Convenis i acords marc signats per la UIB

Conveni marc de col·laboració amb el Consell de Joventut de les Illes Balears

Palma, 19 de desembrre de 2003

REUNITS

D'una part, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra part, el senyor Andreu Caballero i Romero, president del Consell de Joventut de les Illes Balears, com a representant d'aquest, segons el que estableix la Llei 2/1985, de 28 de març, de creació del Consell de Joventut de les Illes Balears, modificada parcialment per la Llei 6/1996, de 4 de juny.

Ambdues parts es reconeixen plena capacitat per a la formalització del present conveni i

EXPOSEN

Que la Universitat de les Illes Balears és una institució de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i patrimoni propis que gaudeix de plena autonomia, reconeguda per la Constitució a l'article 27.10, en el marc de la legislació que el desenvolupa, dedicada al servei públic de l'educació superior i de recerca, lligada a la realitat històrica, científica, social i econòmica de les Illes Balears, la qual cosa comporta una atenció especial a l'estudi de la cultura catalana i el desenvolupament científic, tècnic i artístic de les Illes Balears.

Que el Consell de Joventut de les Illes Balears és una entitat de dret públic amb personalitat pròpia i plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, creat a l'empara de la Llei 2/1985, de 28 de març, com a organisme que serveixi a la joventut de via o camí perquè sigui escoltada davant les institucions de la comunitat autònoma i amb l'objecte de propiciar la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Que ambdues entitats signatàries del present conveni palesen coincidències entre els objectius que els són propis, principalment pel que fa a l'àmbit d'actuació destinat a la joventut estudiantil universitària.

Per això, els compareixents

ACORDEN

Subscriure aquest conveni marc, d'acord amb les següents

CLÀUSULES

Primera. Objecte

L'objecte d'aquest conveni és establir un marc de col·laboració estable entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell de Joventut de les Illes Balears.

Segona. Acord de col·laboració

La col·laboració entre les parts es concretarà en annexos específics o convenis que se subscriguin a l'empara d'aquest conveni marc. S'hi especificaran els detalls per dur-los a terme. Aquests convenis requeriran l'aprovació de les institucions que subscriuen aquest document.

Les activitats que es desenvolupin seran organitzades amb la col·laboració del servei, centre o departament de la UIB que pertoqui per raó del contingut de cadascuna de les activitats previstes.

Tercera. Comissió de seguiment

Per al desenvolupament, aplicació i interpretació d'aquest conveni es constituirà una comissió formada per un representant del Vicerectorat d'Estudiants i un representant del Consell de Joventut de les Illes Balears.

Quarta. Vigència del conveni

Aquest conveni té una vigència de tres anys, i es renovarà automàticament si cap de les parts el denuncia amb una antelació de quatre mesos.

Cinquena. Resolució

Aquest conveni es pot resoldre de mutu acord entre les parts o per incompliment de qualsevol de les parts. La resolució ha de concretar els efectes dels convenis que s'hagin subscrit per desenvolupar-lo i que siguin vigents en aquell moment.

I perquè consti i tingui els efectes oportuns, queda formalitzat aquest conveni, que ambdues parts signen com a prova de conformitat, en dos exemplars, al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Consell de Joventut de les Illes Balears,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Andreu Caballero
President

Diligència

El present conveni marc el va aprovar el Consell Executiu de data 30 de setembre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).