Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració i patrocini entre la Universitat de les Illes Balears, Banca March, SA, l'Associació Balear de l'Empresa Familiar i l'Institut de l'Empresa Familiar

Palma, 27 de gener de 2004

REUNITS

D'una part, l'Excm. Sr. Avel·lí Blasco, rector magnífic de la Universitat de les Illes Balears; d'una altra, el Sr. Carlos March Delgado, president de Banca March, SA; d'una altra, el Sr. Juan Carlos Rosselló Reynés, president de l'Associació Balear de l'Empresa Familiar i de l'altra, el Sr. Fernando Casado Juan, director de l'Institut de l'Empresa Familiar. Cada un ostenta la representació de l'entitat que representa i es reconeixen mútuament la capacitat legal per subscriure aquest conveni. A aquest efecte,

MANIFESTEN

Primer . Que han coincidit en l'anàlisi de l'especial significació i rellevància estratègica de l'empresa familiar, des de múltiples perspectives, per a l'economia i la societat dels països, singularment a Espanya i les Illes Balears.

Segon . Que per aquest motiu, l'estudi d'investigació de les característiques i la problemàtica de l'empresa familiar constitueix un àmbit d'anàlisi significativa, que en altres països ja s'ha incorporat a les tasques docents i investigadores de les institucions universitàries.

Tercer . Que la col·laboració entre la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), l'Institut de l'Empresa Familiar (d'ara endavant, IEF), l'Associació Balear de l'Empresa Familiar (d'ara endavant, ABEF) i la Banca March, SA constitueix la millor garantia perquè aquesta incorporació es produeixi en l'àmbit de les Illes Balears.

Quart . Que les quatre entitats estan interessades en establir un conveni de col·laboració que permeti el millor compliment i desenvolupament dels seus objectius corresponents en l'àmbit de l'empresa familiar. En concret es plantegen col·laborar en els aspectes següents:

  • Intercanvi d'informació i coneixements en l'àmbit propi de les seves activitats.
  • Desenvolupament conjunt d'activitats d'estudi i investigació de projectes específics mitjançant acords puntuals.
  • Desenvolupament de programes d'activitats conjuntes de formació.
  • Desenvolupament de programes de pràctiques a les empreses familiars, membres de l'ABEF.
  • Organització de fòrums de trobada entre acadèmics, empresaris i estudiants que permetin l'intercanvi de coneixement, experiències i inquietuds.

En virtut de tot això, acorden establir aquest conveni de col·laboració d'acord amb les finalitats estipulades en les manifestacions anteriors i d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . La UIB crea la Càtedra d'Empresa Familiar dins del curs acadèmic 2004-2005.

Segona . La Càtedra d'Empresa Familiar té per objecte l'anàlisi, la investigació i la docència de la realitat, la problemàtica i les perspectives de l'empresa familiar des de tots els punts de vista que es considerin rellevants, i s'ha d'ocupar de desenvolupar el programa formatiu i les tasques d'investigació que contribueixin a millorar la formació dels alumnes en aquesta matèria.

Tercera . La provisió de la Càtedra es fa mitjançant convocatòria pública, en la qual s'exigeix als candidats, preferentment procedents de l'àrea de coneixement d'economia de l'empresa, la presentació d'una memòria d'activitats. Una Comissió de Provisió, presidida pel rector (o persona en qui delegui) i integrada per dos representants de la UIB i un nombre igual de representants de l'IEF, l'ABEF i Banca March, SA, en resol l'adjudicació.

Quarta. La compensació econòmica que percep el director de la Càtedra per la seva activitat com a titular de la Càtedra d'Empresa Familiar s'articula d'acord amb el que estableix l'article 83 de la Llei orgànica d'universitats (LOU).

Amb càrrec als projectes d'investigació desenvolupats en la Càtedra o els programes docents que inclou, es pot contractar una persona que exerceixi tasques d'administració i serveis.

Els honoraris o les retribucions que es reportin en els supòsits citats ho són a càrrec, exclusivament, de la dotació econòmica de la Càtedra d'Empresa Familiar.

