Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni de col·laboració amb la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Enciclopèdia Catalana, SA

A la ciutat de Palma, 5 de desembre de 2003

REUNITS

D'una banda, l'Honorable Senyor Francesc Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, fent ús de les atribucions que li concedeix el Decret 7/2003, de 30 de juny (BOIB núm. 93, d'1 de juliol de 2003), del President de les Illes Balears.

De l'altra, l'Honorable Senyor Jordi Vilajoana i Rovira, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

De l'altra, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, el Senyor Jesús Giralt i Radigales, director general adjunt d'Enciclopèdia Catalana, SA.

EXPOSEN

I. Que la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, per mitjà del conveni amb la Universitat de les Illes Balears signat l'1 de setembre de 1997, va promoure l'elaboració del Diccionari sànscrit-català (en endavant, DICCIONARI), obra elaborada pel Sr. Òscar Pujol, qui en té els drets de la propietat intel·lectual.

II. Que, fruit de l'esmentat conveni, la Universitat de les Illes Balears va assumir i va dur a terme l'encàrrec de supervisar la redacció del diccionari i fer-ne una revisió.

III. Que, després del temps de realització de la redacció del DICCIONARI, és d'interès comú de les parts que se n'emprengui l'edició.

IV. Que Enciclopèdia Catalana, SA és una editorial que té com un dels seus principals objectius l'edició de diccionaris bilingües entre les principals llengües i el català i que aquesta tasca ha permès que actualment la col·lecció de "Diccionaris Bilingües" compti amb un total de vint-i-quatre títols (que inclouen quinze llengües) i s'hagi convertit en l'única col·lecció que ofereix una tan gran diversitat de diccionaris d'equivalències entre el català i altres llengües.

V. Que les característiques del DICCIONARI s'adiuen al caràcter i objectius de la col·lecció de "Diccionaris Bilingües" d'Enciclopèdia Catalana SA, que manté una homogeneïtat editorial, tant en el rigor del seu contingut com en la presentació.

I, amb l'objectiu de fer possible aquesta edició les parts decideixen formalitzar el present conveni que es regirà pels següents

PACTES

Primer . Constitueix l'objecte del present conveni la col·laboració de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i d'Enciclopèdia Catalana, SA en el finançament de l'edició del DICCIONARI .

Segon . La Universitat de les Illes Balears, per la seva banda, es compromet a dur a terme la revisió de català del DICCIONARI.

Tercer . Enciclopèdia Catalana, SA es farà càrrec de les tasques d'edició i comercialització del DICCIONARI. La publicació del diccionari haurà de ser durant l'any 2005.

Quart . Els costos d'edició han estat avaluats en 70.800 euros, segons les característiques tècniques i el pressupost detallats en l'annex d'aquest conveni.

La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya contribuiran al finançament d'aquests costos amb unes subvencions que en la seva totalitat suposaran el 50% del total dels costos d'edició.

Enciclopèdia Catalana, SA es farà càrrec del cost restant.

Cinquè . La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears contribuirà al finançament d'aquests costos amb una aportació de 17.700 euros, atorgada a Enciclopèdia Catalana, SA, que es farà efectiva en dos pagaments: el primer, de 7.000 euros, dins l'any 2004 i a partir de la presentació de les factures justificadores de les despeses realitzades per Enciclopèdia Catalana, SA fins al moment, i el segon, de 10.700 euros, un cop publicat el DICCIONARI, dins l'any 2005. Ambdós pagaments es faran a càrrec de la partida pressupostària 13301.455B03.64000.00. El termini màxim de presentació dels justificants és el 30 de novembre de cada anualitat.

Sisè . El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya contribuirà al finançament d'aquests costos amb una aportació de 17.700 euros, atorgada a Enciclopèdia Catalana, SA, que es farà efectiva en dues anulitats: 5.700 eursos l'any 2003 i 12.000 eurso l'any 2004.

Els pagaments es faran de la manera següent: l'any 2003, el 100% de l'import de l'anualitat a partir de la signatura d'aquest conveni, en el moment que es justifiqui la ralització de les despeses corresponents.

L'any 2004, el pagament es realitzarà a partir de la presentació dels justificants de la despesa realitzada, la qual s'haurà de realitzar abans del 30 de novembre de l'any.

Els justificants que Enciclopèdia Catalana, SA presentarà al Departament de Cultura correspondran a despeses diferents de les subvencionades per la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes Balears.

Setè . El DICCIONARI inclourà necessàriament, i en un lloc adequat, una menció expressa i el logotip de cadascuna de les institucions que hauran contribuït a fer possible l'elaboració i edició.

Vuitè . La Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya rebran 100 exemplars de l'obra cadascuna, tan aviat com sigui publicada, que seran subministrats per Enciclopèdia Catalana. La Universitat de les Illes Balears rebrà 50 exemplars de l'obra. Aquests exemplars no podran ésser destinats al comerç.

Novè . En les noves edicions la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya rebran 50 exemplars de l'obra cadascuna, amb les mateixes condicions que s'especifiquen al pacte anterior.

Els atorgants aproven aquest document i els seus efectes i, en prova de conformitat i acceptació, signen aquest document en cinc exemplars i a un sol efecte, en el lloc i la data esmentats a l'encapçalament.

Francesc Fiol Conseller d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Jordi Vilajoana Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Avel·lí Blasco Rector de la Universitat de les Illes Balears
Jesús Giralt Director General Adjunt d'Enciclopèdia Catalana, SA

Diligència

El present conveni el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de juny de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 22 de juliol de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.1.27) i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 32/1999, de 26 de març (BOIB núm. 45, de 10 d'abril).

ANNEX

Característiques tècniques previstes i pressupost per a l'edició del Diccionari sànscrit-català

Espais

6.460.000

Pàgines

1.664

Ample pàgina

14,20 cm

Alt pàgina

21,00 cm

Relligat

Tela amb sobrecoberta

Tiratge

2.000 exemplars

 

Coordinació editorial

3.610,00

Redacció de les etimologies

3.700,00

Elaboració de l'índex alfabètic

903,00

Revisió de l'original

11.070,00

Correcció de proves

14.000,00

Fotocomposició

17.000,00

Coberta

390,00

 

Paper i material de les tapes

5.962,00

Impressió i relligat

7.040,00

 

Total

63.675,00

Imprevistos

7.125,00

TOTAL

70.800,00