Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les universitats que es ressenyen per a la realització d'un programa de doctorat en Ciències, Tècniques i Gestió Ambiental

Les universitats següents (per ordre alfabètic) Castella-la Manxa, Illes Balears, La Corunya, La Laguna, Rovira i Virgili i Valladolid

15 de desembre de 2003

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 778/98, que regula el funcionament del tercer cicle universitari.

D'acord amb els reglaments interns respectius de cada universitat i els seus desenvolupaments normatius.

Amb el desig de promoure la formació de nous investigadors en el camp de les ciències, les tècniques i la gestió ambiental a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació dels grups de ciències, tècniques i gestió ambiental existents en els departaments de les universitats esmentades, i la formació en aquesta especialitat per part d'estudiants d'àrees afins, acorden subscriure el conveni següent.

CLÀUSULES

1. Les universitats citades acorden realitzar de forma conjunta un Programa de doctorat de ciències, tècniques i gestió ambiental (CTGA), sumant els esforços formatius dels grups de cada universitat. Les universitats, a través dels seus departaments, presenten a les comissions de doctorat el Programa perquè l'aprovin.

2. Aquest Programa de doctorat és un programa interuniversitari i cada universitat participa en igualtat de condicions i drets. Es constitueix una Comissió Acadèmica formada pels representants de cada un dels departaments participants en el Programa.

3. El Programa de doctorat de CTGA s'ofereix com a propi a cada una de les universitats, simultàniament a altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

4. Cada universitat s'ha de fer càrrec de la gestió administrativa del seu alumnat que participi en el Programa esmentat, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat es responsabilitza de l'expedició del títol de doctor dels seus alumnes en els termes que s'especifiquen a l'article 12 del Decret 778/98.

5. El període docent de CTGA es compon de 20 crèdits, com es detalla a la memòria acadèmica que s'explica a l'annex. El període investigador consta de 12 crèdits, que s'obtenen després de defensar públicament un treball experimental a la universitat d'origen de l'alumne/a, segons els requisits que aquesta estableixi. L'alumne/a ha de cursar un mínim de 15 crèdits fonamentals dins dels cursos d'aquest Programa interuniversitari, segons el Reial decret 778/98.

6. Els cursos i seminaris corresponents al període docent s'exposen a l'alumne/a en un curs intensiu. L'organització conjunta d'aquest curs es fa en una de les universitats participants en el Programa de doctorat de CTGA, escollida d'entre les que optin a l'organització pels representants de les universitats participants. En el curs esmentat s'imparteixen 9 crèdits obligatoris i 12 crèdits optatius, a fi de permetre l'especialització de l'alumnat en els camps de la CTGA.

7. A més d'aquest curs intensiu, hi ha unes pràctiques que es desenvolupen a la universitat d'origen de l'alumne/a, sota la supervisió i el control d'un/a professor/a responsable del Programa de doctorat de CTGA a cada universitat.

8. L'avaluació de cada curs i seminari és comuna i simultània a totes les universitats participants i per a tot l'alumnat.

9. La Comissió Acadèmica ha d'escollir anualment entre tots els seus membres un coordinador i un vicecoordinador que han de coordinar el seu normal funcionament. El vicecoordinador d'un any és automàticament el coordinador electe de l'any següent.

10. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle de CTGA es du a terme dins de cada universitat de la mateixa forma que es fa amb els altres programes de tercer cicle.

11. Les despeses extraordinàries associades a la impartició de cursos intensius es cobreixen amb fons públics i privats. Els grups d'investigació associats al Programa a cada universitat, en representació dels seus departaments, s'encarreguen, d'acord amb el nombre dels seus alumnes, de cobrir aquelles despeses ocasionades pels seus estudiants que excedeixin dels fons esmentats, com també la part proporcional de les despeses del professorat.

12. El Programa de doctorat de CTGA està obert a la incorporació en cursos futurs d'altres universitats que acceptin tots els termes d'aquest acord. Totes aquestes universitats tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants.

13. Els representants de cada universitat es designen per períodes anuals d'entre els grups d'investigació de CTGA que la componen. Aquests representants es reuneixen almenys una vegada a l'any per avaluar el funcionament de tercer cicle de CTGA i proposar, si cal, canvis en els continguts i programes de les assignatures del curs intensiu, o de la seva organització. Igualment, trien el vicecoordinador per a l'any següent i la universitat que s'encarrega de l'organització del curs durant l'any esmentat.