Cinquena: El responsable de la Càtedra d'Empresa Familiar assumeix sota la seva direcció l'execució del programa d'activitats, que inclou com a mínim la docència en l'entorn de les titulacions més properes a les temàtiques de l'Empresa Familiar d'una o diverses matèries o assignatures, que gaudeixen de reconeixement acadèmic com a crèdits de lliure configuració (sis com a mínim) en els currículums dels alumnes que les cursin (del primer, segon o tercer cicle, d'acord amb les normes vigents per a cada un d'ells), en l'àmbit de la programació dels estudis de ciències econòmiques i empresarials, com també el desenvolupament de seminaris i la realització de projectes d'investigació.

Sisena: La UIB gestiona l'habilitació de l'espai necessari per a l'exercici de les activitats de la Càtedra d'Empresa Familiar en el departament al qual s'adscriu el programa. Així mateix, la UIB estableix els mecanismes de reconeixement acadèmic dels cursos donats per la Càtedra, d'acord amb la legislació vigent.

Setena: La Banca March, SA contribueix, a través de l'ABEF, a finançar la creació i les despeses de funcionament de la CÀTEDRA BANCA MARCH D'EMPRESA FAMILIAR durant el curs 2004-2005 mitjançant l'aportació, en concepte de patrocinador d'aquesta Càtedra, de 36.000 euros (trenta-sis mil euros), que abona en el moment de signar aquest conveni.

L'ABEF abona aquesta quantitat a la UIB mitjançant pagaments de 9.000 euros (nou mil euros) l'últim dia hàbil dels mesos de setembre i desembre del 2004, i març i juny del 2005. La Comissió de Seguiment ha d'aprovar el pressupost de la Càtedra i la seva liquidació posterior.

Vuitena: L'IEF i l'ABEF s'ocupen de coordinar la comunicació entre les càtedres d'empresa familiar amb les que tenen establerts convenis de col·laboració en els seus àmbits geogràfics d'actuació respectius i la Càtedra de la UIB. Així mateix, han de convocar una reunió de periodicitat per fomentar l'intercanvi d'experiències entre les diferents càtedres d'empresa familiar amb conveni de col·laboració vigent, sota la supervisió del director acadèmic de l'IEF i una persona designada per l'ABEF.

Novena: L'ABEF i l'IEF han de posar a disposició del titular de la Càtedra el seu fons documental. Així mateix, l'ABEF ha d'informar al director de la Càtedra de les activitats que organitza per a la seva participació.

De la mateixa manera, el director de la Càtedra ha d'informar a l'ABEF de tots els actes i les activitats acadèmiques que organitzi en els quals l'ABEF, els seus membres i els membres del Fòrum poden participar.

Desena: En tots els actes, les publicacions i les activitats de qualsevol tipus que faci la Càtedra, han de figurar els logotips respectius de la Banca March, SA, l'ABEF i l'IEF amb característiques de mida i representativitat similars als de la Càtedra i/o la UIB.

Onzena: El responsable de la Càtedra ha d'elaborar al final del curs acadèmic 2004-2005 un informe sobre desenvolupament de les activitats realitzades, com també la seva proposta de programació del curs següent, que ha de remetre tant a la UIB com a l'IEF, l'ABEF i la Banca March, SA.

Dotzena: Aquest conveni de col·laboració té una durada d'un curs acadèmic i és renovable anualment (idealment fins a assolir tres cursos acadèmics consecutius) si s'avisa sis mesos abans; el mateix període d'avís previ s'aplica en cas que qualsevol de les parts el denunciï. En aquest cas, les parts es comprometen a finalitzar les activitats que es trobin en curs.

Tretzena: Per garantir el seguiment de la Càtedra es constitueix una Comissió Mixta de Seguiment, de la que formen part un representant de la UIB, un representant de l'IEF, un representant de l'ABEF i un representant de la Banca March, SA.

Catorzena: L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració estan presidits pels principis de bona fe i confiança recíproca. Les actuacions que s'hagin de desenvolupar per al seu millor compliment són objecte de concreció en el conveni específic ulterior que queda unit a aquest com a annex, i que en forma part integrant a tots els efectes.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni de col·laboració, redactat e vuit exemplars, quatre en català i quatre en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per Banca March, SA,

 

Per l'Associació Balear de l'Empresa Familiar,

 

Per l'Institut de l'Empresa Familiar,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Carlos March
President

Juan Carlos Rosselló
President

Fernando Casado
Director

Diligència

El present conveni de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).