Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació del protocol de col·laboració amb "Sa Nostra" Caixa de Balears signat l'1 de desembre de 1995

Palma, 5 de novembre de 2003

REUNITS

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, que actua en representació i com a President de la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra" (d'ara endavant, Sa Nostra), amb domicili al carrer de Ramon Llull, 2 de Palma (Mallorca, Illes Balears), i NIF núm. G-07013154.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per a la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament modificar el protocol de col·laboració signat entre les dues entitats el dia 1 de desembre de 1995 de tal manera que les clàusules primera, tercera i cinquena queden redactades de la següent forma:

Primera. Objectiu . A fi de completar la formació d'alguns alumnes d'Empresarials de la UIB (facultat i escola), aquesta i Sa Nostra faran la convocatòria de tres beques per poder fer pràctiques als departaments de l'Àrea d'Inversions de Sa Nostra.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada de sis mesos, des de dia 1 de novembre de 2003 fins al 30 d'abril de l'any 2003, amb possibilitat de pròrroga.

Cinquena. Finançament de les beques . Sa Nostra finançarà les tres beques per un import de 2.700 (dos mil set-cents) euros cadascuna, la distribució de les quals anirà a càrrec de la UIB. En cas de que la durada de la beca sigui distinta a sis mesos, l'import esmentat serà proporcional a la durada.

I perquè consti, ambdues parts signen el protocol en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra",

á

Per la Universitat de les Illes Balears,

á

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears de data 9 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).