DISPOSICIONS FINALS

Aquest acord és vàlid a partir de la data de la seva signatura i té una validesa de 5 anys, prorrogable de forma tàcita per períodes iguals.

Qualsevol de les seves parts el pot denunciar amb 1 any d'antelació a la seva data d'acabament.

Qualsevol de les universitats integrants pot abandonar el Programa de doctorat de CTGA en qualsevol moment, però ho ha de comunicar per escrit al coordinador en la reunió anual de la Comissió Acadèmica. El Programa de doctorat es dóna per acabat quan existeix una decisió en aquesta direcció de totes les universitats que hi estan implicades en el moment de la decisió, o si no s'assoleix el nombre mínim d'alumnes que requereix el Ministeri. En qualsevol cas, cada universitat garanteix als estudiants que l'hagin iniciat l'acabament dins d'aquest.

Qualsevol modificació d'aquest text exigeix la conformitat de totes les parts. Les universitats proponents l'han de plantejar almenys 1 any abans de la renovació del programa.

Com a prova de conformitat, totes les parts signen aquest conveni, dotze exemplars per cada universitat, a un sol efecte, en el lloc i la data que s'indiquen a continuació.

Avel·lí Blasco Esteve
Rector de la Universitat de les Illes Balears

Ernesto Martínez Ataz
Rector de la Universitat de Castella-la Manxa

José María Barja Pérez
Rector de la Universitat de La Corunya

 

Jesús M. Sanz Serna
Rector de la Universitat de Valladolid

Àngel M. Gutiérrez Navarro
Rector de la Universitat de La Laguna

Lluís Arola Ferrer
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell de Direcció de data 17 de desembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 18 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).

ANNEX

Estructura del Programa de doctorat en ciències, tècniques i gestió ambiental 2004-2005

FONAMENTS
Caràcter
Crèdits
Professor
Departament
Universitat

Ecologia

Comú

3

G. Ramón

Biologia

UIB

Química ambiental

Comú

3

F. Mas

Química

UIB

Microbiologia ambiental

Comú

3

J. Lalucat
E. GarcíaValdés
R. Bosch

Biologia

UIB

Física de fluids

Optativa 6

3

S. Alonso
R. Romero

Física

UIB

Ecologia litoral

Optativa 1

3

G. Moyá

Biologia

UIB

Química del medi ambient i metrologia d'aigües

Optativa 1

3

F. Théraulaz

Chimie et Environnement

Univesité de Provence

Tècniques quimiomètriques mediambientals

Optativa 1, 2, 3 i 5

3

R. Forteza

Química

UIB

CONTROL AMBIENTAL

 

Tècniques cromatogràfiques aplicades a mostres d'interès ambiental

Optativa 5

3

F. Borrull Aguilar

Química

Rovira I Virgili

Control mediambiental per mesures electroforètiques

Optativa 5

3

J.J. Berzas

Química analítica i tecnologia d'aliments

Castella-la Manxa

Anàlisi de traces i la seva importància mediambiental

Optativa 5

3

J.L. Bernal
M.J. Nozal

Química analítica
Química analítica

Valladolid

Especiació en l'anàlisi mediambiental

Optativa 6

3

R.C. Rodríguez

Química analítica i tecnologia d'aliments

Castella-la Manxa

Tècniques electroquímiques mediambientals

Optativa 5

3

V. Cerdà

Química

UIB

Contaminació radioactiva

Optativa 5

3

M. Casas

Física

UIB

Automatització de mètodes analítics

Optativa 5

3

J.M. Estela

Química

UIB

Contaminació marina

Optativa 1

3

V. González

Química analítica, nutrició i bromatologia

La Laguna

Control analític de la pol·lució atmosfèrica. Avaluació de contaminants en medi ambient laboral.

Optativa 2

3

D. Prada
S. Muniategui
P. López Mahía

Institut Medi Ambient
Química analítica

Univ. La Corunya

TÈCNIQUES AMBIENTALS

 

Valoració material i energètica dels residus

Optativa 3 i 6

3

M.T. Oms

Medi ambient

TIRME

Avaluació, conservació i restauració de sòls

   

J. Vadell

Biologia

UIB

Restauració d'ecosistemes i paisatges

Optativa 4 i 6

3

A. Martínez

Biologia

UIB

Contaminació del mar per hidrocarburs

Optativa 1 i 6

3

R. Bergueiro

Química

UIB

GESTIÓ

 

Legislació ambiental

Optativa 4

3

M. Colom

 

Govern Balear

Avaluació d'impacte ambiental

Optativa 4

3

M. Morey

Biologia

UIB

Hidrologia i gestió d'aigües subterrànies

Optativa 1 i 4

3

A. Rodríguez

Ciències de la Terra

UIB


DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS

L'alumnat ha d'obtenir 20 crèdits entre els cursos que s'inclouen a la taula anterior.

