Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de cooperació entre les universitats que es detallen per a la realització d'un programa de Doctorat en Tecnologia Educativa

Madrid, 5 de febrer de 2002

REUNITS

D'una part, el senyor Llorenç Huguet Rotger, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, en el qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

D'una altra, el senyor José Ballesta Germán, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de Múrcia (UM), com a representant d'aquesta. D'una altra, el senyor Lluís Arola i Ferrer, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat Rovira i Virgili (URV), com a representant d'aquesta.

I d'una altra, el senyor Miguel Florencio Lora, Magnífic i Excel·lentíssim Rector de la Universitat de Sevilla (US), com a representant d'aquesta.

ANTECEDENTS

D'acord amb el que estableix el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regulen el tercer cicle dels estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i altres estudis de postgrau.

D'acord amb els reglaments interns de cada universitat i els desenvolupaments normatius d'aquests.

Amb el desig de promoure la formació de nous investigadors en el camp de la tecnologia educativa a les seves universitats, a fi de potenciar la qualitat de la investigació en aquesta temàtica interdisciplinària i la formació en aquesta especialitat d'estudiants d'àrees afins, acorden de subscriure el conveni següent.

CLÀUSULES

1. Les universitats esmentades acorden realitzar de forma conjunta un programa de doctorat de tecnologia educativa (TE), sumant els esforços formatius dels grups de cada universitat. Les universitats, a través dels departaments i instituts universitaris, presentaran a les comissions de doctorat respectives el programa per aprovar-lo.

2. L'esmentat programa de doctorat serà un programa interuniversitari i cada universitat hi participarà en igualtat de condicions i drets. Es constituirà una Comissió Acadèmica formada per un representant de cada departament participant en el programa.

3. El programa de doctorat de TE s'oferirà com a propi a cada una de les universitats simultàniament amb altres d'àmbit exclusiu de cada universitat.

4. Cada universitat es farà càrrec de la gestió administrativa dels seus alumnes que participin en el programa, en els termes que li siguin propis. En particular, cada universitat es responsabilitzarà de l'expedició del títol de doctor dels seus alumnes en els termes especificats a l'article 12 del Reial decret 778/1998.

5. El període docent del curs de doctorat serà format per 20 crèdits, tal com es detalla a la memòria acadèmica que es detalla a l'annex. El període investigador constarà de 12 crèdits, que s'obtindran una vegada feta la defensa pública d'un treball d'investigació a la universitat d'origen de l'alumne o de forma col·lectiva a la seu de coordinació anual, segons els requisits que estableixi aquesta. L'alumne cursarà un mínim de 18 crèdits fonamentals d'entre els cursos d'aquest programa interuniversitari segons el Reial decret 778/1998.

6. La constitució del tribunal únic per atorgar la suficiència investigadora i el Diploma d'Estudis Avançats es realitzarà a la seu de coordinació anual o en alguna de les universitats participants.

7. Els cursos i seminaris corresponents al període docent es desenvoluparan de manera semipresencial utilitzant per a això els sistemes de videoconferència de cada una de les universitats participants, així com els entorns de formació que recolzats en les Tecnologies de la Informació i la Comunicació així es disposi. L'organització conjunta d'aquests cursos anirà a càrrec de la Comissió Acadèmica. En cada curs s'impartiran 12 crèdits obligatoris i 9 d'optatius, a fi de permetre l'especialització de l'alumne en els camps de la TE.

8. Els 12 crèdits del treball d'investigació es desenvoluparan a la universitat d'origen de l'alumne sota la supervisió i el control d'un professor responsable del programa de doctorat de TE en cada universitat.

9. L'avaluació de cada curs i seminari podrà ser comuna i simultània en totes les universitats i per a tots els alumnes.

10. La Comissió Acadèmica elegirà entre els seus membres bianualment un coordinador i un vicecoordinador per supervisar el funcionament formal.

11. El finançament de les despeses ordinàries associades a la realització del tercer cicle de SE TE es portarà a terme en cada universitat de la mateixa forma que es fa en altres programes de tercer cicle.

12. Les despeses extraordinàries associades a la impartició del tercer cicle de SE TE es cobriran amb fons públics i privats. Per a això s'intentarà cercar fons de finançament complementaris.

13. El programa de doctorat de TE està obert a la incorporació de futurs cursos d'altres universitats que acceptin tots els termes del present acord. Totes tindran els mateixos drets i obligacions que les ja participants. La incorporació de la nova universitat ha d'estar avalada per la meitat més una de les universitats participants en el programa.

14. Els representants de cada universitat es designaran per períodes anuals d'entre els professors participants en el programa de cada universitat. Aquests representants es reuniran almenys una vegada l'any per avaluar el funcionament del tercer cicle de TE i proposar, si és necessari, canvis en els continguts i programes, o en l'organització de l'entorn de formació. Igualment elegiran el vicecoordinador per a l'any següent i la universitat que s'encarregarà de la coordinació durant l'esmentat any.

15. Durant el primer any de funcionament la Comissió Acadèmica elaborarà uns criteris concrets per acceptar la revalidació de crèdits a aquells alumnes que es troben matriculats en altres programes de doctorat no específics de TE, però el treball d'investigació dels quals sí que està relacionat directament amb aquesta temàtica.

DISPOSICIONS FINALS

El present acord serà vàlid a partir de la data de la firma i tindrà una validesa de cinc anys prorrogables de forma tàcita per períodes iguals.

Podrà ser denunciat per qualsevol de les parts amb un any d'antelació a la data d'acabament.

El programa de doctorat de TE el pot abandonat qualsevol de les universitats integrants en qualsevol moment, i serà necessari comunicar-ho per escrit al coordinador a la reunió anual de la Comissió Acadèmica. El programa de doctorat es donarà per acabat quan hi hagi una decisió en aquesta direcció de totes les universitats implicades en el mateix moment de la decisió o si no s'aconsegueix el nombre d'alumnes requerit pel Ministeri. En tot cas cada universitat en garantirà l'acabament als estudiants que l'hagin iniciat.

Tota modificació del text present exigirà la conformitat de totes les parts. Les universitats proponents la plantejaran almenys un any abans de la renovació del programa.

Observació:
La Universitat de Sevilla oferirà als seus estudiants el curs de doctorat a què fa referència el present conveni sempre que el Departament de Didàctica compleixi la normativa d'aquesta universitat respecte al tercer cicle.

I com a prova de conformitat amb tot l'anterior, se subscriu al lloc i en la data indicats el present conveni, redactat en vuit exemplars, quatre en català i quatre en castellà; cada una de les parts se'n queda un exemplar en cada idioma.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de Múrcia,

 

Llorenç Huguet
Rector
José Ballesta
Rector
   

Per la Universitat Rovira i Virgili,

 

Per la Universitat de Sevilla,

 

Lluís Arola
Rector
Miguel Florencio
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 29 de maig de 2001 i el va ratificar la Junta de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juny de 2001, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

Addenda

El present conveni començarà a regir, per a la Universitat de Múrcia, a partir del moment que l'aprovin els òrgans de govern d'aquesta universitat, d'acord amb la normativa vigent. L'acte d'aprovació s'ha de comunicar a cada una de les universitats que el subscriuen. Signat: José Ballesta Germán Rector de la Universitat de Murcia

Annex