Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per al desenvolupament de projectes d'investigació en matèria de prehistòria i arqueologia

Palma/Barcelona, 13 de novembre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat. La Universitat de les Illes Balears, amb CIF Q0718001A, té el domicili legal a Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma, Illes Balears.

I de l'altra, el Rector de la Universitat de Barcelona (d'ara endavant, UB), Magnífic i Excel·lentíssim Joan Tugores Ques, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i els Estatuts de l'esmentada universitat, que li atorga poders bastants que no han estat derogats ni modificats. La Universitat de Barcelona, amb el CIF Q0818001J, té el domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 08007 Barcelona.

Els dos representants es reconeixen mútuament capacitat jurídica suficient i subscriuen en nom de les respectives entitats el present conveni, i a aquest efecte

EXPOSEN

Que la UIB, a través del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, al qual està adscrit el Grup de Recerca Arqueobalear, desenvolupa diversos projectes d'investigació prehistòrica finançats amb fons del Ministeri de Ciència i Tecnologia (plans R+D), del Consell Insular de Mallorca i dels ajuntaments de Calvià i Felanitx, així com amb finançament europeu dels fons FEDER, i té la responsabilitat directa en l'execució de les diferents tasques dels projectes d'investigació aprovats.

Que la UB, a través del Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, al qual està adscrit el Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques (d'ara endavant, SERP), igualment desenvolupa tasques d'investigació prehistòrica.

Per tot això, les dues parts acorden de subscriure aquest conveni, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera . L'objecte d'aquest conveni consisteix a desenvolupar per part de la UIB els treballs científics corresponents definits en els projectes d'investigació del Grup de Recerca Arqueobalear en col·laboració amb el SERP, en les feines d'investigació que s'assenyalen a continuació:

a) Anàlisis i estudis arqueofaunístics. b) Estudis de sedimentologia i micromorfologia de sòls arqueològics. c) Estudis de fitòlits. d) Anàlisis pol·líniques i de paleovegetació. e) Altres que eventualment puguin derivar-se de les investigacions, no prevists als apartats anteriors.

Segona . EL Grup de Recerca Arqueobalear, a través dels seus propis mitjans de finançament destinats a aquest fi (6.000 euros), pagarà les despeses derivades de les anàlisis i els estudis que realitzen els investigadors del SERP.

Tercera . El Grup de Recerca Arqueobalear considerarà investigadors col·laboradors en els seus projectes els investigadors del SERP que participen en aquests estudis d'acord amb allò que en cada moment estableixin la normativa vigent en aquesta matèria i els estatuts d'ambdues universitats.

Quarta . El SERP es compromet a realitzar les anàlisis i els estudis objecte d'acord en aquest conveni en els terminis que mútuament s'acordin.

Cinquena . Aquest conveni entrarà en vigor el dia que se signi i tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2005, amb prorrogació tàcita si no existeix denúncia per escrit d'alguna de les parts amb sis mesos d'antelació.

Sisena. A l'efecte de qualsevol comunicació relativa a aquest conveni, l'investigador responsable del Grup de Recerca Arqueobalear, doctor Víctor M. Guerrero Ayuso, serà l'interlocutor per part de la Universitat de les Illes Balears.

Per part de la Universitat de Barcelona, l'interlocutor serà el doctor Josep Maria Fullola Pericot, director del SERP.

Setena . Les parts poden denunciar o modificar aquest document en qualsevol moment per acord mutu, i s'han de liquidar els pagaments pendents pels estudis realitzats després de la recepció dels informes corresponents.

Vuitena . La UIB i la UB es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que pugui sorgir en el desenvolupament d'aquest conveni.

En cas de conflicte, totes dues parts acorden de sotmetre's als tribunals de les Balears, amb renúncia al seu propi fur.

I com a prova de conformitat i d'acceptació, ambdues parts signen aquest conveni, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Per la Universitat de Barcelona,

 

Avel·lí Blasco
Rector

Joan Tugores
Rector

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 17 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).