Es recomanen els mòduls que figuren com a bàsics als alumnes que no els hagin cursat com a assignatures pròpies de la seva llicenciatura.

L'alumnat pot triar crèdits segons les branques d'especialització:

Optativa 1: Branca d'especialització en aigües.
Optativa 2: Branca d'especialització en atmosfera.
Optativa 3: Branca d'especialització en residus.
Optativa 4: Branca d'especialització en gestió ambiental.
Optativa 5: Branca d'especialització sobre control ambiental.
Optativa 6: Branca d'especialització d'enginyeria ambiental.

Els que no vulguin cap especialització poden seleccionar els mòduls que vulguin de la llista anterior.

Els alumnes poden obtenir 5 crèdits que poden triar entre els programes propis de cada una de les universitats proponents.

A més, poden obtenir els crèdits que s'han establert com a norma a la seva universitat assignats a la defensa de la memòria d'investigació.

FONAMENTS ECOLOGIA
(3 crèdits)

L'ecologia i els seus objectius. Els ecosistemes. La biosfera. Els cicles biogeoquímics. L'energia i els ecosistemes. Producció i descomposició. Xarxes tròfiques i reciclat. Els ecosistemes en el temps. Dinàmica de poblacions. Ritmes. Successió ecològica. Els ecosistemes en l'espai. Comunitats i ecosistemes. Estructura i organització. L'home en la biosfera. Ecologia humana. Explotació i regressió. Conservació, gestió i rehabilitació. Ètica ambiental i desenvolupament sostenible.

Guillem Ramon Pérez de Rada.
A/e: dbagrp0@clust.uib.es .
Professor titular d'universitat d'ecologia.
Temes d'investigació: Ecologia d'ambients aquàtics, educació ambiental.

QUÍMICA AMBIENTAL
(3 crèdits)

Química del medi hídric: fonaments i processos químics. Contaminació de l'aigua. Depuració de l'aigua. Control de qualitat de l'aigua. Química atmosfèrica: composició química de l'atmosfera. Contaminants atmosfèrics. Processos químics. Control de la contaminació atmosfèrica. Introducció a l'anàlisi dels contaminants atmosfèrics. Química del sòl: estructura i composició del sòl. Processos químics en medi edàfic. Contaminació del sòl. Restauració de sòls. Radioactivitat ambiental.

Francisca Mas.
A/e: xisca@p01.uib.es .
Professora ajudanta d'universitat.
Departament de Química. UIB.
Temes d'investigació : Automatització de mètodes analítics, contaminació ambiental. Ha publicat disset articles i ha presentat trenta-una comunicacions.

FÍSICA AMBIENTAL DELS FLUIDS GEOFÍSICS
(3 crèdits)

Fonaments de física de fluids. Estructura i composició atmosfèrica i oceànica. Estabilitat d'estratificació. Processos radiatius. Dinàmica dels fluids geofísics. Capa límit i turbulència. Situacions meteorològiques i la seva relació amb la qualitat de l'aire. Modelització numèrica de la circulació atmosfèrica i oceànica. Aplicacions a la dispersió de contaminants.

Sergio Alonso Oroza.
A/e: sergio. alonso@uib.es .
Catedràtic d'universitat de física de la Terra.
Departament de Física de la UIB.
Temes d'investigació: Meteorologia i climatologia mediterrània, processos a mesoescala. Ha publicat trenta articles en revistes internacionals i trenta-vuit en nacionals. Ha presentat setanta comunicacions i ponències i ha dirigit quatre tesis doctorals.

Romualdo Romero March
A/e: Romu.Romero@uib.es .
Professor titular d'universitat de física de la Terra.
Departament de Física de la UIB.
Temes d'investigació: Meteorologia i climatologia mediterrània, processos a mesoescala. Ha publicat vint-i-sis articles en revistes internacionals i dos en nacionals. Ha presentat cinquanta-cinc comunicacions i ponències.

