Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol annex a l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 de març de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Miquel Bestard Cabot, amb DNI 41341780-Q, que actua en representació i com a president de la Federació Balear de Futbol (FBF).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que una vegada signat l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears, del 17 de gener de 2001, ambdues institucions signen el present protocol annex, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . La Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears publicaran conjuntament l'estudi realitzat per l'àrea d'Educació Física i Esportiva del Departament de Ciències de l'Educació amb el tema "Joc net i no violència en el futbol: estratègies d'intervenció per millorar l'esportivitat". El finançament d'aquesta publicació anirà a càrrec de la FBF en 3.000 euros i a càrrec d'altres organismes i institucions que conjuntament o separadament ho demanin.

Segona . La Universitat de les Illes Balears, a través de l'àrea d'Educació Física i Esportiva, es compromet a realitzar un curs de preparació física a les primeres edats per als alumnes de la UIB i els tècnics de la FBF. Part del finançament d'aquest curs anirà a càrrec de la FBF, que farà una aportació de 1.800 euros.

Tercera . La Federació Balear de Futbol es compromet a donar suport a l'estudi del Ministeri de Ciència i Tecnologia R+D+I BSO-2003-04301, sobre esportivitat i motivació esportiva, del qual l'àrea d'Educació Física i Esportiva forma part.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears i la Federació Balear de Futbol realitzaran el fòrum del futbol, mitjançant un cicle de col·loquis que organitzarà la UIB i finançarà la FBF.

Cinquena . S'estableix un concert per a l'assessorament a l'escola d'entrenadors de la FBF per part de la Universitat de les Illes Balears en temes relacionats amb la formació dels tècnics del futbol a les Illes Balears.

Sisena . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior a tres mesos abans de la data de finalització de la vigència.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Federació Balear de Futbol,

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Miquel Bestard
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).