Convenis i acords marc signats per la UIB

Protocol annex a l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears

Palma, 8 de març de 2004

REUNITS

D'una part, el senyor Miquel Bestard Cabot, amb DNI 41341780-Q, que actua en representació i com a president de la Federació Balear de Futbol (FBF).

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

EXPOSEN

Que una vegada signat l'acord marc de col·laboració entre la Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears, del 17 de gener de 2001, ambdues institucions signen el present protocol annex, amb els punts d'acord següents:

CLÀUSULES

Primera . La Federació Balear de Futbol i la Universitat de les Illes Balears publicaran conjuntament l'estudi realitzat per l'àrea d'Educació Física i Esportiva del Departament de Ciències de l'Educació amb el tema "Joc net i no violència en el futbol: estratègies d'intervenció per millorar l'esportivitat". El finançament d'aquesta publicació anirà a càrrec de la FBF en 3.000 euros i a càrrec d'altres organismes i institucions que conjuntament o separadament ho demanin.

Segona . La Universitat de les Illes Balears, a través de l'àrea d'Educació Física i Esportiva, es compromet a realitzar un curs de preparació física a les primeres edats per als alumnes de la UIB i els tècnics de la FBF. Part del finançament d'aquest curs anirà a càrrec de la FBF, que farà una aportació de 1.800 euros.

Tercera . La Federació Balear de Futbol es compromet a donar suport a l'estudi del Ministeri de Ciència i Tecnologia R+D+I BSO-2003-04301, sobre esportivitat i motivació esportiva, del qual l'àrea d'Educació Física i Esportiva forma part.

Quarta . La Universitat de les Illes Balears i la Federació Balear de Futbol realitzaran el fòrum del futbol, mitjançant un cicle de col·loquis que organitzarà la UIB i finançarà la FBF.

Cinquena . S'estableix un concert per a l'assessorament a l'escola d'entrenadors de la FBF per part de la Universitat de les Illes Balears en temes relacionats amb la formació dels tècnics del futbol a les Illes Balears.

Sisena . El present protocol entra en vigor el dia que se signi i té una validesa d'un any, període que es renovarà i prorrogarà automàticament si cap de les parts no el denuncia amb una antelació superior a tres mesos abans de la data de finalització de la vigència.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest protocol, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Federació Balear de Futbol,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Miquel Bestard
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de data 3 de febrer de 2004 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 17 de febrer de 2004, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).