MICROBIOLOGIA AMBIENTAL
(3 crèdits)

Els microorganismes en els ambients naturals. Mètodes d'estudi: mostreig i processament. Quantificació, biomassa i activitat dels microorganismes en els ecosistemes. Mètodes moleculars i de cultiu. Cicles biogeoquímics i contaminació. Biodegradació i bioremediació.

Jordi Lalucat.
A/e: dbsjlj0@ps.uib.es .
Catedràtic d'universitat de microbiologia.

E. García-Valdés Pukkits: Professora titular d'universitat de microbiologia.

R. Bosch Zaragoza. Professor doctor titular d'escola universitària de microbiologia.
Departament de Biologia de la UIB.
Temes d'investigació: Degradació microbiana d'hidrocarburs cíclics de pes molecular baix, depuració d'aigües residuals.

ECOLOGIA LITORAL
(3 crèdits)

Sistemes litorals: grans grups i tipologia. Ecologia del litoral: fronteres, gradients, fluxos materials i energètics. Comunitats aquàtiques dels sistemes litorals. Sediments: interfase aigua-sediment i fluxos. Tensió i fragilitat dels ecosistemes litorals. Problemàtica dels sistemes de badia insulars. Qualitat ambiental de les aigües en zones de bany: contaminació, proliferacions de fitoplàncton. Gestió dels sistemes litorals.

Gabriel Moya.
A/e: dbagmn0@PS.uib.es .
Professor titular d'universitat d'ecologia.
Departament de Biologia de la UIB.
Temes d'investigació: Ecologia aquàtica, fisicoquímica, fitoplàncton.

QUÍMICA DEL MEDI AMBIENT I METROLOGIA D'AIGÜES
(3 crèdits)

Aspectes generals sobre la química del medi ambient i les tècniques analítiques aplicades als medis aquosos. Presentació de mètodes espectroscòpics recents d'aplicació en la metrologia d'aigües.

Frederic Théraulaz.
A/e: ftheraul@up.univ-mrs.fr .
Maitre de Conferences.
Laboratoire Chimie et Environemment. Universitat de Provence. Marsella.
Temes d'investigació: Anàlisi d'aigües i multicomponent.

TÈCNIQUES QUIMIOMÈTRIQUES MEDIAMBIENTALS
(3 crèdits)

Càlcul d'incerteses. Traçabilitat. Calibratge univariant i multivariant: regressió lineal emprant matrius. Regressió lineal múltiple. Anàlisi de components principals: reducció de variables, classificació. Regressió multivariant. Calibratge per mínims quadrats. Calibratge per components principals (PCR). Calibratge per mínims quadrats parcials (PLS). Optimització i disseny d'experiments. Mètodes d'optimització clàssica, de la màxima pendent i SIMPLEX.

Rafael Forteza Coll.
A/e: rafel.forteza@uib.es .
Professor titular d'universitat de química analítica.
Departament de Química de la UIB.
Temes d'investigació: Automatització del laboratori i contaminació ambiental. Ha publicat noranta-quatre articles i ha presentat cent trenta comunicacions a congressos. Ha dirigit cinc tesis doctorals.

CONTROL AMBIENTAL. CONTAMINACIÓ RADIOACTIVA
(3 crèdits)

Estabilitat nuclear. Desintegració radioactiva. Interacció radiació-matèria. Detecció de la radiació. Dosimetria. Legislació. Determinació de radioactivitat ambiental. Radioactivitat en aire. Comptatge alfa i beta total d'aerosols. Espectrometria gamma d'aerosols. Radioactivitat en aigua de pluja i aigua potable. Comptatge alfa i beta total i espectrometria gamma de mostres d'aigua. Radioactivitat en sòls. Espectrometria gamma de mostres sòlides.

Mètodes radioquímics per a extracció d'isòtops. Extracció de radi en mostres sòlides i líquides. Extracció d'estronci en mostres sòlides i líquides. Extracció d'itri en mostres sòlides i líquides.

Montserrat Casas.
A/e: dfsmca0@clust.uib.es .
Catedràtica de física atòmica, nuclear i molecular de la UIB. Supervisora d'instal·lacions radioactives.
Departament de Física de la UIB.

Temes d'investigació: Teoria de la informació i sistemes quàntics de molts cossos, espectroscòpia de materials radioactius. Té cent trenta-sis publicacions en revistes internacionals i llibres i sis en nacionals, ha presentat cinquanta-nou comunicacions a congressos i és coautora de dos llibres. Ha dirigit dues tesis doctorals.

