Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, formativa i d'investigació entre la Universitat de les Illes Balears i el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears

Palma, 26 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la Presidenta del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears (CEESIB), senyora M. Ángeles Fernández Valiente, amb DNI núm. 43093487-C, com a representant d'aquest, amb CIF número G57195786 i domicili legal al carrer de la Volta de la Mercè, 3, Palma.

FONAMENTACIÓ

La justificació d'aquest acord es fonamenta en la sensibilització i la voluntat d'ambdues parts d'apropar l'alumnat de la diplomatura d'Educació Social a la realitat del món laboral, així com als seus diferents àmbits com a complement i suport de la formació acadèmica.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació acadèmica, formativa i d'investigació entre ambdues parts, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar actuacions acadèmiques, formatives i d'investigació.

Segona. Àrees de col·laboració

La col·laboració entre ambdues parts pot incloure les àrees següents:

1. Tutorització d'alumnes en pràctiques de la diplomatura d'Educació Social al mateix col·legi, d'acord amb les característiques de les pràctiques establertes a la Guia de la Pràctica de la diplomatura d'Educació Social.
2. Formació complementària a les diverses assignatures de la diplomatura d'Educació Social.
3. Desenvolupament conjunt de diverses línies d'investigació en l'àmbit de l'educació social.
4. Jornades formatives i de reflexió sobre el món de l'educació social.

Tercera. Actuacions per desenvolupar

Per cada una de les actuacions que es vulguin realitzar s'ha de desenvolupar un protocol que inclogui la informació següent:

1. La fonamentació i descripció de l'actuació.
2. Els noms de les persones responsables i participants de cada entitat.
3. La durada de cada actuació.
4. Els recursos financers, materials i infrastructurals per cobrir les despeses relacionades amb l'actuació.
5. La possibilitat de reconeixement de crèdits pràctics i/o de lliure configuració per cada una de les actuacions en què participin els estudiants.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de persones convidades.

Aquests protocols han de tenir l'aprovació de les persones que actuen en representació de cada entitat.

Quarta. Condicions financeres

Per cada una de les actuacions s'han d'indicar els detalls financers. Aquests seran acordats per ambdues parts de forma consensuada.

Cinquena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'actuacions conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Sisena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima d'un any, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb tres mesos d'antelació. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar les actuacions que hi hagi en fase de realització.

Setena. Comissió mixta

Es crea una comissió mixta formada per dues persones representants de cada institució que s'encarregarà d'establir les actuacions conjuntes, així com de fer-ne el seguiment i l'avaluació.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars, un per a cada part.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector

M. Ángeles Fernández
Presidenta

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).