Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni per establir un programa de formació acadèmica i cultural entre la Russian International Academy for Tourism (Federació Russa) i la Universitat de les Illes Balears (Espanya)

Palma/Moscou, 17 de febrer de 2004

REUNITS

D'una banda, el Doctor Alexey Seselkin, vicerector, en nom de la Russian International Academy for Tourism (denominada en endavant "l'Acadèmia") de Skhodnya, regió de Moscou (Federació Russa), d'acord amb el poder notarial núm. 157, de 28 de febrer de 2003.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (denominada en endavant UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat., i president de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (denominada en endavant FUEIB), de Palma, Illes Balears (Espanya).

Ambdues parts es reconeixen entre si capacitat jurídica i suficient per obligar-se en els termes d'aquest acord, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que ambdues institucions, en vigència de l'acord de col·laboració acadèmica i cultural subscrit el 5 de març de 2003, manifesten el seu interès de dur a terme els objectius de l'esmentat acord amb les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu . El propòsit d'aquest conveni és establir un programa de formació acadèmica i cultural per als estudiants de l'Acadèmia. Aquest programa formatiu permetrà als estudiants assistir a un curs d'espanyol i a un curs específic sobre turisme si l'Acadèmia tria l'opció I; o només al curs de llengua espanyola si l'Acadèmia tria l'opció II. En tots dos casos, el programa també inclourà unes pràctiques de treball en empreses/entitats del sector turístic de les Illes Balears, la durada de les quals dependrà de l'opció que triï l'Acadèmia.

2. Programes

2.1. Opció I (5 mesos) . La UIB-FUEIB organitzarà el programa de formació de cinc mesos de durada per als estudiants de l'Acadèmia. Els estudiants de l'Acadèmia l'han de realitzar íntegrament. Aquest programa es dividirà en tres mòduls:

Mòdul I. Curs d'espanyol ( annex 1 ): 120 hores en quatre setmanes. Aquest curs inclourà gramàtica i cultura espanyoles amb especial referència a la terminologia turística, i pràctica oral.

Mòdul II. Curs de turisme ( annex 2 ): curs de 108 hores. L'objectiu d'aquest curs és donar a l'estudiant una formació polivalent (funcional i tècnica) que el prepari per a les pràctiques en empresa que durà a terme en el sector turístic de les Balears.

Mòdul III. Formació en pràctiques ( annex 3 ) en empreses/entitats del sector turístic de les Illes Balears durant un període de tres mesos, d'acord amb les condicions establertes a la normativa sobre "criteris per a les pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que realitzen cursos d'idiomes a la UIB".

2.2. Opció II (3 mesos) . La UIB-FUEIB organitzarà el programa de formació de tres mesos de durada per als estudiants de l'Acadèmia. Els estudiants de l'Acadèmia l'han de realitzar íntegrament. Aquest programa es dividirà en dos mòduls:

Mòdul I. Curs d'espanyol ( annex 1 ): 120 hores en quatre setmanes. Aquest curs inclourà gramàtica i cultura espanyoles amb especial referència a la terminologia turística, i pràctica oral.

Mòdul III. Formació en pràctiques ( annex 3 ) en empreses/entitats del sector turístic de les Illes Balears durant un període de dos mesos, d'acord amb les condicions establertes a la normativa sobre "criteris per a les pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers que realitzen cursos d'idiomes a la UIB".

3. Funcions de la UIB-FUEIB

La UIB facilitarà a l'Acadèmia tota la documentació necessària per demanar els visats.

La UIB col·laborarà amb l'Acadèmia per cercar allotjament en hotels o hostals per als seus estudiants d'acord amb el programa de formació definitiu.

La UIB organitzarà el transport entre l'aeroport i l'allotjament dels estudiants de l'Acadèmia, a l'anada i a la tornada.

La FUEIB gestionarà les pràctiques i contractarà una pòlissa espanyola d'assegurança contra accidents que cobreixi els estudiants durant tot el període de pràctiques en una empresa/entitat de les Illes Balears (annex III).

4. Funcions de l'Acadèmia

Cada estudiant és responsable de tenir en regla el passaport, visat i assegurança mèdica personal corresponents i qualsevol altre tràmit personal que requereixin els governs d'ambdós països per al període de la seva estada.

