Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica entre GAESCO, SA i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 27 de febrer de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Jaume Puig i Ribera, president de GAESCO, SA, amb domicili legal a l'av. Diagonal, 429, Barcelona.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears, Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès recíproc per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre ambdues institucions, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents:

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per desenvolupar programes de cooperació en el camp de la docència i formació d'estudiants en l'àrea financera.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues institucions inclou:

1. L'organització i/o realització de seminaris, col·loquis o simposis sobre algun aspecte del mercat financer que acordin les dues institucions.
2. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Condicions financeres

No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.

Quarta. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de tres anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes de col·laboració que hi hagi en fase de realització.

Cinquena. Coordinació

El Rector nomena com a responsable el director/directora de l'Escola Universitària d'Estudis Empresarials, que coordinarà i revisarà les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en dos exemplars; cada una de les parts se'n queda un exemplar.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per GAESCO, SA,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Jaume Puig
President

Diligència

El present acord de col·laboració el va aprovar el Consell de Direcció de data 10 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).