TÈCNIQUES CROMATOGRÀFIQUES APLICADES A MOSTRES D'INTERÈS AMBIENTAL
(3 crèdits)

Introducció a les tècniques cromatogràfiques. Cromatografia de gasos. Noves tendències. Cromatografia de gasos multidimensional. Sistemes de detecció: MS, AED, FTIR. 3. Cromatografía de líquids. Noves tendències. Cromatografia de líquids multidimensional. Sistemes de detecció: DAD, AAS, MS, etc. Electroforesi capil·lar. Sistemes de detecció: DAD i MS. Tècniques de tractament de mostres ambientals. Tècniques per a mostres gasoses. Tècniques per a mostres líquides: extracció líquid-líquid, extracció en fase sòlida, microextracció en fase sòlida, extracció amb barres magnètiques agitadores, etc. Tècniques per a mostres sòlides: Extraccions amb solvent: amb ultrasons, amb microones, acceleració; Extracció amb fluids supercrítics, etc. Tècniques acoblades en cromatografia. Acoblament anterior a la separació cromatogràfica. Acoblament multimodal. Aplicacions a problemes ambientals.

Francesc Borrul.
A/e: borrull@quimica.urv.es .

C. Aguilar. Investigador Ramon i Cajal - 15/11/2001.
A/e: aguilar@quimica.urv.es .
Departament de Química Analítica i Química Orgànica. Universitat Rovira i Virgili.
Temes d'investigació: Tècniques acoblades per a la determinació de contaminants a nivells traça. Nous materials polimèrics per a l'extracció de fase sòlida de contaminants orgànics en aigües. Electroforesi capil·lar per a la determinació de residus de drogues.

CONTROL MEDIAMBIENTAL PER MESURES ELECTROFORÈTIQUES
(3 crèdits)

Electroforesi: Fonament i tipus de tècniques. Control del contingut salí en mostres d'interès mediambiental per electroforesi capil·lar en zona. Contaminants orgànics: Preconcentració externa i interna al capil·lar; sensibilització del senyal analític. Aplicacions en la química mediambiental.

Dr. Juan José Berzas.
A/e: Nevado.JuanJose.Berzas@uclm.es .
Catedràtic de química analítica.
Universitat de Castella-la Manxa. Departament de Química Analítica i Tecnologia d'Aliments de la UCLM.
Temes d'investigació: Estudi de la qualitat d'aigües naturals i sediments amb especial atenció al mercuri i els seus derivats. Ús de l'electroforesi capil·lar en les seves diferents modalitats per a la resolució de diversos compostos orgànics d'interès.

TÈCNIQUES ELECTROQUÍMIQUES MEDIAMBIENTALS
(3 crèdits)

Classificació dels mètodes electroquímics. Mètodes conductimètrics. Cromatografía iònica. Potenciometries. Elèctrodes selectius. Tècniques polarogràfiques. Amperometries. Sondes d'oxigen. Voltamperometries de redissolució. Potenciometries de redissolució.

Víctor Cerdà.
A/e: vcerda@p01.uib.es .
Catedràtic d'universitat de química analítica.
Departament de Química de la UIB.
Temes d'investigació: Automatització del laboratori, mètodes termomètrics d'anàlisi, contaminació ambiental. Ha publicat dos-cents noranta articles i ha presentat quatre-centes setanta comunicacions. Ha editat dinou llibres. Ha dirigit catorze tesis doctorals.

ANÀLISI DE TRACES I LA SEVA IMPORTÀNCIA MEDIAMBIENTAL
(3 crèdits)

Introducció. Selecció de metodologia analítica. Presa, conservació i preparació de mostres. Anàlits inorgànics i orgànics en matrius inorgàniques i orgàniques. Tècniques d'aïllament i preconcentració.

J.L. Bernal Yagüe.
Catedràtic d'universitat de química analítica.
A/e: jlbernal@qa.uva.es .

M. Jesús de Nozal Nalda.
Catedràtic d'universitat de química analítica.
Departament de Química Analítica. Universitat de Valladolid.
Temes d'investigació: Agroalimentària, fàrmacs, medi ambient, validació de mètodes.

