquè . Es constituirà una comissió mixta d'aquest conveni marc formada per dos membres de REAS Balears i dos membres de la UIB.

Sisè . En qualsevol cas, per a la realització dels diversos protocols addicionals es constituiran les comissions específiques necessàries i amb els membres que cada una de las parts proposi. Tot i això, dins aquestes comissions específiques s'integraran obligatòriament els membres de la comissió mixta a què fa referència l'article cinquè d'aquest conveni.

Com a prova de conformitat, les parts signen aquest conveni en dos exemplars i amb un sol efecte, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per l'Associació REAS Balears,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pilar Ponce
Presidenta
Avel·lí Blasco
Rector

Diligències

El present conveni marc de col·laboració el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

El present conveni marc de col·laboració el va aprovar la Junta Directiva de l'Associació REAS Balears.