L'Acadèmia enviarà a la UIB una relació dels estudiants que participin en el programa. Aquesta relació s'ha d'enviar com a mínim dos mesos abans que comenci el programa. Per tal de facilitar la seva col·locació en una empresa o entitat, aquesta relació ha d'anar acompanyada d'un breu perfil de l'estudiant, amb indicació de nom i cognoms, perfil acadèmic i personal, nivell de coneixement de l'idioma i les seves preferències respecte al lloc de pràctiques. La FUEIB cercarà llocs de pràctiques per a tots els estudiants, considerant, en la mesura que sigui possible, les preferències que els estudiants hagin manifestat.

Representants de l'Acadèmia visitaran la UIB i tutoritzaran els estudiants durant el programa de formació a les Illes Balears. La UIB facilitarà la cerca d'allotjament per a aquests professors.

Condicions de pagament del programa de formació:

L'Acadèmia transferirà a la UIB 8.500 euros en concepte de prepagament del total del programa de formació. Aquest prepagament s'ha de fer amb una antelació mínima de quatre setmanes abans de l'inici del mòdul I.

El pagament final dels imports pendents s'abonarà en arribar els estudiants a les Illes Balears. Aquests imports s'ingressaran directament al compte de la UIB (vegeu a continuació) abans de l'inici del mòdul I. Els estudiants de l'Acadèmia que no hagin satisfet aquest pagament final no podran iniciar el programa.

Tots els pagaments s'han de fer al següent número de compte de la UIB:

Banc: Sa Nostra, "Caixa de Balears"
Carrer del Ter, 16
Polígon Son Fuster
07009 Palma, Espanya
Núm. de compte: 2051-0100-51-0141983364-ES32

Les parts acorden establir una fiança no reemborsable de 120 euros per estudiant, que queda inclosa en el cost total del programa.

Condicions de pagament de l'allotjament:

L'Acadèmia transferirà un vint per cent del cost total de l'allotjament dels estudiants en concepte de prepagament destinat a confirmar-ne la reserva. Aquesta transferència s'ha de fer a la UIB com a mínim quatre setmanes abans de l'arribada dels estudiants a Palma.

El pagament final dels imports pendents de l'allotjament s'ha de fer en arribar els estudiants a les Illes Balears. Aquests imports s'han d'abonar directament a l'hotel o hostal.

Condicions de les transferències de l'Acadèmia a la UIB:

La UIB emetrà un certificat signat de servei prestat per a cada factura. En cas que l'Acadèmia no rebi el certificat de servei prestat en un termini de 90 dies a partir de la data del pagament per part de l'Acadèmia, la UIB tornarà a transferir els imports rebuts a l'Acadèmia, que aleshores tornarà a iniciar el procés de pagament.

Totes les despeses bancàries de transferències aniran a càrrec de l'Acadèmia.

5. Despeses del programa de formació

El cost de cada un dels mòduls que conformen el programa de formació està expressat als annexos 1 , 2 i 3 . Aquest import queda subjecte a una revisió anual per part de la UIB amb la participació d'un representant de l'Acadèmia.

6. Liquidació

Al final del programa de formació, les parts firmaran una carta o document de liquidació i conclusió.

7. Vigència i durada

El present acord entra en vigor a la data de la seva signatura i té una validesa mínima de quatre anys, renovable automàticament. Ambdues parts, de mutu acord, en poden proposar la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord es denunciï, ambdues parts es comprometen a finalitzar els projectes i estudis que estiguin en fase de realització.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, aquest conveni se subscriu al lloc i en la data indicats, redactat en sis exemplars, dos en català, dos en rus i dos en anglès, i cada una de les parts se'n queda un exemplar de cada idioma.

Per la Russian International Academy for Tourism,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Alexey Seselkin
Vicerector

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 21 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).


ANNEX NÚM. 1

MÒDUL I. CURS D'ESPANYOL : El curs té un durada de 120 hores i es farà en quatre setmanes. Aquest curs inclou gramàtica i cultura espanyoles amb especial referència a la terminologia turística, i pràctica oral. S'impartirà de dilluns a divendres, tres hores al matí i tres hores al capvespre.