ESPECIACIÓ EN L'ANÀLISI MEDIAMBIENTAL
(3 crèdits)

Introducció. Formes dels elements traça en mostres mediambientals. Necessitat de l'especiació i problema analític. Presa i preparació de mostres. Mètodes d'anàlisi. Tècniques de separació. Detecció. Tècniques fora de línia i tècniques acoblades. Possibilitats d'utilitzar radioisòtops i isòtops estables. Especiació en diferents compartiments del medi ambient. Especiació de diferents elements. Avaluació de regs i legislació.

Profes sora: Dra. Rosa Carmen Rodríguez Martín-Doimeadios.
A/e: rosacarmen.rodriguez@uclm.es .
Professora titular d'universitat de química analítica.
Universitat de Castella-la Manxa. Departament de Química Analítica i Tecnologia d'Aliments de la UCLM.
Temes d'investigació: Avaluació de contaminació per metalls utilitzant tècniques atòmiques. Especiació de compostos organometàl·lics de mercuri i estany en mostres mediambientals (aigües, sediments, mostres biològiques). Especiació per dilució isotòpica utilitzant isòtops estables enriquits.

AUTOMATITZACIÓ DE MÈTODES ANALÍTICS APLICATS A LA MESURA DE PARÀMETRES D'INTERÈS AMBIENTAL

(3 crèdits)

Conceptes bàsics d'electrònica. Interfases i comunicació. Disseny de sistemes automàtics. Tècniques de flux i la seva aplicació a l'anàlisi de mostres ambientals.

José Manuel Estela. A/e: manolo@p01.uib.es
Professor titular de química analítica.
Departament de Química de la UIB.

Professor titular d'universitat de química analítica. Temes d'investigació: Automatització del laboratori. Mètodes termomètrics d'anàlisi. Contaminació ambiental. Ha publicat cent catorze

CONTAMINACIÓ MARINA
(3 crèdits)

Oceanografia química. Contaminació marina: Hidrocarburs, compostos organoclorats, detergents i metalls pesants. Dispersió de contaminants. Organismes indicadors i acumuladors: interès analític. Control analític de l'aigua de mar i del plàncton. Control analític de sediments, organismes bentònics i peixos. Estàndards de qualitat i programes de vigilància.

Venerando González Díaz. A/e: vegonzal@ull.es
Catedràtic d'universitat de química analítica de la Universitat de La Laguna.
Departament de Química Analítica, Nutrició i Bromatologia.

CONTROL ANALÍTIC DE LA POL·LUCIÓ ATMOSFÈRICA. AVALUACIÓ DE CONTAMINANTS EN MEDI AMBIENT LABORAL
(3 crèdits)

Introducció. Problemàtica de la contaminació atmosfèrica. Presa de mostra. Anàlisi de compostos gasosos. Anàlisi d'aerosols. Metodologia utilitzada per a l'anàlisi d'espècies inorgàniques. Anàlisi de compostos orgànics. Avaluació de contaminants en medi ambient laboral.

Purificación Lopez Mahia. Catedràtica de química analítica.
Prada Rodriguez, Dario. Catedràtic de química analítica.
Soledad Muniategui Lorenzo. Catedràtica de química analítica.
Departament de Química Analítica. Institut de Medi Ambient. Universitat de La Corunya.
Línies de treball: Anàlisi de contaminants atmosfèrics, aigües i sòls.

TECNOLOGIA AMBIENTAL. VALORACIÓ MATERIAL I ENERGÈTICA DELS RESIDUS
(3 crèdits)

Introducció. Tècniques de valoració material. Reciclat. Compostatge. Tractament de plàstics i envasos. Tècniques de valorització energètica. Biometanització. Incineració amb cogeneració d'energia. Reutilització de subproductes. Disposició de residus.

María Teresa Oms Molla. A/e: medioambiente@tirme.com
TIRME
Temes d'investigació. Aprofitament de residus. Compost ús de subproductes.

RESTAURACIÓ D'ECOSISTEMES I PAISATGES
(3 crèdits)

Introducció. Intervencions dins del medi natural. Intervencions dins del medi rural. Intervencions dins del medi urbà. Enginyeria ecoindustrial i processos ecoeficients

Antoni Martínez Taberner. A/e: dbsamt0@ps.uib.es
Professor titular d'universitat d'ecologia.
Tema d'investigació: ecologia aquàtica.

AVALUACIÓ, CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE SÒLS
(3 crèdits)

El sòl com a recurs. Usos dels sòls. Avaluació del sòl. Degradació edàfica. Anàlisi dels sòls en diferents ambients.

