Convenis i acords marc signats per la UIB

Segona addenda al conveni marc entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears
PROGRAMA DE RECICLATGE I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA I CULTURAL

Palma, 17 de setembre de 2003

D'una banda, l'Hble. Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura,

per delegació conferida en virtut del Decret 6/2002, d'11 d'octubre.

I de l'altra, el Mgfc. i Excm. Sr. Avel·lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears, nomenat en virtut del Decret 47/2003, de 9 de maig.

En desenvolupament del Conveni marc subscrit entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Universitat de les Illes Balears amb data 25 de novembre de 1998,

MANIFESTAM

En compliment de les determinacions del Conveni marc esmentat, ambdues entitats han dut a terme un programa conjunt d'actuació en matèria de reciclatge i formació lingüística i cultural dels docents per al curs acadèmic 2002-2003.

El plantejament general del programa s'ha adequat a allò que disposen la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears i el Decret 92/1997, de 4 de juliol, que regula l'ús i l'ensenyament de i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres docents no universitaris. Les actuacions derivades del programa s'han dut a terme de conformitat amb l'Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual s'estableix el pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es fixen les titulacions que cal tenir per fer classes de i en llengua catalana als centres docents no universitaris.

La col·laboració entre les parts signatàries ha tingut com a eix fonamental el desenvolupament del pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural. Els cursos derivats del pla han estat programats, organitzats i impartits per la Universitat de les Illes Balears, d'acord amb la legislació vigent.

Per la qual cosa, als efectes indicats en el punt anterior, la Universitat de les Illes Balears ha assumit els compromisos següents:

a) Dedicar a l'execució del programa l'activitat dels departaments, instituts i serveis administratius afectats per aquest, els quals han col·laborat activament amb el coordinador del programa.

b) Adequar les activitats administratives i docents a allò que disposa l'Ordre de 25 de març de 1996, ja esmentada. En tot cas, s'ha tingut en compte el següent:
1. L'estructura i el programa dels cursos han estat determinats per la Conselleria d'Educació i Cultura.
2. Les proves d'accés han estat organitzades per la Universitat d'acord amb els criteris adoptats conjuntament per ambdues institucions.

c) Desenvolupar el programa en les aules i les instal·lacions adequades, assumint-ne les despeses que s'han produït.

d) Fer-se càrrec de la selecció i la contractació del professorat.

Les condicions de participació, reconeixement i registre dels cursos són les que estableixi amb caràcter general la Conselleria d'Educació i Cultura.

D'acord amb allò que disposa el Conveni marc, es va constituir la subcomissió tècnica per al programa de reciclatge i formació lingüística i cultural.

Integren la subcomissió:

- El cap del Servei d'Ensenyament del Català.
- Un tècnic del Servei d'Ensenyament del Català.
- Dos representants de la UIB.

Són funcions de la subcomissió:

a) Aprovar el disseny organitzatiu dels cursos.
b) Determinar, d'acord amb la legislació vigent, les condicions de participació en els cursos.
c) Aprovar la proposta de director, coordinadors i professorat dels cursos.
d) Realitzar el seguiment i evaluació de les activitats.
e) Elevar a la comissió mixta de seguiment del Conveni marc la memòria del programa i, si escau, les propostes de modificació de l'addenda.

Per tot l'anterior, ambdues parts,

ACORDAM

Primer. Que les activitats previstes en aquest programa siguin finançades en part per la Conselleria d'Educació i Cultura, la qual destinarà al programa la quantitat màxima de 312526, 29 euros, amb càrrec a la partida 13601.421D01.44100 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma per a 2003.

Segon. La quantitat assignada es farà efectiva una vegada signada l'addenda al conveni marc.

Tercer. L'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat lliurarà a la Conselleria d'Educació i Cultura, abans del 31 d'octubre de 2003, una memòria acadèmica, un detall econòmic i un certificat de finalització de les activitats del curs 2002-2003.

Quart. Aquesta addenda vigirà fins al dia 31 de desembre de 2003.

En prova de conformitat amb el contingut dels acords anteriors, signam aquest Conveni en dos exemplars en el lloc i la data indicats més avall.

Per la Conselleria d'Educació i Cultura,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Francesc J. Fiol Amengual
Avel·lí Blasco Esteve

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).