Convenis i acords marc signats per la UIB

Contracte entre Galletes Gelabert, CB, i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 25 de febrer de 2004

REUNITS

D'una banda, el senyor Joan Rosselló Adrover, amb DNI 78199349-Q, i el senyor Antoni Rosselló Adrover, amb DNI 78192896-A, en representació de Galletes Gelabert, CB, fabricant 18493, amb RSI 20.0715/PM, amb domicili social a Porreres, carrer Molí d'en Negre, 2, CIF E-07-201171, i que actuen com a propietaris de la comunitat de béns.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Les parts es reconeixen capacitat legal suficient i atorguen el present contracte a l'empara del que disposen l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (Llei 6/2001, de 21 de desembre, BOE núm. 307, de 24 de desembre) i els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears (Decret 170/2003 d'aprovació: BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

MANIFESTEN

1 . Que la UIB i Galletes Gelabert, CB, són cotitulars (30-70%) de la patent d'invenció «Aplicación de harinas de germen de ciertos cereales en la fabricación de productos alimenticios útiles para el tratamiento de estados carenciales de fitatos». S'adjunten al present contracte còpia de la sol·licitud del Registre de Patents i Marques on figura la descripció d'aquesta patent i el contracte de compra del 70 per cent dels drets de la patent per part de Galletes Gelabert, CB.

2 . Que Galletes Gelabert, CB, és una empresa dedicada a la fabricació de productes alimentaris i té interès en l'explotació de la patent esmentada.

Per tot això, formalitzen aquest contracte privat partint de les següents:

CLÀUSULES

Primera. Objecte

1 . L'objecte d'aquest contracte és l'autorització, per part de la UIB, de l'explotació per part de Galletes Gelabert, CB, de la patent d'invenció descrita a la manifestació 1.

2 . En virtut de la present autorització Galletes Gelabert, CB, pot promocionar el producte alimentari, fabricat a base de germen de garrofí, destacant les qualitats del germen de garrofí descrites a la patent. No obstant això, per a un major rigor, la publicitat ha de ser supervisada i aprovada pel doctor Fèlix Grases Freixedas, o si no pel director del Laboratori d'Investigació en Litiasi Renal de la UIB.

3 . L'empresa Galletes Gelabert, CB, no pot cedir a tercers els drets derivats del present contracte sense el consentiment previ, manifestat per escrit, de la UIB.

4 . És responsabilitat de Galletes Gelabert, CB, l'obtenció dels oportuns tràmits, llicencies i registres sanitaris corresponents, així com assegurar la qualitat del producte com a producte elaborat d'acord amb les disposicions legals.

5 . És responsabilitat de Galletes Gelabert, CB, l'obtenció dels oportuns tràmits, llicències i registres sanitaris corresponents a l'ús alimentari humà del germen de garrofí , així com assegurar la seva qualitat com a matèria primera d'acord amb les disposicions legals.

Segona. Vigència del contracte

La vigència del contracte és indefinida mentre Galletes Gelabert, CB, fabriqui i comercialitzi algun producte d'acord amb la patent d'invenció descrita a la manifestació 1.

Tercera. Reserva

Les parts es comprometen a no difondre la informació científica o tècnica pertanyent a l'altra part a la qual hagin pogut tenir accés com a conseqüència de la realització de l'objecte d'aquest contracte, mentre no ni hagi acord entre ambdues.

Quarta. Contraprestacions

1 . Galletes Gelabert, CB, com a contraprestació a la cessió dels drets d'explotació per part de la UIB, pagarà a la UIB el 4 per cent sobre el valor net de les vendes als clients del producte elaborat. El càlcul de l'esmentat percentatge s'efectuarà tenint en compte les dades facilitades pel Departament de Comptabilitat de Galletes Gelabert, CB, el qual seguirà per a la seva elaboració els principis de comptabilitat generalment acceptats, o bé es tindran en compte les dades d'elaboració (lots i quantitat), deduïdes les minves i devolucions. En cas de discrepància, sempre es consideraran les dades del Departament de Comptabilitat.

2 . Constitueix l'obligació de Galletes Gelabert, CB, facilitar a la UIB una relació semestral, per escrit, dins els trenta dies següents al final de cada semestre natural (30 de juny i 31 de desembre), de les operacions que l'empresa realitzi i que li generin ingressos com a conseqüència de l'explotació dels resultats.

3 . Els pagaments de les quantitats degudes a la UIB seran ingressats a un compte corrent indicat per la UIB, dins un termini de trenta dies naturals a partir de la data d'emissió de les corresponents relacions semestrals que l'empresa faciliti a la UIB.

Cinquena. Resolució del contracte

1 . Les parts poden resoldre aquest contracte per alguna de les causes assenyalades al Codi Civil o a les lleis especials que s'hi apliquin i, particularment, per l'incompliment de qualsevol de les obligacions convingudes aquí, i han de requerir prèviament l'altra part donant-li un termini d'un mes perquè rectifiqui la seva conducta.

2 . En el supòsit que la UIB i Galletes Gelabert, CB, transmetin parcialment o totalment la patent esmentada a la manifestació 1, l'adquirent respectarà el present contracte i quedarà subrogat amb els drets i obligacions que té actualment Galletes Gelabert, CB. No obstant això, si això no és factible, des de la data de transmissió de la patent d'invenció, el contracte es rescindirà amb dret a indemnització.

Sisena. Responsabilitats de l'explotació i llançament al mercat

1 . L'empresa Galletes Gelabert, CB, assumeix totes les responsabilitats respecte als processos i productes fabricats i subministrats per ella mateixa als seus clients. La UIB és totalment aliena, enfront de tercers, a litigis derivats de la fabricació i comercialització. En litigis per infracció de drets de propietat industrial, la UIB assessorarà l'empresa amb els coneixements tècnics de què disposa.

2 . Totes les càrregues fiscals que recaiguin sobre la fabricació i explotació comercial dels productes com a conseqüència de l'explotació de la patent d'invenció descrita a la Manifestació 1 van a compte de l'empresa Galletes Gelabert, CB.

Setena. Naturalesa i jurisdicció

El present contracte té naturalesa privada. Les qüestions litigioses que puguin sorgir en el compliment les han de resoldre els jutges i tribunals de la jurisdicció civil de les Illes Balears, amb renúncia expressa de les parts a qualsevol altra que els pugui correspondre. Si la reclamació per via administrativa és requisit previ per a l'exercici de les accions civils derivades del present contracte, aquestes s'exerciran de conformitat amb el que estableixen els articles 120 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Vuitena. Obligació de les parts

Cadascuna de les parts s'obliga davant l'altra a complir les obligacions derivades d'aquest contracte i de la normativa vigent que l'afecti.

I perquè així consti als efectes oportuns, i com a prova de conformitat, les parts signen el present document en dos exemplars i amb un sol efecte, en el lloc i data indicats ut supra .

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Galletes Gelabert, CB,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Joan Rosselló
Propietari

Antoni Rosselló
Propietari

Diligència

El present contracte el va aprovar el Consell de Direcció de data 9 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).