A) Per a un grup d'entre 15 i 20 estudiants (del mateix nivell): 600 euros/estudiant.

B) Si el grup és superior a 20 estudiants o els estudiants tenen diferents nivells es faran dos grups, els preus dels quals seran:

¿ 12 i 18 estudiants: 660 euros/estudiant
¿ 9 i 11 estudiants: 800 euros/estudiant

La UIB atorgarà matrícula gratuïta del mòdul I a un tutor de l'Acadèmia per a cada grup de 20 estudiants.

Aquests preus inclouen:

¿ Els llibres de text i altre material de classe.
¿ Visita guiada i a peu al centre històric de la ciutat de Palma, exceptuant el cost de l'entrada als llocs que es visitin.

Al final del curs la UIB entregarà un certificat d'assistència als estudiants que hagin assistit, com a mínim, a un 80% de les classes.

A més, es passarà un examen i s'entregarà un diploma amb l'equivalència en crèdits ECTS: 10 crèdits pel curs de 120 hores, sempre que s'hagi aprovat l'examen esmentat.

ALLOTJAMENT : preus vigents per als mesos de febrer i març de 2004

Hotel Horizonte (zona Port de Palma):

¿ Règim mitja pensió (habitació, berenar i sopar) en habitacions dobles: 20 euros/estudiant/dia
¿ Habitació i berenar en habitacions dobles: 18 euros/estudiant/dia

Hotel Colón (centre de Palma)

¿ Només habitació doble: 18 euros/estudiant/dia

Apartaments Jorbar (Platja de Palma)

¿ Apartaments dobles amb possibilitat d'una tercera persona: 25 euros/apartament/dia

Per al període de pràctiques, la FUEIB cercarà empreses/entitats del sector turístic que puguin oferir allotjament als estudiants. Si no es compleix aquesta condició, es procurarà que es pagui als estudiants una quantitat en concepte de remuneració per a les pràctiques, però no es pot garantir que es compleixi aquesta condició en tots els casos.

TRANSPORT

El transport inclou el trajecte d'anada de l'aeroport a l'allotjament, i el de tornada de l'allotjament fins a l'aeroport, considerant que l'allotjament estigui situat a la zona de Palma.

Preu total de transport per a un grup d'un màxim de 50 estudiants : 260 euros.


ANNEX NÚM. 2

MÒDUL II. CURS DE TURISME : El curs tindrà una durada de 108 hores.

  1. Per a un grup d'entre 15 i 19 estudiants: 642 euros/ estudiant.
  2. Per a un grup d'entre 20 i 24 estudiants : 482 euros/estudiant.
  3. Per a un grup de 25 estudiants o més: 437,41 euros/estudiant.

La UIB atorgarà matrícula gratuïta del mòdul II a un tutor de l'Acadèmia per a cada grup de 20 estudiants.

El preu del curs inclou els drets de matrícula, els materials, els equipaments i aules escolars, les excursions i les despeses de gestió.

Objectiu general

L'objectiu d'aquest curs és donar a l'estudiant una formació polivalent (funcional i tècnica) que el prepari per a les pràctiques en empresa que durà a terme en el sector turístic de les Balears.

Estratègies didàctiques

Se seguirà una metodologia activa i participativa. El professor serà alhora guia i mediador, i l'alumne serà el protagonista del seu propi procés d'aprenentatge.

Hi haurà classes teòriques que presentaran els continguts del curs i classes pràctiques en forma de simulació de situacions reals, amb la finalitat d'aplicar els continguts de les classes teòriques.

Es prestarà especial atenció al caràcter funcional d'allò que s'aprengui, mitjançant la simulació, el treball en grup i el joc de rols.

L'estudiant entrarà en contacte amb la realitat laboral del sector turístic a través de conferencies i articles de prestigiosos professionals de renom internacional.

