Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol d'adhesió de la Universitat de les Illes Balears al conveni per a la realització d'un programa de doctorat interuniversitari en Enginyeria Electrònica

Palma, 22 de febrer de 2004
Barcelona, 10 de febrer de 2004
Tarragona, 13 de gener de 2004

REUNITS

D'una banda, l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Avel·lí Blasco Esteve , Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

D'altra banda, l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Josep Ferrer Llop , Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

I de l'altra, l'Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Lluís Arola Ferrer, Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Actuen, totes les parts, en nom i representació de les respectives institucions i es reconeixen mútuament plena capacitat jurídica suficient per subscriure el present protocol, i a aquest efecte

MANIFESTEN

1. Que les Universitats Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili concertaren un conveni amb data 1 d'abril de 2001 pel qual es comprometien a la realització conjunta del programa de doctorat interuniversitari denominat Enginyeria Electrònica.

2. Que l'article 38 de la Llei orgànica d'universitats, 6/2001, de 21 de desembre, regula els cursos de doctorat, entenent que la finalitat d'aquests cursos és «l'especialització de l'estudiant i la seva formació en les tècniques d'investigació, dins una àrea de coneixement».

3. Que el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle d'estudis universitaris i l'obtenció i l'expedició de títols de doctor i altres títols de postgrau (BOE 1-V-1998), estableix el marc legal per al desenvolupament de programes de doctorat, i declara expressament el suport als programes interuniversitaris.

4. Que les universitats signatàries, d'acord amb els reglaments interns de cada Universitat i els desenvolupaments normatius d'aquests, considerant que tenen uns objectius en part coincidents i complementaris, desitgen de subscriure el present protocol a fi de millorar les respectives comeses, i per això formalitzen el present document d'acord amb les

CLÀUSULES

Primera

La Universitat de les Illes Balears s'adhereix l conveni signat per les Universitats Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili amb data 1 d'abril de 2001 pel que s'estableixen les bases per a la realització d'un programa de doctorat interuniversitari en Enginyeria Electrònica, tal com s'estableix a l'article 16 de l'esmentat conveni.

Segona

La Universitat de les Illes Balears manifesta conèixer l'acord en tots els seus termes i s'obliga a acceptar el seu contingut en igualtat de condicions que la resta de universitats signants.

Tercera

Les Universitats Politècnica de Catalunya i Rovira i Virgili manifesten la seva conformitat a l'adhesió de la Universitat de les Illes Balears a l'esmenat conveni.

Quarta

L'adhesió de la Universitat de les Illes Balears al conveni subscrit tindrà efectes a partir de l'inici del curs 2003/2004.

I, perquè així consti, totes les parts signen aquest protocol, en tres exemplars, als llocs i en les dates especificades.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat Politècnica de Catalunya,

 

Per la Universitat Rovira i Virgili,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Josep Ferrer
Rector

Lluís Arola
Rector


Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 13 de gener de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).