Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració entre la Universitat de València. Estudi General i la Universitat de les Illes Balears per al desenvolupament de projectes d'investigació en matèria de Prehistòria i Arqueologia

Palma/València, 25 de novembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (d'ara endavant, UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de València. Estudi General (d'ara endavant, UVEG), Magnífic i Excel·lentíssim Francisco Tomás Vert, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'article 202 dels Estatuts de l'esmentada universitat, que li atorga poders bastants que no han estat derogats ni modificats. La Universitat de València, amb CIF Q-4618001-D, té el domicili a l'avinguda Blasco Ibáñez, 13, 46010 València.

Tots dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears, a través del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, al qual està adscrit el Grup de Recerca Arqueobalear, desenvolupa diversos projectes d'investigació prehistòrica finançats amb fons del Ministeri de Ciència i Tecnologia (plans R+D), del Consell Insular de Mallorca i dels ajuntaments de Calvià i Felanitx, així com amb finançament europeu dels fons FEDER, i té la responsabilitat directa en l'execució de les diferents tasques dels projectes d'investigació aprovats.

Que la Universitat de València. Estudi General, a través del Departament de Prehistòria i Arqueologia, igualment desenvolupa tasques d'investigació prehistòrica.

Per tot això, les dues parts acorden de subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix en el desenvolupament per part de la UIB dels treballs científics corresponents definits en els projectes d'investigació del Grup de Recerca Arqueobalear en col·laboració amb el Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UVEG, en aquelles feines d'investigació relacionades amb anàlisis i estudis carpològics, antracològics i d'altres biorestes.

Segona . La UIB, a través del Grup de Recerca Arqueobalear i dels seus propis mitjans de finançament, pagarà les despeses derivades de les anàlisis i els estudis que realitzen els investigadors del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UVEG.

Tercera . El Grup de Recerca Arqueobalear considerarà investigadors col·laboradors en els seus projectes els investigadors del Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UVEG que participen en aquests estudis d'acord amb allò que en cada moment estableixi la normativa vigent en aquesta matèria i amb els Estatuts d'ambdues universitats.

Quarta . El Departament de Prehistòria i Arqueologia de la UVEG es compromet a realitzar les anàlisis i els estudis establerts en aquest conveni en els terminis que mútuament s'acordin.

Cinquena . Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2005 i tindrà una prorrogació tàcita si no existeix denúncia d'alguna de les parts amb sis mesos d'antelació.

Sisena . A l'efecte de qualsevol comunicació relativa a aquest conveni, l'investigador responsable del Grup de Recerca Arqueobalear, doctor Víctor M. Guerrero Ayuso, serà l'interlocutor per part de la Universitat de les Illes Balears.

Per part de la Universitat de València. Estudi General, la interlocutora serà la doctora Elena Grau Almero, professora titular de Departament de Prehistòria i Arqueologia, responsable de les anàlisis dels biorestes.

Setena . Les parts poden denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per acord mutu, i els pagaments pendents pels estudis realitzats s'han de liquidar una vegada rebuts els informes corresponents.

Vuitena . La UIB i la UVEG es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni.

En cas de conflicte, ambdues parts acorden de sotmetre's als tribunals de les Balears, amb renúncia al seu propi fur.

I com a prova de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data esmentats.

Per la Universitat de les Illes Balears,

Avel·lí Blasco
Rector

Per la Universitat de València. Estudi General,

Francisco Tomás
Rector

Víctor M. Guerrero
Professor responsable del Grup de Recerca Arqueobalear

Elena Grau
Professora responsable de les anàlisis al Departament de Prehistòria i Arqueologia

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).