Recursos que s'empraran

Recursos materials:
Aules
Aules informàtiques (maneig de software relacionat amb la gestió d'organitzacions turístiques)
Sala d'actes
Material audiovisual
Recursos fungibles i no fungibles

Recursos humans:
Professors

Conferenciants i ponents

PROGRAMA

1. Agències de viatges majoristes i agències de viatges de les Illes Balears

1. El concepte d'agències i agències de viatges majoristes.
2. Tipus d'agències de viatges.
3. Reglamentació de les associacions d'agències de viatges.
4. Tipus de productes de les associacions d'agències de viatges i de les agències de viatges majoristes.
5. Oferta d'allotjament de les agències de viatges.
6. Relacions entre les associacions d'agències de viatges i les agències d'allotjament turístic.

Durada: 20 hores.

2. El sector turístic a les Illes Balears

1. Introducció al turisme.
2. Història i evolució del turisme.
3. Elements del turisme.
4. L'economia del turisme.
5. Tendències del turisme.
6. Legislació del turisme.

Durada: 20 hores.

3. Recepció i gestió d'allotjaments

1. Introducció a la recepció.
2. Tasques de la recepció.
3. Relacions interdepartamentals.
4. Comunicació entre l'organització i el client.
5. Atenció al client.
6. Entrada. Tasques de preentrada, benvinguda al client, tasques de postentrada.
7. Control de producció.
8. Facturació i sortida.

Durada: 30 hores.

4. La informàtica en el turisme

1. La informàtica, una eina pràctica per al turisme.
2. Sistemes de reserva: dels sistemes tàctics als estratègics.
3. La informàtica: perseguir l'excel·lència tenint en compte els nous factors competitius.
4. El nou turisme: el paper de la informàtica.
5. El consumidor de turisme.
6. El turisme virtual.

Durada: 10 hores.

5. GDS: Sistemes de distribució global

1. GDS i CRS (Galileo i Amadeus).
2. GDS i la indústria turística.
3. Evolució històrica.
4. GDS: perspectives de present i de futur.
5. Relacions per GDS en el turisme.
6. GDS i companyies aèries.
7. GDS i agències de viatges / agències de viatges majoristes.
8. GDS i establiments hotelers.

Durada: 23 hores.


ANNEX NÚM. 3

MÒDUL III. PRÀCTIQUES DE FORMACIÓ EN EMPRESES/ENTITATS DEL SECTOR TURÍSTIC DE LES ILLES BALEARS

Els estudiants universitaris de l'Acadèmia matriculats al curs d'espanyol de la UIB realitzaran pràctiques en empreses/entitats del sector turístic de les Illes Balears amb la finalitat de conèixer el funcionament de les dites empreses, els seus mètodes i tècniques de treball i organització i de millorar el coneixement de l'idioma, com a part de la programació docent dels estudis que estan cursant. Aquesta relació és absolutament formativa i no estableix cap relació contractual de caràcter administratiu, civil, laboral o mercantil entre els estudiants i l'empresa/entitat.

Cada estudiant pot fer tres mesos de pràctiques (opció I) o dos mesos (opció II), que s'han de fer en una mateixa empresa, cinc dies la setmana, cinc hores al dia. L'estudiant pot percebre un ajut econòmic mensual per part de l'empresa/entitat o tenir allotjament i manutenció a càrrec d'aquesta.

La gestió dels programes de pràctiques en empreses per a estudiants universitaris estrangers correspon a la FUEIB, mitjançant el Departament d'Orientació i Inserció Professional. Es designarà una persona responsable de supervisar les pràctiques dels estudiants a les dites empreses.

La UIB-FUEIB facilitarà als estudiants de l'Acadèmia el perfil dels llocs de pràctiques i, abans del moment de la incorporació, proporcionarà a cadascun d'ells el pla de treball relatiu a les activitats que hi hagi de desenvolupar.

De la mateixa manera, les empreses/entitats seleccionades designaran un tutor per als estudiants i els lliuraran un certificat al final del període de pràctiques.

La FUEIB cobrarà 100 euros per estudiant més un 16% d'IVA (impost valor afegit) en concepte de gestió i administració per cercar empreses/entitats del sector turístic de les Illes Balears per dur a terme les pràctiques, incloent-hi la despesa de la pòlissa d'assegurança d'accidents contractada a Espanya pel període de les pràctiques.