Convenis i acords marc signats per la UIB

Pla operatiu entre l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional i la Universitat de les Illes Balears per a la convocatòria anual de beques MAE-AECI

Palma, 28 de gener de 2004

Madrid, 28 de gener de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Excel·lentíssim Senyor Miguel Ángel Cortés Martín, secretari d'Estat per a la Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica i president de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (d'ara endavant, AECI) del Ministeri d'Afers Estrangers, en representació d'aquesta, per nomenament en el Reial decret 584/2000, de 5 de maig (BOE de 6 maig).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que a fi de donar compliment al que disposa el conveni marc de cooperació entre l'AECI i la UIB, subscrit en data 9 d'abril de 2002, s'estableix el present Pla operatiu, en el qual es defineixen i pressuposten els diferents programes, projectes i activitats, s'especifiquen els mitjans personals i materials necessaris per al seu desenvolupament i es concreten els compromisos que ha d'assumir cada una de les parts intervinents.

1. L'AECI i la UIB col·laboren per a la millor gestió i l'aprofitament de les beques (noves i de renovació) que s'adjudiquin a ciutadans estrangers per fer cursos d'estiu de llengua i cultura espanyoles i estudis de postgrau, especialització, investigació i altres a la universitat esmentada i espanyols procedents d'aquesta adjudicataris de beques MAE-AECI als països esmentats per a cursos de llengües estrangeres i estudis de postgrau de perfil semblant.

2. Les beques tenen una durada d'un mes per als cursos d'estiu i d'un curs acadèmic (octubre-setembre), prorrogable fins a un altre any en els supòsits necessaris, sol·licitades, justificades i aprovades prèviament, segons el que estableixi a l'efecte la convocatòria anual corresponent de beques MAE-AECI, en vista de les circumstàncies concurrents i els criteris aplicables i sempre dins l'àmbit de les disponibilitats pressupostàries. La pròrroga de les beques l'ha d'aprovar la UIB.

3. La UIB pot seleccionar les matèries d'estudi que ofereix als estudiants estrangers i que són susceptibles de sol·licitud de beca; l'adjudicació de les beques està condicionada a la preadmissió de la Universitat per a les matèries esmentades i el compliment dels terminis i requisits legals prevists per la Universitat. S'inclouen en aquest acord de forma preferent els programes de postgrau que ofereix la UIB.

4. Així mateix, la UIB acceptarà personal becari MAE-AECI per fer tasques o projectes d'investigació en els seus centres, subjectes a les mateixes condicions anteriors.

5. L'AECI publicarà a la pàgina electrònica de convocatòria de beques MAE-AECI (www.becasmae.es) els programes objecte de l'apartat anterior i els esmentarà detalladament, amb indicació de les adreces electròniques corresponents, de manera que els candidats puguin sol·licitar directament als departaments responsables la preadmissió als programes esmentats.

6. L'AECI farà la selecció dels becaris i podrà demanar, si escau, l'assistència de representants de la Universitat, nomenats pel seu rector, que podran assessorar com a experts externs a la comissió d'avaluació en l'estudi de les sol·licituds, atenent els criteris establerts a la convocatòria anual de beques i les prioritats de la cooperació espanyola i el possible interès específic de la Universitat d'acord amb els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

7. El procediment per a la concessió de les beques objecte d'aquest Pla operatiu, com també la seva gestió, i el seguiment i el pagament dels becaris es regiran pel que disposi la convocatòria anual corresponent de beques MAE-AECI o, si no, pel que estableix el Reial decret 2225/1993, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a la concessió de subvencions públiques, i pels articles 81 i següents de la Llei general pressupostària de 23 de setembre de 1988, i per les ordres de 26 de març de 1992 i de 29 de desembre de 2000.

8. L'AECI ha de comunicar a la UIB, amb suficient antelació, la relació de l'alumnat que hagi preadmès i que hagi obtingut beca, de manera que es puguin resoldre les incidències abans de l'inici del curs acadèmic. Els/les alumnes estan obligats a acreditar-se com a becaris MAE davant del Servei de Relacions Internacionals de la UIB, on els orientaran per a la seva incorporació.

En relació amb els programes de doctorat, s'entén que la concessió de la beca per part de l'AECI no implica necessàriament l'admissió definitiva de l'alumne o alumna al programa sol·licitat. Quan la persona beneficiària d'una beca finalment no resulti admesa en el programa de doctorat que va escollir, la Universitat podrà optar entre oferir-li un altre programa de la mateixa àrea de coneixement o àrea afí, o redirigir-la a l'AECI perquè sigui aquesta la que l'assigni a un altre programa o universitat.

9. L'AECI ha d'executar les activitats necessàries per realitzar aquest programa per mitjà de la Subdirecció General de Beques, Lectorats i Intercanvis de la seva Direcció General de Relacions Culturals i Científiques, i la UIB, a través del Vicerectorat o Servei de Relacions Internacionals.

10. Aportacions:

a) De l'AECI

* L'import mensual que fixa la convocatòria anual de beques MAE-AECI, que es finança amb càrrec a l'aplicació pressupostària 12 103 134 A 486. i 12 103 134 B 480. Aquesta dotació està condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en l'exercici pressupostari corresponent.

* Una assegurança mèdica als becaris, no farmacèutica, durant tot el període de la beca, en les condicions que es recullin a la pòlissa que subscriu l'AECI amb la companyia asseguradora corresponent, per a malalties no contretes amb anterioritat a l'inici de la beca.

* Ajuda de viatge per als nous becaris en funció del seu país d'origen i de destinació.

b) De la Universitat

La UIB cobrirà l'import de la matrícula en els cursos corresponents a programes oficials de doctorat per a aquells que siguin adjudicataris de beques MAE, una vegada complerts tots els requisits d'admissió de la Universitat, fins a un nombre màxim de dotze places anuals. Aquesta exempció cobreix per als adjudicataris de beques MAE l'import de crèdits dels cursos en programes oficials de doctorat, incloent-hi les taxes de tutela acadèmica i inscripció de la tesi doctoral, taxa d'examen per a la lectura de tesi, taxa de certificat de docència i taxa d'examen de suficiència investigadora.

Aquest compromís de la UIB es mantindrà mentre l'AECI continuï atorgant la beca a la persona interessada.

La inscripció en qualsevol altre programa d'ensenyament oficial i l'exempció de matrícula corresponent s'han de concertar prèviament entre la UIB i l'AECI. En tot cas, la UIB no pot eximir del pagament de matrícula en els títols propis, sens perjudici que les persones interessades puguin optar a les beques de matrícula que directament ofereixin les titulacions pròpies esmentades.

11. La vigència d'aquest pla és indefinida, si bé qualsevol de les parts el pot denunciar si avisa l'altra amb antelació suficient a la data en què es vol deixar sense efecte. En tot cas s'han d'acabar les accions que estiguin en curs d'acord amb el pla.

Per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Miguel Ángel Cortés
Avel·lí Blasco

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre, (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).