Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Fundació per a l'Avanç de les Neurociències i la Universitat de les Illes Balears per a la catalogació de material psicotècnic del Departament de Psicologia

Palma, 25 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Antoni Rossiñol Far, president de la Fundació per a l'Avanç de les Neurociències (FAN), fundació reconeguda d'interès general i científic, mitjançant Ordre de la Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears de 12 de març de 2001, i inscrita en el Registre de Fundacions de les Illes Balears amb el núm. 127, amb domicili a l'avinguda d'Alemanya, 3, 2n, 07003 Palma. El senyor Antoni Rossiñol Far fou elegit president a la reunió del patronat de dia 17 de juny de 2003.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions i objectius, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS

L'Institut Psicotècnic és una institució que a la segona meitat del segle passat dugué a terme tasques de psicologia aplicada en el camp de la selecció de personal de distints oficis. La informació, la documentació i l'aparat de dades són una font molt valuosa per als estudiosos de la psicofísica, la psicometria i la psicotècnica i els historiadors de la Ciència de les Illes Balears. Aquest material fou recuperat pel Departament de Psicologia de la UIB, i la Facultat de Psicologia li concedí un espai a l'edifici Guillem Cifre de Colonya, així com patrocinà la seva presentació en armaris i prestatgeries.

Atès que la FAN, d'acord amb els seus principis rectors, està interessada a afavorir la conservació del patrimoni científic i en l'estudi relacionat amb les neurociències, establim els següents

PACTES

1. La Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Psicologia, concedirà una beca per a la catalogació del material psicotècnic i l'elaboració d'un cd-rom.

2. Aquesta beca serà convocada amb publicitat i la comissió paritària establirà els criteris de selecció dels candidats.

3. El becari ha de fer un total de 120 hores distribuïdes en sessions de tres hores diàries, amb un termini de finalització del 31 de gener de 2004.

4. La FAN donarà 2.000 euros a la Universitat de les Illes Balears per a aquesta beca i per a l'elaboració del cd-rom.

5. Una comissió paritària constituïda per un membre de la Fundació i un del Departament de Psicologia posarà en marxa i controlarà tot el procés de concessió de la beca.

6. La Universitat de les Illes Balears serà la propietària del cd-rom, però haurà de fer constar sempre que en faci ús o difusió l'esponsorització rebuda per part de la Fundació.

7. El director del Departament de Psicologia, o la persona que delegui, i el president de la Fundació, o la persona que delegui, faran el seguiment de la tasca, tant en el seu vessant tècnic com de compliment del conveni.

I com a prova de conformitat, signam el present conveni al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Per la Fundació per a l'Avanç de les Neurociències,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Antoni Rossiñol
President
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).