Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord de col·laboració acadèmica, científica i cultural entre les universitats d'Oviedo, Illes Balears, Alacant i Girona

Alacant, 14 de gener de 2004

REUNITS

El Rector de la Universitat d'Oviedo (enendavant, UO), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Juan Antonio Vázquez García , com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de l'esmentada universitat.

El Rector de la Universitat de les Illes Balears (en endevant UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

El Rector de la Universitat d'Alacant (en endavant, UA), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Salvador Ordóñez Delgado, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de l'esmentada universitat.

El Rector de la Universitat de Girona (en endavant, UdG), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Joan Batlle Grabulosa, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgánica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de l'esmentada universitat.

Convençuts de l'interès per establir i desenvolupar relacions de cooperació entre les universitats, d'acord amb llurs respectives atribucions, han establert les següents

BASES GENERALS D'ACORD

Primera. Objectius

Aquest acord s'estableix per:

a) Desenvolupar programes d'estudis conjunts i l'intercanvi i la cooperació en els camps de la docència, formació d'estudiants i investigació, en els termes que s'indiquen més avall.
b) Crear una xarxa de les quatre universitats que impartiesen actualment la titulació superior en turisme, títol propi de segon cicle, que faci posible els anteriors objectius.

Segona. Tipus de cooperació

La cooperació entre ambdues universitats podrà incloure els punts següents:

1. Intercanvi d'informació i publicacions: s'inclou l'intercanvi entre les biblioteques de les respectives institucions.
2. Intercanvi de personal docent i investigador per complementar els cursos oferts a les respectives institucions.
3. Seminaris, col·loquis, simposis.
4. Estudis d'investigació conjunts.
5. Programes i plans d'estudis conjunts.
6. Accés a equips i material específics.
7. Visites de durada curta.
8. Intercanvi de pregrau i de postgrau.
9. Altres activitats de col·laboració establertes entre ambdues parts.

Tercera. Àrees de cooperació

La cooperació es desenvoluparà dins aquelles àrees que siguin comunes a ambdues universitats.

El personal que ofereixin ambdues institucions per a les activitats esmentades anteriorment haurà de ser acceptat per ambdues parts, sota els estrictes principis d'idoneïtat professional per a les tasques preteses.

Les àrees en què es desenvolupi la cooperació inclouran programes i activitats diversos, que es definiran específicament als protocols corresponents.

Quarta. Programes projecte específics

Per cada programa o projecte específic s'haurà de desenvolupar un protocol. Aquests protocols podran incloure la informació següent:

1. L'origen, la naturalesa i la descripció del programa projecte.
2. Els noms dels responsables i dels participants de cada institució.
3. La durada del programa projecte.
4. Els recursos financers prevists per cobrir les despeses relacionades amb el projecte i la distribució dels diners en qüestió.
5. Les previsions que s'hagin fet per al reconeixement i la convalidació acadèmics en casos de programes d'estudis conjunts.
6. Les previsions realitzades per a l'allotjament i la participació de convidats en activitats universitàries, etc.

Aquests protocols hauran de comptar amb l'aprovació del rector de cada universitat.

Cinquena. Condicions financeres

a) No hi ha cap tipus de compromís financer assumit per les institucions en el moment de la firma d'aquest acord.
b) Per a cada programa projecte s'indicaran, separadament i específica, els detalls financers.

Sisena. Reconeixement i convalidació

En cas de programes d'estudis conjunts o de mobilitat estudiantil, dins el marc de programes o intercanvis internacionals, s'establirà un sistema acadèmic de reconeixement mutu i convalidació.

Aquest sistema s'haurà de descriure en cada protocol específic i l'hauran d'aprovar les autoritats acadèmiques corresponents d'ambdues universitats.

Setena. Forma de disposar de la propietat intel·lectual

Tota la informació resultant d'activitats conjuntes realitzades sota aquest acord estarà a disposició d'ambdues parts, llevat que s'estableixin altres normes.

Vuitena. Vigència i durada

El present acord marc entra en vigor el dia que se signi i té una validesa mínima de quatre anys, període que es renovarà automàticament. Ambdues parts, de comú acord, poden proposar-ne la modificació o rescissió amb sis mesos d'antelació a la data prevista per fer-ho. En cas que l'acord marc es denunciï, ambdues parts es comprometen a acabar els projectes i els estudis que hi hagi en fase de realització.

Novena. Participació d'altres universitats

Aquest Acord podrà ser subscrit per altres universitats, amb l'acord previ de les universitats firmants d'aquest, sempre que estiguin impartint efectivament el Títol Superior de Turisme en el moment de firmar l'acord.

Desena. Coordinació

Cada rector nomenarà, en un termini no major de tres mesos, un comitè, comissió o persona responsable que coordini i revisi les activitats que es duguin a terme dins el marc de l'acord.

Els coordinadors es posaran en contacte regularment per donar suport al desenvolupament de la cooperació.

Onzena. Jurisdicció

Les parts firmants intentaran resoldre de mutu acord les divergències que puguin sorgir en relació amb el desenvolupament d'aquest conveni. En cas que això no fóra possible, les parts sotmetran les divergències pel que fa a la interpretació i compliment a l'ordre jurisdiccional contenciós i administratiu.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present acord de col·laboració, redactat en vuit exemplars, quatre en català i quatre en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat d'Oviedo,

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat d'Alacant,

 

Per la Universitat de Girona,

 

Juan Antonio Vázquez
Rector

Avel·lí Blasco
Rector

Salvador Ordóñez
Rector

Joan Batlle
Rector

Diligència

El present acord el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de setembre de 2002 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 24 de setembre de 2002, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).