Jaume Vadell Adrover. Departament de Biologia. A/e: jaume.vadell@uib.es
Professor titular d'escola universitària de biologia vegetal.
Temes d'investigació: Fotosíntesi, relacions sòl-planta.

CONTAMINACIÓ DEL MAR PER HIDROCARBURS
(3 crèdits)

La problemàtica de la contaminació del mar per hidrocarburs. Processos d'envelliment. Processos de contenció i recuperació. Mètodes d'eliminació del petroli brut abocat al mar i a les platges. Simulació per ordinador de l'abocament d'hidrocarburs al mes; plans de contingència.

Ramón Bergueiro. Departament de Química de la UIB. A/e: RamonBergueiro@uib.es
Professor titular d'universitat d'enginyeria química.
Ha publicat noranta treballs en revistes nacionals i internacionals. Ha presentat setanta-vuit comunicacions a congressos nacionals i internacionals. Ha publicat quatre llibres i vuit capítols de llibres. Ha dirigit deu tesis de llicenciatura i deu tesis doctorals.
Temes d'investigació: Contaminació del mar per hidrocarburs. Biodegradació de dispersants i hidrocarburs. Depuració d'aigües residuals. Simulació d'abocament d'hidrocarburs.

GESTIÓ AMBIENTAL. LEGISLACIÓ AMBIENTAL: GESTIÓ DE LA QUALITAT DE L'AIRE, RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS
(3 crèdits)

Contaminació atmosfèrica: legislació, control d'emissions i xarxes de vigilància de la qualitat de l'aire. Normativa en l'àmbit europeu i nacional sobre residus i sòls contaminats. Conceptes i tipologia. Règim d'autoritzacions. Planificació i gestió de residus perillosos i no perillosos. Llei d'envasos i residus d'envasos i reglaments de desenvolupament. Legislació autonòmica. Problemàtica i gestió de sòls contaminats. Una altra legislació ambiental: sorolls, aigües residuals.

Miguel Colom Altés. A/e: macolom@dgrer.caib.es
Enginyer químic i doctor en ciències.
Cap del Servei de Residus i Contaminació Atmosfèrica.
Conselleria de Medi Ambient, Govern Balear.

AVALUACIÓ D'IMPACTE AMBIENTAL
(3 crèdits)

Introducció. Fonament de les EIA. El medi ambient: ecosistema, implicacions per a les EIA. Qualitat ambiental: integritat i salut ambiental. L'impacte ambiental (IA): tipificació, detecció. Indicadors d'IA. L'avaluació. Els factors econòmics. Els components científics i socials. Els components ètics. La subjectivitat necessària. Subjectivitat i arbitrarietat.

Els criteris d'avaluació. Criteris generals: sostenibilitat, conservació de la diversitat, participació pública. Criteris específics. El principi d'incertesa. Metodologies generals d'EIA. El procés general d'una EIA. Etapes. Anàlisi de l'entorn afectat. Marc conceptual. Factors ambientals i llistes de control. Consultes. Selecció de documents. Determinació d'índex i indicadors ambientals. Exemples d'índex i indicadors ambientals: qualitat de l'aire, qualitat de l'aigua, sorolls. (Bio)diversitat, qualitat de vida. Àrees crítiques. Mètodes de matrius. Matrius simples. Matriu interactiva de Leopold i variants. Matrius per etapes. Altres tipus de matrius. Diagrames de xarxa. Llistes de control. El mètode Battelle original i variants. Avaluació d'alternatives i mesures correctores. Predicció i avaluació d'impactes. Programes de vigilància i control. Estudi de casos

Miguel Morey Andreu. Departament de Biologia de la UIB. A/e: dbamma0@clust.uib.es
Professor catedràtic d'universitat d'ecologia.
Temes d'investigació: Dinàmica de la vegetació mediterrània, ecologia insular i ecologia del paisatge.

HIDROLOGIA I GESTIÓ D'AIGÜES SUBTERRÀNIES
(3 crèdits)

El cicle hidrològic. El moviment de l'aigua en els medis porosos. Conceptes d'aqüífer. Contaminació de les aigües subterrànies. Intrusions marines. Hidrogeologia de les Illes Balears. Les aigües subterrànies i l'ordenació del territori. La gestió de les aigües subterrànies.

