Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb el Consell Insular de Menorca sobre la realització de la Universitat Oberta per a Majors a Ciutadella

Palma/Alaior, 19 de desembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyora Joana M. Barceló Martí, presidenta del Consell Insular de Menorca, d'acord amb les facultats que li atorga la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 32/1999, de 26 de març, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

MANIFESTEN

El seu interès per desenvolupar el conveni de col·laboració entre ambdues institucions en relació amb la realització de la Universitat Oberta per a Majors.

ACORDEN

  1. La Universitat Oberta per a Majors té com a finalitat bàsica dotar la UIB d'una oferta específica per a persones majors.

  2. La Universitat Oberta per a Majors s'estructura en un cicle de conferències.

  3. El nombre d'estudiants que es podran matricular en aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors és de cinquanta, i els requisits per poder-s'hi matricular són tenir cursats, almenys, estudis primaris o equivalents i tenir més de cinquanta anys o ser jubilat.

  4. L'organització de la Universitat Oberta per a Majors serà responsabilitat de la UIB, a través dels mecanismes adequats.

  5. El Consell de Menorca finançarà aquesta edició de la Universitat Oberta per a Majors a Ciutadella amb la quantitat de 1.202,02 euros.

  6. La validesa temporal d'aquest conveni s'ajustarà a la durada acadèmica de l'activitat que n'és l'objecte, és a dir, a la durada de la Universitat Oberta per a Majors durant el curs acadèmic 2002-2003.

  Un cop llegit el document i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest conveni, ambdues parts el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

  La Presidenta del Consell Insular de Menorca, Joana M. Barceló Martí
  El Rector de la Universitat de les Illes Balears, Avel·lí Blasco Esteve

  Diligència

  El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 3 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 13 de juny de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).