Convenis i acords marc signats per la UIB

Modificació del protocol de col·laboració amb "Sa Nostra" Caixa de Balears signat l'1 de desembre de 1995

Palma, 5 de novembre de 2003

REUNITS

D'una banda, el senyor Llorenç Huguet Rotger, que actua en representació i com a President de la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra" (d'ara endavant, Sa Nostra), amb domicili al carrer de Ramon Llull, 2 de Palma (Mallorca, Illes Balears), i NIF núm. G-07013154.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

Ambdues parts es reconeixen, per a la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se i acorden voluntàriament modificar el protocol de col·laboració signat entre les dues entitats el dia 1 de desembre de 1995 de tal manera que les clàusules primera, tercera i cinquena queden redactades de la següent forma:

Primera. Objectiu . A fi de completar la formació d'alguns alumnes d'Empresarials de la UIB (facultat i escola), aquesta i Sa Nostra faran la convocatòria de tres beques per poder fer pràctiques als departaments de l'Àrea d'Inversions de Sa Nostra.

Tercera. Durada . Aquestes beques tindran una durada de sis mesos, des de dia 1 de novembre de 2003 fins al 30 d'abril de l'any 2003, amb possibilitat de pròrroga.

Cinquena. Finançament de les beques . Sa Nostra finançarà les tres beques per un import de 2.700 (dos mil set-cents) euros cadascuna, la distribució de les quals anirà a càrrec de la UIB. En cas de que la durada de la beca sigui distinta a sis mesos, l'import esmentat serà proporcional a la durada.

I perquè consti, ambdues parts signen el protocol en dos exemplars i amb un sol efecte al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Caixa d'Estalvis de les Illes Balears, "Sa Nostra",

 

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Llorenç Huguet
President

Avel·lí Blasco
Rector

Diligència

El present protocol el va aprovar el Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears de data 9 de desembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).