Antoni Rodríguez Perea. A/e: arperea@uib.es
Professor titular d'universitat d'estratigrafia de la UIB.
Ha participat en un elevat nombre de congressos nacionals i internacionals. Ha ocupat el càrrec de director general de recursos hídrics de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears entre 1999 i 2003.
Temes d'investigació: Geologia regional, geomorfologia, sedimentologia, anàlisi de l'impacte ambiental i ordenació del territori. Ha col·laborat en revistes científiques i llibres.

Coordinador

Víctor Cerdà Martín. DNI: 41.361.714D
Universitat de les Illes Balears
A/e: vcerda@p01.uib.es

Vicecoordinador

Darío Prada Rodríguez. DNI:
Institut de Medi Ambient de la Universitat de La Corunya
A/e: dariop@udc.es

Professors responsables

Univ. Illes Balears

Dep. Química: Dr. Víctor Cerdà. DNI: 41.361.714D
A/e: vcerda@p01.uib.es

Dep. Física: Dra. Montserrat Casas. DNI: 40.275.075
A/e: dfsmca0@clust.uib.es

Dep. Biologia: Dr. Jordi Lalucat Jo. DNI: 37.634.169
A/e: jlalucat@uib.es

Univ. La Corunya

Dep. Química Analítica: Soledad Muniategui. DNI:
A/e:

Institut de Medi Ambient: Dr. Darío Prada. DNI:
A/e: dariop@udc.es

Univ. La Laguna

Dep. Química Analítica: Venerando González. DNI:
A/e: vegonzal@ull.es

Univ. Rovira i Virgili

Dep. Química Analítica: Dr. Francesc Borrull. DNI:
A/e: borrull@quimica.urv.es

Univ. Valladolid

Dep. Química Analítica: Dr. José Luis Bernal. DNI:
A/e: jlbernal@qa.uva.es

Univ. Castella-la Manxa

Dep. Química Analítica i Tecnologia d'Aliments: Rosa del Carmen Rodríguez Martín-Doimeadios. DNI: 70.646.852-Y
A/e: rosacarmen.rodriguez@uclm.es

Universitats estrangeres que han manifestat el seu interès en participar-hi i amb les quals es disposa de conveni de col·laboració:

Universitat de Guanajuato. Mèxic
Universitat de Concepción. Xile
Hamburg University of Applied Sciences
Universitat de Porto
Universitat Tècnica de Berlín

Institucions que han confirmat el seu interès
Universitat Complutense
CSIC Barcelona
Institut de Medi Ambient. Universitat de La Corunya

Empreses que han confirmat la seva col·laboració
TIRME - ENDESA
SCIWARE

Professorat

Professor/a-Dr./Dra.

Centre

Aguilar

Univ. Rovira i Virgili

Alonso Oroza, Sergio

Univ. Illes Balears

Berguerio, Ramón

Univ. Illes Balears

Berzas, Juan José

Univ. Castella-la Manxa

Borrull Ballarín, Francesc

Univ. Rovira i Virgili

Bosch, Rafael

Univ. Illes Balears

Casas Ametller, Montserrat

Univ. Illes Balears

Cerdà Martín, Víctor

Univ. Illes Balears

Colom Altés, Miguel

Govern Balear

Estela Ripoll, José Manuel

Univ. Illes Balears

Forteza Coll, Rafael

Univ. Illes Balears

García.Valdés, Elena

Univ. Illes Balears

González, Venerando

Univ. La Laguna

Lalucat Jo, Jordi

Univ. Illes Balears

Mahía, Purificación

Institut Medi Ambient de La Corunya

Martínez Taberner, Antonio

Univ. Illes Balears

Mas Torres, Francisca

Univ. Illes Balears

Morey, Miquel

Univ. Illes Balears

Moyà Niells, Gabriel

Univ. Illes Balears

Muniategui Lorenzo, Soledad

Univ. La Corunya

Oms Molla, M. Teresa

TIRME

Prada Rodríguez, Darío

Institut Medi Ambient de La Corunya

Ramón Pérez de Rada, Guillem

Univ. Illes Balears

Rodríguez Martín-Doimeadios, Rosa del Carmen

Univ. Castella-la Manxa

Rodríquez Pera, Antonio

Univ. Illes Balears

Romero, Romulado

Univ. Illes Balears

Théraulaz, Fréderic

Univ. Provence

Vadell Adrover, Jaume

Univ. Illes Balears