Convenis i acords marc signats per la UIB

Acord marc de col·laboració amb el Centre Ocular Oftalmèdic, SL

Palma, 9 de gener de 2004

REUNITS

D'una banda, el Rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Magnífic i Excel·lentíssim Senyor Avel·lí Blasco Esteve, com a representant d'aquesta, segons el que estableixen la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i el Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s'aproven els Estatuts de l'esmentada universitat.

I de l'altra, la senyora Elena Palomeque Castaño, administradora del Centre Ocular Oftalmèdic, SL, amb domicili al carrer de Company 20, de Palma, NIF b-07831662, inscrit al Registre Mercantil de Balears, al foli 24 del tom 1462 de l'arxiu, llibre 0 de la secció 8 de Societats, full núm. Pm-26379, inscripció 1.

Ambdues parts es reconeixen, per la representació amb què actuen, la capacitat legal suficient per subscriure convenis i obligar-se, i acorden voluntàriament de subscriure el present acord marc.

MANIFESTEN

Que consideren de mutu interès, per complir millor els seus objectius, establir el present acord de col·laboració per aconseguir una coordinació eficaç dels seus esforços i un millor aprofitament dels respectius recursos i mitjans personals i materials.

Que hi ha una coincidència d'interessos del Centre Ocular Oftalmèdic, SL, i la Universitat de les Illes Balears en moltes àrees de la formació, de la ciència, de la recerca i de la gestió en el camp de l'oftalmologia.

Per tot això, ambdues parts

ACORDEN

Primer . Establir programes de cooperació i col·laboració continuada en el camp dels treballs, les manifestacions, la docència, la formació i les divulgacions científiques en l'àmbit de l'oftalmologia.

Segon . Organitzar conjuntament programes d'investigació, promoció de la investigació i transferència de resultats en el camp de l'oftalmologia.

Tercer . Organitzar conjuntament activitats docents i de formació i cooperar en aquelles tasques docents que ambdues institucions organitzin.

Quart . Possibilitar als estudiants de la UIB la realització de pràctiques en el marc de l'oftalmologia i de la gestió d'instal·lacions sanitàries.

Cinquè . Establir qualsevol tipus de concerts que interessin les dues institucions mitjançant acords puntuals, amb la utilització d'instal·lacions i materials comuns i, àdhuc, de personal.

Sisè . Fomentar l'establiment de concerts per a l'assessorament, l'elaboració de dictàmens i altres activitats que el Centre Ocular Oftalmèdic, SL, demani a la Universitat de les Illes Balears.

Setè . Crear una comissió mixta paritària formada per almenys dos representants de cada institució per tal d'avaluar les activitats realitzades i proposar-ne d'adients. El tipus i l'amplitud dels concerts, cooperacions, intercanvis, actuacions i programes comuns es definiran específicament i seran objecte de protocols que s'afegiran a aquest acord.

El present acord té una validesa mínima de quatre anys i és renovable automàticament si cap de les dues parts no comunica a l'altra sis mesos abans de la data d'acabament la voluntat de donar-lo per extingit. En tot cas, la part que ho faci es compromet a finir les accions establertes mitjançant aquest acord que hi hagi en funcionament.

Un cop llegit el document per les parts i com a prova de conformitat amb tots i cada un dels punts d'aquest acord marc, el signen en dos exemplars al lloc i en la data indicats a l'encapçalament.

Per la Universitat de les Illes Balears,

 

Pel Centre Ocular Oftalmèdic, SL,

 

Avel·lí Blasco
Rector
Elena Palomeque
Administradora

Diligència

El present acord marc el va aprovar el Consell de Direcció de data 15 d'octubre de 2003 i el va ratificar el Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears en data 5 de novembre de 2003, de conformitat amb el que estableixen els articles 21.2.24 i 178 dels Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, aprovats pel Decret 170/2003, de 26 de setembre (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).