Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre el Centre Balears Europa i la Universitat de les Illes Balears per a la catalogació de fons bibliogràfic

Palma, 9 de març de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Fernando de Francisco Cordero, director gerent del Consorci Centre Balears Europa (CBE).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

ANTECEDENTS

El dia 21 de febrer de 2002 el CBE i la Universitat de les Illes Balears signaren un conveni de col·laboració per incorporar a la xarxa de biblioteques associades de la UIB el Centre de Documentació Europea del Consorci Centre Balears Europa i poder utilitzar el software de gestió bibliotecària de la UIB.

Atesos els bons resultats fruit d'aquesta col·laboració, ambdues institucions consideram convenient renovar-la un any més.

Per això, establim els següents

PACTES

1. La Universitat de les Illes Balears concedirà dues beques per a la catalogació de fons bibliogràfics del CBE.
2. Els becaris han de fer un total de 320 hores, distribuïdes en sessions de quatre hores diàries, amb un termini de finalització del 30 de setembre de 2004.
3. El CBE donarà 3.000 euros a la Universitat de les Illes Balears per a aquestes beques.
4. El CBE facilitarà a la UIB el programa de la Xarxa de la Biblioteca per poder fer el traspàs de dades.
5. El director del Servei de Biblioteca i Documentació de la Universitat de les Illes Balears farà el seguiment de les tasques de traspàs de dades, tant en el seu vessant tècnic com de compliment del conveni, i informarà mensualment el director gerent del CBE del desenvolupament de les tasques i de qualsevol altre fet que pugui afectar el present conveni.

I com a prova de conformitat, signam el present conveni al lloc i en la data esmentats a l'encapçalament.

Pel Centre Balears Europa,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Fernando de Francisco
Director gerent
Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 4 de novembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).